Th? b?y, 07/11/2020 - 10:35

H? ?en c?c hi?m ???c phát hi?n ? ?n ??

Dan trí

Hình ?nh m?t con h? ?en c?c hi?m ?? ???c ch?p ? Odisha, ?n ??, b?i m?t nhi?p ?nh gia nghi?p d?.

H? ?en c?c hi?m ???c phát hi?n ? ?n ?? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTên c?a loài h? này là h? Melanistic, ch? có ? Odisha và các chuyên gia tin r?ng ch? còn l?i 7 – 8 con.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?p ?nh gia có may m?n ch?p l?i ???c con h? ?en siêu hi?m là Soumen Bajpayee. Theo Soumen Bajpayee các b?c ?nh ???c ch?p ? ??ng Odisha.

Các s?c ?en trên con h? ???c xác ??nh do m?t khi?m khuy?t di truy?n. V?i khuy?t t?t này, con v?t có các s?c ?en dày, có r?t ít kho?ng tr?ng gi?a chúng.

H? ?en c?c hi?m ???c phát hi?n ? ?n ?? - 2

Theo báo cáo t?ng ?i?u tra v? h? n?m 2018, s? l??ng h? ?en ?? gi?m m?nh. Tuy nhiên, ?i?u ?áng nói 70% dan s? h? ?en trên th? gi?i có ? Odisha.

Trong t?ng s? qu?n th?, h?u h?t chúng có th? ???c tìm th?y trong Khu b?o t?n h? Similipal ? Odisha. Con h? v?n ?en ??u tiên ???c báo cáo vào n?m 2007 trong khu b?o t?n nói trên.

Ti?n s? Bivash Pandav, m?t nhà khoa h?c và chuyên gia v? ??ng v?t hoang d? t?i Vi?n ??ng v?t hoang d? ?n ?? tr??c ?ay ?? kh?ng ??nh r?ng loài h? v?n ?en là “??c nh?t v? nh?” trên th? gi?i.

“Ch? còn l?i b?y ??n tám con h? ?en ? Odisha. Nh?ng con h? ?en này là duy nh?t vì c?u t?o gene ??c bi?t”, ti?n s? Bivash Pandav cho bi?t.

H? ?en c?c hi?m ???c phát hi?n ? ?n ?? - 3

Nh?ng s?c ?en này là k?t qu? c?a quá trình lai t?o gi?a các loài. Ti?n s? Bivash Pandav c?ng ?? c?p r?ng lo?i h? ?en nh? h?n nh?ng con h? th?ng th??ng. Con ??u tiên ???c phát hi?n vào n?m 1990 ? ?n ??.

Ti?t l? ly do ??ng sau nh?ng con h? ch? ? l?i Odisha, chuyên gia ??ng v?t hoang d? và các nhà khoa h?c t?i Vi?n ??ng v?t hoang d? ?n ??, cho r?ng ?ó là n?i r?t nhi?u r?ng và m?i tr??ng s?ng ?a d?ng, k?t qu? h? kh?ng c?m th?y c?n ph?i di chuy?n kh?i n?i này.

Trang Ph?m

Theo News18

T? khóa: