Th? hai, 30/11/2020 - 11:06

M? sáng ch? test phát hi?n ???c 50 d?ng ung th?

Dan trí

M?t thành t?u m?i v? xét nghi?m máu có y ngh?a ??t phá có th? phát hi?n h?n 50 d?ng ung th? s? ???c th? nghi?m vào n?m 2021.

M? sáng ch? test phát hi?n ???c 50 d?ng ung th? - 1

Test Galleri, ???c m?nh danh là "Chén Thánh ch?a b?nh ung th?", s? ???c th? nghi?m trên 165 nghìn b?nh nhan. N?u th? nghi?m thành c?ng, test này s? ???c ph? bi?n cho h?n m?t tri?u ng??i trong vòng 5 n?m t?i.

Các nhà khoa h?c tin t??ng r?ng xét nghi?m này có th? c?u s?ng hàng nghìn ng??i m?i n?m, vì nó?phát hi?n ???c b?nh ung th? tr??c khi xu?t hi?n các tri?u ch?ng. Xét nghi?m phát hi?n b?nh th?ng qua tìm ki?m DNA do kh?i u ti?t ra trong máu c?a b?nh nhan.

?ng Simon Stevens, giám ??c ?i?u hành C? quan d?ch v? y t? qu?c gia Anh (NHS), g?i khám phá này là "m?t th?i ?i?m b??c ngo?t". Theo ?ng, xét nghi?m này s? ??c bi?t hi?u qu? ??i v?i nh?ng b?nh ung th? khó ch?n ?oán.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXét nghi?m tìm ki?m nh?ng thay ??i hóa h?c ???c g?i là methyl hóa trong DNA ngo?i bào có th? thúc ??y s? phát tri?n c?a kh?i u. Khi phát hi?n ung th?, xét nghi?m có th? ch? ra chính xác tín hi?u ?ó ??n t? b? ph?n nào trong c? th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ta cho r?ng xét nghi?m nói trên t?o ?i?u ki?n ?? b?t ??u ?i?u tr? cho ng??i b?nh s?m h?n, ?i?u này s? làm t?ng ?áng k? c? h?i bình ph?c.

M?t nghiên c?u trong n?m nay v?i 1.200 b?nh nhan cho th?y?xét nghi?m xác ??nh thành c?ng?kh?i u n?m ? ph?n nào c?a c? th? v?i ?? chính xác lên t?i 96%. H?n n?a, ch? có 1% tr??ng h?p xét nghi?m ch?n ?oán b?nh ung th? ? ng??i cho k?t qu? sai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong 12 tr??ng h?p, bao g?m ung th? bu?ng tr?ng và ung th? ph?i, xét nghi?m kh?ng phát hi?n ra b?nh, trong ?ó ph?n l?n tr??ng h?p b?nh m?i ? giai ?o?n ??u.

Trong các tr??ng h?p ung th? tuy?n t?y mà t? tr??c t?i nay hi?m khi phát hi?n ???c b?nh ? giai ?o?n ??u, thì xét nghi?m nói trên ?? xác ??nh ???c b?nh ? giai ?o?n s?m nh?t ??t t? l? 63%.

M.P?

Theo Daily Mail/Sputnik