Th? n?m, 03/12/2020 - 06:33

Loài ng??i có ??n ??c trong v? tr??

Dan trí

Trong m?t c?ng trình nghiên c?u m?i ???c c?ng b?, nhà khoa h?c Andrew Snyder-Beattie và các ??ng nghi?p ?? ??a ra quan ?i?m ?ng h? y t??ng v? s? s?ng th?ng minh là ??c bi?t hi?m trong v? tr?.

Loài ng??i có ??n ??c trong v? tr?? - 1

C? s? ??a ra nh?n ??nh này ?ó là các nhà khoa h?c cho r?ng s? s?ng th?ng minh ph?i ti?n hóa qua cùng nh?ng quá trình chuy?n ??i sinh h?c mà s? s?ng trên Trái ??t ?? tr?i qua.

N?m 1950, nhà v?t ly Enrico Fermi ??a ra ngh?ch ly n?i ti?ng c?a mình trong m?t cu?c trò chuy?n vào gi? ?n tr?a. N?u s? s?ng trong v? tr? là chung, thì t?t c? các n?n v?n minh ngoài hành tinh ? ?au? Trong h?n 70 n?m qua, các nhà khoa h?c ?? c? g?ng tr? l?i cau h?i theo nhi?u cách. Và trong nghiên c?u m?i hi?n kh?ng ??nh l?i m?t gi? thuy?t ph? bi?n: Có th?, kh?ng có ai ngoài con ng??i!.

Quá trình chuy?n ??i ??u tiên là quá trình phát sinh t?o ra các phan t? h?u c? t? các l?c kh?ng ph?i là c? th? s?ng. Sau ?ó là s? phát sinh nhan th?c, s? hình thành các t? bào có c?u trúc bên trong riêng bi?t. Ti?p theo là sinh s?n h?u tính, s? phát tri?n c?a các sinh v?t ?a bào và cu?i cùng là trí th?ng minh.

M?i l?n chuy?n ??i yêu c?u nh?ng cái tr??c ?ó ?? x?y ra nh?ng ?i?u ng??c l?i là kh?ng ?úng. Kh?ng có b?ng ch?ng nào cho th?y trí th?ng minh là k?t qu? t?t y?u c?a quá trình sinh s?n h?u tính ? các sinh v?t ?a bào.

C?ng vi?c t?p trung ??c bi?t vào th?i gian c?a nh?ng chuy?n ??i này. Các nhà nghiên c?u ?? ??a ra gi? ??nh r?ng m?i quá trình chuy?n ??i ??u có th? x?y ra nh? nhau t?i b?t k? th?i ?i?m nào trong l?ch s? Trái ??t.

?i?u này có th? kh?ng ?úng trong th?c t? nh?ng nó ?òi h?i ít gi? ??nh sinh h?c nh?t, vì v?y nó là m?t l?i t?t h?p d?n. D?a trên ?i?u này, nhóm nghiên c?u ?? nh?n th?y chu?i chuy?n ??i hoàn ch?nh có kh? n?ng m?t nhi?u th?i gian h?n các hành tinh có kh? n?ng h? tr? s? s?ng ph?c t?p nh? c?a chúng ta.

"Ph?i m?t kho?ng 4,5 t? n?m cho m?t lo?t quá trình ti?n hóa d?n ??n s? s?ng th?ng minh hình thành trên Trái ??t. Trong m?t t? n?m n?a, ?? sáng ngày càng t?ng c?a M?t tr?i s? khi?n Trái ??t kh?ng th? ? ???c vì s? s?ng ph?c t?p. Do ?ó, trí th?ng minh xu?t hi?n mu?n trong th?i gian t?n t?i c?a Trái ??t. Cùng v?i th?i gian phan tán c?a các quá trình ti?n hóa quan tr?ng và các b??c kh?i ??u h?p ly, có th? k?t lu?n r?ng th?i gian chuy?n ti?p d? ki?n có th? v??t quá th?i gian t?n t?i c?a Trái ??t, theo nhi?u b?c", các nhà nghiên c?u nh?n m?nh.

Trang Ph?m

Theo IFL Science?

T? khóa: