Th? ba, 01/12/2020 - 19:42

Mu?i c? ??c trong lòng ??t trên Sao H?a có th? là ngu?n cung c?p ?xy

Dan trí

N?u con ng??i ??n Sao H?a, chúng ta có th? c?n ph?i t?o ra m?t s? tài nguyên quan tr?ng khi ? ?ó ?? t?n t?i ?? lau ?? khám phá và b? sung cho chuy?n hành trình dài tr? v?.

Mu?i c? ??c trong lòng ??t trên Sao H?a có th? là ngu?n cung c?p ?xy - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c dù th?i gian c?a n??c t?n t?i trên b? m?t Sao H?a ?? tr?i qua t? lau, nh?ng hành tinh ?? kh?ng ph?i là hoàn toàn kh?ng có nguyên li?u th? ?? t?o ra n??c.

S? m?nh khám phá Sao H?a 2020 ???c kh?i ??ng vào tháng 7 ?ang th?c hi?n m?t cu?c th? nghi?m v?i chính xác m?c tiêu này. MOXIE — Thí nghi?m s? d?ng tài nguyên ?xy t?i ch? trên sao H?a là m?t chi?c h?p kh?ng l?n h?n nhi?u so v?i máy n??ng bánh mì t?o ra ?xy t? CO2 trong khí quy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi m?t phiên b?n l?n h?n s? ???c yêu c?u ?? t?o nhiên li?u ?xy l?ng cho tên l?a, MOXIE có kích th??c ?? t?o ra l??ng ?xy mà m?t ng??i ho?t ??ng c?n th?.

M?t nghiên c?u m?i do nhà nghiên c?u Pralay Gayen t?i ??i h?c Washington ? St. Louis, Missouri d?n ??u, th? nghi?m m?t thi?t b? có th? khai thác m?t ngu?n tài nguyên khác ?ó là n??c mu?i c? ??c perchlorate ???c cho là t?n t?i trong lòng ??t Sao H?a t?i m?t s? ??a ?i?m. Thi?t b? có th? tách n??c trong mu?i ?ó, t?o ra ?xy và hydro tinh khi?t.

"Chúng t?i ?? phát hi?n ra mu?i perchlorate (ClO4) r?t ph? bi?n trên Sao H?a. Mu?i này có ái l?c v?i các phan t? n??c và có th? thu h?i n??c theo th?i gian, bi?n thành n??c mu?i có nhi?t ?? ?óng b?ng r?t th?p. Có b?ng ch?ng v? m?t l??ng l?n th? có th? là n??c mu?i này bên d??i b? m?t vùng c?c b?c c?a Sao H?a và m?t l??ng nh? h?n ?? ???c vi?n d?n nh? m?t l?i gi?i thích kh? thi cho các v?t ho?t ??ng ??i khi xu?t hi?n trên các s??n núi c?a hành tinh ??", các nhà nghiên c?u cho bi?t.

?? ki?m tra xem có th? khai thác ngu?n tài nguyên này hay kh?ng, các nhà nghiên c?u ?? ch? t?o m?t thi?t b? ?i?n phan ch?y trong ?i?u ki?n gi?ng nh? Sao H?a. Nó s? d?ng m?t c?c am platinum-carbon tiêu chu?n và m?t c?c d??ng chì ruthenium-?xy ??c bi?t mà các nhà nghiên c?u ?? phát tri?n tr??c ?ay.

H? tr?n l?n m?t n?ng ?? h?p ly c?a n??c mu?i magiê perchlorate và l?p ??y kho?ng kh?ng trong thùng ch?a ?ó b?ng CO2 tinh khi?t ?? t?o ra m?t b?u khí quy?n gi?ng nh? Sao H?a. Toàn b? ?i?u ???c gi? ? -36 ?? C. Khi ???c c?p ngu?n, dòng n??c mu?i ch?y qua thi?t b?, tách thành khí ?xy tinh khi?t b? gi? ? phía c?c d??ng và khí hydro tinh khi?t ? phía c?c am.

Thi?t b? ho?t ??ng khá t?t, t?o ra l??ng ?xy g?p kho?ng 25 l?n so v?i thi?t b? MOXIE có th? qu?n ly. MOXIE yêu c?u kho?ng 300 watt ?i?n ?? ch?y và thi?t b? này phù h?p v?i s?n l??ng ?xy ?ó trên kho?ng 12 watt.

Ngoài ra, nó c?ng t?o ra hydro có th? ???c s? d?ng trong pin nhiên li?u ?? t?o ra ?i?n. Nó s? nh? h?n và nh? h?n MOXIE. Cu?i cùng, t?t c? nh?ng ?i?u này ch? minh h?a r?ng MOXIE ?ang làm vi?c v?i ch?t l??ng th?p h?n nh?ng có th? ti?p c?n r?ng r?i h?n tài nguyên ? d?ng CO2 trong khí quy?n thay vì n??c.

Tuy nhiên m?t thi?t b? nh? th? này s? c?n ph?i tr?i qua quá trình ki?m tra lau dài ?? ??m b?o r?ng hi?u su?t kh?ng b? suy gi?m theo th?i gian. Ví d?, màng ng?n cách gi?a các bên c?c am và c?c d??ng ???c v?n hành c?n th?n ?? ng?n kh?ng cho CO2Hình ảnh gây sốc khi chơi CD bám vào nó. N?u s? s?ng còn c?a b?n ph? thu?c vào thi?t b? b?n mang lên Sao H?a, thì r? ràng tr?c tr?c là m?t v?n ?? c?c nguy hi?m.

Trang Ph?m

Theo Arstechnica

T? khóa: