Th? sáu, 27/11/2020 - 05:28

H?u qu? khi c? th? thi?u vitamin D

Dan trí

Vi?c c? th? thi?u h?t vitamin D có th? nh?n bi?t th?ng qua hi?n t??ng x??ng m?m ?i r? r?t, s? thi?u h?t này có kh? n?ng d?n ??n nh?ng c?n ?au nh?c vào ban ?êm.

H?u qu? khi c? th? thi?u vitamin D - 1

Trong giai ?o?n ??u, b?nh có th? xu?t hi?n mà kh?ng có tri?u ch?ng. Nó ch? có th? ???c phát hi?n th?ng qua ch?p X-quang ho?c xét nghi?m ch?n ?oán.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi thi?u vitamin D, ng??i b?nh?s? b? ?au am ? ? x??ng ch?u, th?t l?ng, chan, h?ng và x??ng s??n. C?n ?au có th? tr? nên n?ng h?n vào ban ?êm ho?c khi x??ng ph?i ch?u áp l?c.

Các chuyên gia c?nh báo r?ng b?nh này r?t nguy hi?m ??i v?i ng??i cao tu?i, vì nó có th? gay g?y x??ng và là nguyên nhan d?n ??n b?nh lo?ng x??ng. ?? ng?n ng?a thi?u h?t c?n b? sung vitamin D hàng ngày. Vi?c s? d?ng lo?i vitamin này ?úng cách s? làm x??ng ch?c kh?e h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD? tr??c ??n nay m?i ng??i ??u bi?t r?ng c?n theo d?i th??ng xuyên m?c ?? vitamin D ?? t?ng c??ng s?c ?? kháng c?a c? th? và gi?m nguy c? m?c coronavirus, vì lo?i vitamin này?kích thích h? th?ng mi?n d?ch?m?t cách m?nh m?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVitamin D là m?t nhóm các ch?t có ho?t tính sinh h?c. Ch?c n?ng chính c?a vitamin D trong c? th? con ng??i là ??m b?o s? h?p thu canxi và ph?t pho t? th?c ?n ? ru?t non.

Theo m?t s? nghiên c?u lam sàng, tình tr?ng thi?u h?t vitamin D m?n tính ? tr? nh? khi?n tr? có nhi?u nguy c? m?c các b?nh khác nhau trong t??ng lai, nh? ti?u ???ng, béo phì, các b?nh t? mi?n, b?nh ung th?, tim m?ch, v?y n?n, viêm da c? ??a và viêm ru?t.

M.P?

Theo Sputnik

T? khóa: