Th? ba, 10/11/2020 - 06:38

H? M?t Tr?i có m?t hành tinh th? chín ch?a t?ng bi?t ??n

Dan trí

Các nhà khoa h?c ? Vi?n Khoa h?c Carnegie cho r?ng có m?t hành tinh th? 9 n?m gi?a sao Thiên V??ng và sao Th?.

H? M?t Tr?i có m?t hành tinh th? chín ch?a t?ng bi?t ??n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHành tinh b? m?t t? lau ???c cho là m?t hành tinh kh?ng l? b?ng giá gi?ng nh? sao Thiên V??ng.

B?ng ch?ng m?i mà các nhà khoa h?c v?a thu th?p ???c cho th?y hành tinh ???c m?nh danh là “ng??i kh?ng l? b?ng giá” th? ba c?a h? m?t tr?i ?? b? “ném” ra kh?i h? t? nh?ng ngày nó m?i hình thành.

Ng??i ta th??ng th?a nh?n gi? thuy?t cho r?ng M?t Tr?i x?a kia ???c bao quanh b?i khí và b?i. Khí và b?i này va ch?m v?i nhau t?o nên các hành tinh trong h?. Hi?n nay h? m?t tr?i c?a chúng ta có 8 hành tinh.

Tr??c ?ay có m?t thiên th? ?? t?ng ???c c?ng nh?n là hành tinh th? chín, ?ó là sao Diêm V??ng, nh?ng t? n?m 2006, nó l?i kh?ng ???c coi là hành tinh n?a.

H? M?t Tr?i có m?t hành tinh th? chín ch?a t?ng bi?t ??n - 2

Hành tinh này ???c cho là n?m gi?a sao Th? và sao Thiên V??ng, cho nên nó ph?i có v? trí th? 7 tính t? M?t Tr?i.

Các nhà khoa h?c ?? t?o ra 6.000 phép m? ph?ng máy tính th? nghi?m xem các hành tinh c?a h? m?t tr?i tr?ng ra sao vào th?i k? chúng m?i hình thành và v? trí c?a chúng n?m ? ?au. Nghiên c?u sinh sau Ti?n s? c?a Vi?n Khoa h?c Carnegie, ?ng Matt Clement nói r?ng “bay gi? chúng ta bi?t ???c có hàng nghìn các h? hành tinh ch? tính riêng trong d?i Ngan Hà, nh?ng hóa ra th? t? s?p x?p trong h? m?t tr?i c?a chúng ta l?i r?t b?t th??ng, vì th? chúng t?i ?ang dùng các m? hình ?? thi?t k? ng??c và tái t?o các quy trình hình thành c?a h? m?t tr?i. Vi?c này c?ng h?i gi?ng nh? d?ng l?i hi?n tr??ng c?a m?t v? ?am ? t? v?i các y?u t? t?c ??, chi?u h??ng, v.v. c?a xe khi x?y ra tai n?n.”

Các phép m? ph?ng cho th?y hành tinh th? 9 này nh? th? m?t “ng??i kh?ng l? b?ng giá b? lo?i b?”, t??ng t? nh? v?i sao Thiên V??ng và sao H?i V??ng, nó b? b? l?t kh?i h? hành tinh c?a chúng ta t? khi nó ?ang hình thành và r?i vào kh?ng gian sau th?m.

?ng Clement nói “?i?u này nói lên r?ng m?c dù h? m?t tr?i c?a chúng ta h?i k? qu?c, nh?ng kh?ng ph?i lúc nào nó c?ng th?. Bên c?nh ?ó, bay gi? chúng ta ?? xay d?ng ???c m? hình r?t hi?u qu? dùng ?? tìm hi?u s? hình thành các hành tinh ??t ?á, trong ?ó có Trái ??t, và giúp chúng ta tìm ki?m các h? t??ng t? trong v? tr? có ti?m n?ng có s? s?ng.”

Ph?m H??ng?

Theo The Sun?

T? khóa: