Th? n?m, 03/12/2020 - 06:40

Làm th? nào ?? virus gay b?nh bi?n m?t?

Dan trí

Cau tr? l?i ng?n g?n là m?c dù m?t s? lo?i virus d?n bi?n m?t, nh?ng ?a ph?n chúng kh?ng t? nhiên bi?n m?t d? dàng nh? v?y.

Virus th?c s? v? cùng th?ng minh, chúng bi?t tìm cách gi?u mình, ch? th?i c? tr? l?i.

M?t s? virus t? bi?n m?t

Có th? b?n ?? bi?t m?t s? lo?i virus gay b?nh cúm, nh?ng ch?a ch?c b?n ?? bi?t r?ng t?t c? nh?ng lo?i virus gay b?nh cúm ? ng??i t? xa x?a cho ??n cách ?ay 120 n?m thì hi?n nay ?? tuy?t ch?ng. M?t s? virus khác g?n ?ay h?n c?ng ?? bi?n m?t. Ví d? nh? virus gay ??t d?ch cúm kh?ng khi?p vào n?m 1957 ?? gi?t ch?t 100.000 ng??i ? M?, thì ngày nay ?? bi?n m?t.

Hay virus gay ra c?n b?nh kh?ng khi?p g?i là "cúm Tay Ban Nha" vào n?m 1918 ?? làm bùng lên ??i d?ch cúm kh?p th? gi?i c??p ?i v? vàn sinh m?ng. Virus này v?n dai d?ng xu?t hi?n ? m?t s? n?i cho ??n t?n n?m 1921.

Làm th? nào ?? virus gay b?nh bi?n m?t? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCúm Tay Ban Nha g?n nh? ?? bi?n m?t. Nh?ng Covid có th? s? còn xu?t hi?n trong m?t th?i gian dài.

Nh?ng k? t? ?ó tr? ?i, nhi?u ng??i ?? mi?n d?ch v?i nó vì c? th? h? ?? bi?t cách ?ánh b?i virus này. Nh? ?ó, virus kh?ng ti?p t?c lay lan thành ??i d?ch n?a mà ch? th?nh tho?ng xu?t hi?n ? n?i này ho?c n?i khác. Nh? v?y là ch?ng virus t?ng gay ra ??i d?ch ?? g?n nh? bi?n m?t hoàn toàn.

V?y chúng ta c?ng có th? thoát kh?i virus corona m?i kh?ng?

Khi chúng ta ch? ??ng làm cho virus tuy?t ch?ng, chúng ta th??ng s? d?ng v?c xin. V?c xin ?? t?ng giúp chúng ta kh?ng b? m?c b?nh ??u mùa, m?t c?n b?nh trong quá kh? ?? t?ng là m?t trong nh?ng c?n b?nh ?áng s? nh?t trên th? gi?i. V?c xin c?ng có th? ng?n ng?a ???c b?nh s?i và b?nh b?i li?t.

Các nhà khoa h?c ?ang n? l?c h?t s?c ?? t?o ra v?c xin Covid. Trên th?c t?, chúng ta có th? t?o ra h?n m?t lo?i v?c xin phòng ng?a Covid. Các v?c xin này s? giúp nhi?u ng??i kh?ng b? nhi?m b?nh nh?ng ch?a ch?c ?? làm cho virus bi?n m?t hoàn toàn, có ngh?a là m?t s? ng??i có th? v?n b? nhi?m, tuy r?ng s? kh?ng có nguy c? x?y ra ??i d?ch n?a.

Vi?c này c?ng gi?ng nh? m?t c?n b?nh m?i xu?t hi?n cách ?ay kho?ng 11 n?m, ???c g?i là cúm l?n. Virus này khác v?i các ch?ng virus cúm khác, vì th? nó lay lan r?t r?ng và ?? tr? thành ??i d?ch. H?i ?ó, g?n 1/10 dan s? th? gi?i ?? nhi?m virus cúm l?n. Sau ?ó các nhà khoa h?c m?i tìm ???c ra v?c xin. Sau 1 n?m, v?c xin ?? ???c s? d?ng cho nhi?u ng??i và t? ?ó càng ngày càng ít ng??i m?c b?nh. Tuy v?y, virus cúm l?n kh?ng bi?n m?t, nó v?n l?n tr?n ?au ?ó ch? c? h?i lay sang ng??i, nh?ng vì chúng ta ?? có v?c xin nên kh?ng nhi?u ng??i b?.

Khi nào và b?ng cách nào ?? Covid ch?m d?t?

SARS là m?t virus r?t gi?ng virus Covid. Virus SARS ???c phát hi?n vào n?m 2003 và ?? gay b?nh cho h?n 8.000 ng??i. Nh?ng t? n?m 2004, nó ch?a t?ng xu?t hi?n tr? l?i trên ng??i. Chúng ta ?? thoát kh?i nó nh? k?t h?p m?t s? bi?n pháp, trong ?ó có cách ly, phong t?a.

Hi?n nay chúng ta ?ang áp d?ng các bi?n pháp này ?? ch?ng l?i Covid. Nh?ng vì sao các bi?n pháp này ng?n ch?n ???c SARS mà v?n ch?a ch?n ???c Covid?

Có m?t v?n ?? r?t khó là Covid có th? lay nhi?m mà ng??i b?nh kh?ng h? có tri?u ch?ng gì. ?i?u ?ó ngh?a là ng??i mang virus có th? truy?n m?m b?nh cho ng??i khác ngay c? khi ng??i ?ó kh?ng s?t, ho hay s? m?i gì c?.

Vì ly do này, các nhà khoa h?c cho r?ng chúng ta s? kh?ng bao gi? có th? tiêu di?t hoàn toàn virus corona m?i. Thay vào ?ó, nó s? tr? thành c?n b?nh xu?t hi?n hàng n?m, gi?ng nh? cúm. G?n nh? ch?c ch?n là nó s? còn gay b?nh cho con ng??i trong m?t th?i gian dài, th?m chí c? sau khi ??i d?ch ?? qua ?i.

Ph?m H??ng?

Theo The Conversation

T? khóa: