Th? ba, 01/12/2020 - 06:24

Kh?i kim lo?i k? quái ? sa m?c Utah b?t ng? bi?n m?t bí ?n

Dan trí

K? l? ??n, k? l? ?i. Ch? vài ngày sau khi th? gi?i l?n ??u tiên bi?t ??n nó, m?t kh?i kim lo?i nguyên kh?i bí ?n trong sa m?c h?o lánh ? Utah ?? bi?n m?t kh?ng d?u v?t.

Kh?i kim lo?i k? quái ? sa m?c Utah b?t ng? bi?n m?t bí ?n - 1
Hình ?nh kh?i kim lo?i nguyên kh?i bí ?n tr??c khi bi?n m?t.

V?t th? này ?? gay x?n xao d? lu?n sau khi các nhà ch?c trách thu?c S? An toàn C?ng c?ng (DPS) c?a Utah th?ng báo v? vi?c phát hi?n ra m?t cay c?t k? l?, sáng bóng, cao kho?ng 3 mét. Ngu?n g?c c?a nó hoàn toàn kh?ng ???c bi?t ??n.

Nó ?? ? ?ó bao lau r?i? Ai ?? ??t nó ? ?ó? Ng??i ngoài hành tinh có tham gia kh?ng? Nhi?u kh? n?ng là kh?ng, nh?ng c?ng nh? h?u h?t các cau h?i c?a v? kh?i kim lo?i nguyên kh?i bí ?n, kh?ng có gì là ch?c ch?n.

Trong m?i tr??ng h?p, v?t th? ???c phát hi?n n?m ? m?t ph?n r?t xa c?a vùng hoang d? sa th?ch ?? c?a Utah. Các nhà ch?c trách kh?ng ti?t l? v? trí chính xác, ??ng th?i khuy?n cáo c?ng chúng kh?ng c? g?ng tìm ki?m ho?c ??n th?m nó vì s? m?i ng??i có th? m?c k?t và yêu c?u c?u h?.

"M?c dù chúng t?i kh?ng th? bình lu?n v? các cu?c ?i?u tra ?ang di?n ra, nh?ng C?c Qu?n ly ??t ?ai mu?n nh?c nh? nh?ng du khách s? d?ng ??t c?ng, chi?m gi? ho?c phát tri?n ??t c?ng hay tài nguyên c?a h? mà kh?ng có s? cho phép b?t bu?c là b?t h?p pháp", các c? quan ch?c n?ng ??a ph??ng ??a ra c?nh báo.

M?c dù các nhà ch?c trách kh?ng mu?n m?i ng??i c? g?ng xác ??nh v? trí ho?c tham quan kh?i kim lo?i nguyên kh?i, nh?ng m?i ng??i ?? làm. M?t cá nhan có tên David Surber ?? ?i b? ??n v?t th? và ??ng ?nh cùng video v? nó trên Instagram.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, ng??i dan và chính quy?n ??a ph??ng lo ng?i r?ng du khách b? thu hút b?i s? chú y c?a gi?i truy?n th?ng, có th? làm h?ng các ?? t?o tác c?a ng??i M? b?n ??a và các ??a ?i?m kh?o c?.

T?t c? nh?ng ?i?u này di?n ra ch? trong vài ngày, nh?ng nh?ng th?ng tin m?i nh?t v? kh?i kim lo?i nguyên kh?i có th? cung c?p m?t cái k?t cho cau chuy?n k? l? c?a v?t th?.

"Chúng t?i ?? nh?n ???c các báo cáo ?áng tin c?y r?ng c?u trúc ???c l?p ??t b?t h?p pháp, ???c g?i là kh?i kim lo?i nguyên kh?i ?? b? lo?i b? kh?i khu ??t c?ng c?ng c?a C?c Qu?n ly ??t ?ai (BLM) b?i m?t bên kh?ng xác ??nh", th?ng tin t? các c? quan ch?c n?ng cho hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, nhi?u ng??i v?n kh?ng tin s? th?t là kh?i kim lo?i ?? ???c con ng??i d? b?. H? v?n cho r?ng ??ng sau ?ó là d?u v?t c?a ng??i ngoài hành tinh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUtah là m?t ti?u bang mi?n tay c?a Hoa K?. ?Cái tên "Utah" ???c b?t ngu?n t? ng?n ng? c?a ng??i da ?? Ute b?n ??a, có ngh?a là "nh?ng con ng??i c?a vùng núi". Utah ???c bi?t ??n nh? m?t ti?u bang r?t ?a d?ng v? ??a hình, t? nh?ng d?y núi cao tuy?t ph? cho ??n nh?ng thung l?ng s?ng và các sa m?c ?á kh? c?n, kh?c nghi?t.

Trang Ph?m

Theo Science Alert

T? khóa: