Th? hai, 30/11/2020 - 06:51

Hé l? bí m?t c?a quái v?t bi?n c? có 3 trái tim, 9 b? óc

Dan trí

Sinh v?t có 3 trái tim, 9 b? óc ?ó chính là b?ch tu?c. Chúng còn có máu xanh lam và m?t h? th?ng th?n kinh kì l? quái ??n ch?ng gi?ng sinh v?t nào trên Trái ??t.

Hé l? bí m?t c?a quái v?t bi?n c? có 3 trái tim, 9 b? óc - 1

Chúng s? h?u kho?ng 500 tri?u t? bào th?n kinh, h?n 2/3 trong s? ?ó n?m trong các xúc tu và c? th? c?a chúng. Do ?ó, b?ch tu?c ???c cho là có 9 b? n?o - m?t b? n?o hình chi?c bánh rán trong ??u và 8 b? "n?o nh?" khác n?m trong m?i xúc tu - khi?n m?t s? nhà khoa h?c t? h?i li?u xúc tu có th?c s? có "tam trí c?a riêng chúng" và có th? ho?t ??ng ??c l?p v?i n?o trung tam hay kh?ng?

Tuy nhiên, nghiên c?u g?n ?ay cho th?y ?i?u này kh?ng hoàn toàn ?úng. Nghiên c?u m?i ???c báo cáo trên t?p chí Current Biology ?? xem xét h? th?ng th?n kinh trung ??ng c?a b?ch tu?c và ti?t l? r?ng xúc tu c?a chúng kh?ng th?c s? ho?t ??ng ??c l?p v?i b? n?o trung tam, nh?ng trên th?c t?, có nhi?u liên k?t h?n so v?i suy ngh? tr??c ?ay.

"Nghiên c?u này ?? làm r? r?ng xúc tu c?a b?ch tu?c kh?ng ho?t ??ng hoàn toàn ??c l?p v?i n?o b? - có lu?ng th?ng tin gi?a h? th?n kinh ngo?i vi và trung ??ng. Thay vì nói v? m?t con b?ch tu?c v?i 9 b? n?o, chúng ta ?ang th?c s? nói v? m?t con b?ch tu?c v?i m?t b? n?o và tám xúc tu r?t th?ng minh", tác gi? chính c?a nghiên c?u, ti?n s? Tamar Gutnick, m?t nhà nghiên c?u b?ch tu?c t?i ??i h?c Khoa h?c và C?ng ngh? Okinawa, Nh?t B?n cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ??a ra k?t qu?, các nhà nghiên c?u ?? xem xét các loài b?ch tu?c ??a Trung H?i ph? bi?n ?? xem li?u các xúc tu ??n l? có th? cung c?p cho n?o hai lo?i th?ng tin c?m giác khác nhau th?ng qua m?t s? thí nghi?m mê cung hay kh?ng.

Mê cung bao g?m m?t ???ng ?ng hình ch? Y, trong ?ó b?ch tu?c có th? ??a xúc tu c?a mình xu?ng con ???ng bên ph?i ho?c bên trái ?? tìm ph?n th??ng th?c ?n. Chúng d??ng nh? khám phá mê cung b?ng cách s? d?ng các chuy?n ??ng nhanh, b?ng cách ??y ho?c ??a xúc tu c?a chúng ?i th?ng qua ?ng vào h?p cu?i. N?u l?y ?úng ?ng thì b?ch tu?c s? tìm th?y th?c ?n, nh?ng n?u ?i vào ?ng sai, th?c ?n s? b? ch?n b?i m?t t?m l??i và các nhà khoa h?c ?? lo?i b? mê cung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNghiên c?u cho th?y r?ng 5 trong s? 6 con b?ch tu?c cu?i cùng ?? h?c ???c h??ng chính xác ?? ??y ho?c kéo xúc tu c?a chúng qua mê cung ?? l?y th?c ?n. ?i?u quan tr?ng nh?t, h? có th? ?i?u h??ng thành c?ng mê cung b?ng nh?ng xúc tu ch?a t?ng ???c s? d?ng tr??c ?ay.

Các nhà nghiên c?u cho bi?t, quá trình h?c h?i này cho th?y các xúc tu ?òi h?i n?o b? trung tam và chúng kh?ng t? ch? ho?t ??ng nh? m?t b? óc ??c l?p c?a riêng mình.

"Chúng t?i k?t lu?n r?ng m?c dù các xúc tu c?a b?ch tu?c có kh? n?ng ho?t ??ng ??c l?p r?t l?n, nh?ng chúng c?ng ph?i ch?u s? ki?m soát c?a trung tam, cho phép các hành vi có m?c ?ích, có t? ch?c c?a toàn b? sinh v?t nói chung", các nhà nghiên c?u cho bi?t.

Tuy nhiên, v?n còn nhi?u bí ?n xoay quanh b? n?o b?ch tu?c. V? c? b?n, v?n ch?a r? t?i sao b?ch tu?c và các loài ??ng v?t chan ??u khác l?i r?t th?ng minh. Trong khi các nhà khoa h?c n?m ???c ph?n nào v? m?c ?? th?ng minh cao ?? phát tri?n nh? th? nào gi?a m?t s? loài nh?t ??nh, ch?ng h?n nh? tinh tinh ho?c cá heo, nh?ng h?u h?t các ly thuy?t c?a h? ??u th?t b?i khi áp d?ng cho th? gi?i k? l? c?a ??ng v?t chan ??u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"B? n?o c?a b?ch tu?c r?t khác bi?t. Nó v?n là m?t chi?c h?p ?en ??i v?i chúng ta. Còn r?t nhi?u ?i?u ?? h?c h?i", ti?n s? Gutnick k?t lu?n.

Trang Ph?m

Theo IFL Science?

T? khóa: