Th? hai, 23/11/2020 - 06:45

D?i b?ng Greenland xu?t hi?n nhi?u l? h?ng kh?ng l?

Dan trí

Các l? d?n n??c tan ch?y ???c g?i là moulin, trên b? m?t d?i b?ng Greenland l?n h?n nhi?u so v?i suy ngh? tr??c ?ay.

D?i b?ng Greenland xu?t hi?n nhi?u l? h?ng kh?ng l? - 1
Phó giáo s? khoa h?c ??a ch?t Matt Covington c?a ??i h?c Arkansas trèo vào m?t moulin trên t?ng b?ng Greenland.

?ó là th?ng tin t? nghiên c?u m?i d?a trên s? quan sát và th?m dò tr?c ti?p c?a m?t nhóm bao g?m m?t nhà ??a ch?t t? ????i h?c Arkansas.?

Nhóm nghiên c?u ?? nghiên c?u m?i quan h? gi?a kích th??c c?a các l? d?n n??c và s? thay ??i hàng ngày c?a ?? sau n??c trong chúng trong mùa nóng ch?y vào mùa hè. Các nhà khoa h?c tin r?ng ?? sau c?a n??c t?ng, do ?ó áp su?t, bên trong các moulin b?i tr?n ph?n ?áy c?a t?ng b?ng và t?ng t?c ?? di chuy?n c?a nó v? phía bi?n, theo cách m?t kh?i b?ng tr??t d? dàng trên m?t màng n??c m?ng. Nh?ng cho ??n nay, ng??i ta v?n bi?t r?t ít v? kích th??c th?c c?a moulin và l??ng n??c chúng có th? ch?a.

“Khi chúng t?i quay tr? l?i vào n?m sau và khám phá m?t moulin, nó th?c s? r?t l?n. ?ó là m?t tr??ng h?p mà m? hình ?? ??a ra d? ?oán và chúng t?i ?? ra ngoài th?c ??a ki?m tra. K?t qu? hoàn toàn ?úng”, Matt Covington, phó giáo s? khoa h?c ??a ch?t và tác gi? ??u tiên c?a nghiên c?u ???c c?ng b? trên t?p chí Geophysical Research Letters.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhóm ?? th?c hi?n hai chuy?n ?i ??n d?i b?ng Greenland vào tháng 10 n?m 2018 và tháng 10 n?m 2019. Trong m?i chuy?n ?i, h? s? d?ng day th?ng và các thi?t b? leo núi khác ?? leo 100 mét thành hai moulin riêng bi?t, g?n nh? ch?m ??n m?c n??c.

Covington, m?t nhà thám hi?m hang ??ng giàu kinh nghi?m cho bi?t: “Th?t ?áng s?. B?n lùi l?i mép v?c và ch? th?y l?p b?ng màu xanh lam ?i xu?ng xa ??n m?c b?n có th? nhìn th?y, sau ?ó là màu ?en và th?nh tho?ng c?ng có nh?ng am thanh ?á r?i”.

T? lau, các nhà khoa h?c ?? quan sát th?y t?ng b?ng ? Greenland di chuy?n và ??a ra gi? thuy?t r?ng các mùa tan ch?y vào mùa hè ?m h?n do bi?n ??i khí h?u có th? t?ng t?c ?? di chuy?n ?ó.

Nh?ng th?c t? các nhà nghiên c?u có r?t ít d? li?u ?? giúp h? hi?u ???c s? t??ng tác gi?a n??c tan và ph?n ?áy c?a t?ng b?ng. Phát hi?n c?a nhóm b? sung thêm ki?n ??th?c v? cách n??c t??ng tác v?i ph?n ?áy c?a t?ng b?ng.

“Chúng t?i ?ang c? g?ng tìm hi?u cách th?c n??c tan t??ng tác v?i chuy?n ??ng c?a b?ng và ?i?u chính mà chúng t?i nh?n th?y là áp su?t n??c bên trong nh?ng moulin này kh?ng thay ??i nh? nh?ng gì ?? ???c quan sát tr??c ?ay. ?i?u này d??ng nh? là do kh?i l??ng l?n th?c s? trong các moulin”, Matt Covington gi?i thích.

Trang Ph?m

Theo Scitech Daily

T? khóa: