Th? hai, 09/11/2020 - 06:58

Hé l? ngu?n g?c bí ?n c?a các ?? ch? du m?c

Dan trí

Xiongnu, ?? ch? du m?c ??u tiên ? chau á, kh?ng ?? l?i tài li?u nào ???c bi?t ??n ?? gi?i thích ngu?n g?c c?a h?, khi?n ?ay tr? thành m?t bí ?n di truy?n c? ??i h?p d?n.

Hé l? ngu?n g?c bí ?n c?a các ?? ch? du m?c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t nghiên c?u m?i ?? làm sáng t? cách các ?? ch? Xiongnu và M?ng C? c?ng nh? các n?n v?n hóa Trung á c? ??i khác hình thành và t??ng tác v?i nhau.

Các nhà nghiên c?u ?? th?c hi?n nhi?m v? khó kh?n là tái t?o l?i l?ch s? di truy?n 6.000 n?m c?a M?ng C? - bao g?m c? th?i gian tr?i d?y và s?p ?? c?a các ?? ch? du m?c - v?i m?t s? k?t qu? ?áng ng?c nhiên.

M?t c?ng b? c?a Vi?n Max Planck báo cáo r?ng ?? có m?t s? ?? ch? du m?c có t? ch?c và có ?nh h??ng l?n c? trú ? phía ??ng Th?o nguyên á-?u gi?a cu?i th?i k? ?? ??ng và th?i k? trung c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXiongnu là nh?ng ng??i ??u tiên, có ?nh h??ng m?nh m? trong khu v?c t? n?m 209 TCN - 98 SCN. ?? ch? hùng m?nh cu?i cùng c?a nh?ng ng??i du m?c trong khu v?c là ?? ch? M?ng C? t? n?m 916-1125 sau C?ng Nguyên.

M?c dù nh?ng ?? ch? du m?c này có nh?ng tác ??ng ?áng k? ??n ??a chính tr? và nhan kh?u h?c c?a ?u-á, nh?ng v?n còn nh?ng kho?ng tr?ng l?n v? ki?n ??th?c v? ngu?n g?c c?a h? và m?i quan h? di truy?n mà h? hình thành v?i nh?ng ng??i khác trong khu v?c. ?ay là ly do t?i sao nghiên c?u di truy?n m?i l?i r?t quan tr?ng.

Nghiên c?u m?i ???c c?ng b? trên t?p chí Cell là k?t qu? c?a s? h?p tác qu?c t? gi?a các nhà nghiên c?u t? Vi?n Max Planck v? Khoa h?c L?ch s? Nhan lo?i, ??i h?c Qu?c gia M?ng C? và các t? ch?c ??i tác khác ? M?ng C?, Nga, Hàn Qu?c và M?. ?ay là m?t trong nh?ng nghiên c?u l?n nh?t v? h? gene c? ??i ph??ng ??ng và N?i á cho ??n nay, tr?i qua kho?ng th?i gian 6.000 n?m - t? 4600 tr??c C?ng nguyên ??n 1400 sau C?ng nguyên.

Hé l? ngu?n g?c bí ?n c?a các ?? ch? du m?c - 2

?? hoàn thành nhi?m v?, các nhà nghiên c?u vi?t r?ng h? ?? phan tích d? li?u toàn b? b? gene m?i c?a 214 cá th? t? 85 ??a ?i?m c?a M?ng C? và 3 ??a ?i?m c?a Nga ? vùng Baikal. H? k?t h?p th?ng tin ?ó v?i d? li?u b? gene c?a 19 cá th? th?i k? ?? ??ng t? mi?n b?c M?ng C? và b? d? li?u di truy?n truy c?p ???c trên các qu?n th? c? ??i s?ng ? các vùng lan c?n c?a Nga và Kazakhstan. Cu?i cùng, các qu?n th? tham chi?u hi?n ??i trên toàn th? gi?i ?? ???c thêm vào h?n h?p c?a nghiên c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?m quan tam ??u tiên mà các nhà nghiên c?u ?? c?p là s? m? r?ng c?a nh?ng ng??i ch?n gia súc sang M?ng C? vào kho?ng n?m 3000 tr??c C?ng nguyên, ???c gi?i thi?u b?i n?n v?n hóa Afanasievo c?a vùng núi Altai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? du nh?p c?a ch? ngh?a du m?c ?? t?o ra m?t s? thay ??i l?n v? l?i s?ng trong khu v?c, m?c dù nh?ng ng??i di c? có ít tác ??ng di truy?n ??i v?i nh?ng ng??i s?n b?n hái l??m ? ??ng B?c á c? ??i (ANA) và t? tiên ph??ng B?c ?u á c? ??i (ANE) mà h? ?? g?p.

M?t ?i?m m?u ch?t khác trong nghiên c?u là các nhà nghiên c?u ?? phát hi?n ra r?ng vào cu?i th?i k? ?? ??ng có ba nhóm ??a ly sinh h?c riêng bi?t s?ng ? tay, b?c và trung nam M?ng C?.

Ti?n s? Christina Warinner, tr??ng nhóm nghiên c?u t?i Vi?n Max Planck v? Khoa h?c L?ch s? Nhan lo?i, gi?i thích y ngh?a c?a khám phá này ?ó là s? v?ng m?t c?a lactase t?n t?i trong dan s? M?ng C? c? ngày nay và trong quá kh? ??u thách th?c các m? hình y t? hi?n t?i v? tình tr?ng kh?ng dung n?p lactose, cho th?y ti?n s? nu?i con b?ng s?a ph?c t?p h?n nhi?u. Các nhà khoa h?c ?ang chuy?n sang h? vi sinh v?t ???ng ru?t ?? hi?u cách qu?n th? thích nghi v?i ch? ?? ?n d?a trên s?a.

Ba nhóm ??a ly sinh h?c v?n tách bi?t v? m?t di truy?n trong h?n m?t thiên niên k?, cho ??n khi có s? xu?t hi?n r?ng r?i c?a thú c??i ng?a, di?n ra vào cu?i thiên niên k? th? hai và ??u thiên niên k? th? nh?t tr??c C?ng nguyên.

1000 n?m sau n?n v?n hóa Afanasievo, m?t nhóm khác t? th?o nguyên, ???c g?i là Sintashta, ?? ??n khu v?c này và mang l?i nh?ng thay ??i v?n hóa ??nh m?nh cho ??ng c? c?a M?ng C?.

Trang Ph?m

Theo Ancient-origins

T? khóa: