Th? t?, 02/12/2020 - 15:31

Hé l? bí m?t c?a siêu cá m?p Megalodon

Dan trí

Các nhà nghiên c?u phát hi?n ra b?ng ch?ng cho th?y nh?ng con cá m?p l?n nh?t t?ng ?i lang thang trên bi?n th??ng nu?i con non c?a chúng trong các khu v??n ??m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là n?i nh?ng con cá m?p con có th? l?n lên trong m?t m?i tr??ng an toàn.

Hé l? bí m?t c?a siêu cá m?p Megalodon - 1

Nh?ng b?ng ch?ng ch? ra có kho?ng n?m v??n ??m siêu cá m?p megalodon con, m?t ngoài kh?i b? bi?n phía ??ng Tay Ban Nha, hai ? M? và ba ? Panama.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMegalodon (Otodus megalodon) là m?t loài cá m?p ?? tuy?t ch?ng s?ng cách ?ay t? 23 tri?u ??n 3,6 tri?u n?m.

Cá m?p ???c coi là m?t trong nh?ng k? s?n m?i l?n nh?t và m?nh nh?t t?ng s?ng trên Trái ??t, v?i m?t s? ??c tính cho th?y r?ng nó có th? ?? phát tri?n chi?u dài kho?ng g?n 20 mét.

M?c dù có kích th??c kh?ng l?, megalodon non v?n d? b? t?n c?ng b?i nh?ng k? s?n m?i khác. ?? kh?c ph?c v?n ?? này, cá m?p ?? sinh con trong nh?ng v??n ??m n??c ?m, n?ng g?n b? bi?n, n?i nh?ng con non có th? ti?p c?n con m?i d?i dào trong khi c?ng ph?i ??i m?t v?i t??ng ??i ít k? s?n m?i.

"K?t qu? c?a chúng t?i l?n ??u tiên cho th?y khu v?c v??n ??m ???c O. megalodon s? d?ng ph? bi?n, làm gi?m t? l? t? vong s?m và ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c duy trì các qu?n th? tr??ng thành có th? s?ng ???c", các tác gi? cho bi?t.

Nh?ng v??n ??m này s? cung c?p cho nh?ng con cá m?p non m?t n?i hoàn h?o ?? phát tri?n khi chúng tr??ng thành, m?t quá trình m?t kho?ng 25 n?m.

Theo nghiên c?u, m?t phan tích v? r?ng c?a megalodon ???c tìm th?y ? 9 ??a ?i?m trên kh?p th? gi?i cho th?y ??a ?i?m c?a 5 v??n ??m ti?m n?ng th?i ti?n s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKi?m tra kích th??c c?a nh?ng chi?c r?ng, các nhà nghiên c?u k?t lu?n r?ng nh?ng v? trí này có m?t ?? cá m?p cao, có kh? n?ng có chi?u dài c? th? n?m trong ph?m vi ?i?n hình c?a cá non, cho th?y s? hi?n di?n c?a các v??n ??m th?i ti?n s?.

Các tác gi? cho bi?t v??n ??m ngoài kh?i b? bi?n phía ??ng c?a Tay Ban Nha s? là m?t khu v?c v?nh c?n c?a vùng n??c ?m, k?t n?i v?i bi?n và v?i các r?n san h? r?ng l?n cùng nhi?u ??ng v?t kh?ng x??ng s?ng, các loài cá, ??ng v?t có vú bi?n, cá m?p hay cá ?u?i.

Nh?ng các nhà khoa h?c l?u y r?ng s? ph? thu?c r? ràng c?a megalodon vào s? t?n t?i c?a các khu v?c v??n ??m thích h?p có th? là y?u t? chính d?n ??n s? di?t vong c?a loài s?n m?i mang tính bi?u t??ng này khi th? gi?i gi?m nhi?t ?i trong k? Pliocen (kho?ng 5,3 tri?u ??n 2,5 tri?u n?m tr??c) và m?c n??c bi?n suy gi?m ?? l?i ít h?n nh?ng n?i trú ?n an toàn này.

Trang Ph?m

Theo News Week

T? khóa: