Th? t?, 02/12/2020 - 14:41

Chuy?n giao c?ng ngh? c?a th? gi?i ?? gi?i bài toán c?a Vi?t Nam

Dan trí

M?t trong nh?ng yêu c?u c?a l?nh v?c khoa h?c c?ng ngh? (KHCN) là ph?i nhìn tr??c, ?i tr??c c?ng ngh? ?? gi?i quy?t bài toán kinh t? - x? h?i ??t ra.

?V?i m?t qu?c gia có trình ?? KHCN ?ang phát tri?n nh? Vi?t Nam, thì tìm ki?m các c?ng ngh? n?i b?t ? trong n??c, c?ng nh? ti?p nh?n và chuy?n giao c?ng ngh? t? các n??c trên th? gi?i- chính là "l?i gi?i" nhanh nh?t ?? thành c?ng.

?Trao ??i v?i Dan trí, ?ng Ph?m ??c Nghi?m- Phó c?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p khoa h?c c?ng ngh? (B? Khoa h?c và C?ng ngh?),?Giám ??c Ban qu?n ly Trung tam ??i m?i sáng t?o ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u- VCIC ?? có nh?ng chia s? h?t s?c thú v? v? v?n ?? này.

Chuy?n giao c?ng ngh? c?a th? gi?i ?? gi?i bài toán c?a Vi?t Nam - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Ph?m ??c Nghi?m- Phó c?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p khoa h?c c?ng ngh? (B? Khoa h?c và C?ng ngh?),

?Chi?n l??c v? KH&CN c?n l?a ch?n ?i?m ??t phá ?u tiên

?Th?a ?ng, có y ki?n cho r?ng, vi?c khai thác tìm ki?m, chuy?n giao ti?n b? KHCN c?a các n??c tiên ti?n s? góp ph?n ??y nhanh quá trình chuy?n ??i c?n b?n, toàn di?n n?n s?n xu?t Vi?t Nam, nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m.??ng ngh? sao v? ?i?u ?ó?

?ng Ph?m ??c Nghi?mHình ảnh gây sốc khi chơi CD: Theo kinh nghi?m qu?c t?, ? nh?ng qu?c gia có trình ?? KHCN t??ng t? nh?? Vi?t Nam, bên c?nh vi?c Chính ph? c? c?u l?i các ngu?n l?c ?? ??u t? cho KHCN phát tri?n, ch?n l?a m?t s? l?nh v?c c?ng ngh? ?u tiên có tính ch?t là c?ng ngh? n?n t?ng, t?o ?i?u ki?n phát tri?n lau dài cho m?t s? l?nh v?c, ngành hàng m?i nh?n, ch? l?c c?a qu?c gia ho?c là nh?ng c?ng ngh? g?n v?i các y?u t? dan sinh, an ninh qu?c phòng... thì còn l?i c? b?n t?p trung các ?i?u ki?n ngu?n l?c cho vi?c khai thác, tìm ki?m và chuy?n giao nhanh ti?n b? KHCN c?a các n??c tiên ti?n vào ?i?u ki?n s?n xu?t c?a Vi?t Nam.

Nh? v?y, có ngh?a là Chi?n l??c v? KH&CN c?a chúng ta s? ch?n l?a m?t s? ?i?m ??t phá ?u tiên, còn l?i d?n l?c cho vi?c tìm ki?m, khai thác các ngu?n l?c tri th?c c?ng ngh? c?a n??c ngoài (g?m có c? c?ng ngh?, chuyên gia), ?? làm sao trên c? s? ?ó thay ??i nhanh trình ?? s?n xu?t c?ng ngh? và nang cao ch?t l??ng t?ng tr??ng c?a các chu?i ngành hàng g?n v?i xu?t kh?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ??nh h??ng c?a B? KH&CN, chúng t?i s? ?u tiên t?p trung cho 8 nhóm ngành hàng ch? l?c mà Vi?t Nam có ti?m n?ng xu?t kh?u trên 1 t? USD. Ví d? nh? ?? g?, ??n th?i ?i?m hi?n t?i chúng ta ?? ??t h?n 12 t?, và d? ki?n lên kho?ng 20 t? vào n?m 2025. Hay nh? m?t hàng th?y s?n, ?ang ??nh h??ng ??n n?m 2025 là 10 t? USD, nh?ng theo tính toán c?a các chuyên gia và c?a chúng t?i, v?i ti?m n?ng th?y s?n c?a Vi?t Nam hoàn toàn có th? ??t ???c 40 - 50 t? USD.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?N?u chúng ta ?ng d?ng các ti?n b? c?ng ngh? m?i c?a qu?c t? và ?àm phán ???c ph??ng án kh? thi c? v? m?t c?ng ngh?, tài chính ?i kèm… s? t?o ??t phá v? m?t t?ng tr??ng. Ch?a k?, trên c? s? h?p tác, chuy?n giao c?ng ngh?, các ??i tác qu?c t? s? giúp m? ra c? h?i v? th? tr??ng cho các s?n ph?m, ngành hàng c?a Vi?t Nam.

??ay c?ng chính là bài toán mà VCIC- ???c hình thành t? d? án h?p tác gi?a B? KH&CN v?i Ngan hàng Th? gi?i (WB) ?ang ??m nhi?m, t?c là thi?t k?, t?o ra m?t kênh ?? ti?p nh?n và chuy?n giao c?ng ngh? t? n??c ngoài vào Vi?t Nam. Kênh này kh?ng ch? d?ng ? vi?c gi?i thi?u nh?ng c?ng ngh? m?i, mà còn b? trí m?t lo?t d?ch v? ?i kèm, t? th?m ??nh c?ng ngh?, ?ánh giá c?ng ngh? cho ??n giúp doanh nghi?p ti?p c?n các th?ng tin c?ng ngh? m?t cách chi ti?t, giúp doanh nghi?p xay d?ng ph??ng án ?àm phán v?i ??i tác n??c ngoài c? v? k? thu?t và tài chính.

?Kh?ng ?ánh ??i m?i tr??ng l?y hi?u qu? phát tri?n kinh t?

?Chúng ta bi?t là v?n ?? tái ch? pin n?ng l??ng m?t tr?i ?? làm "nóng" ngh? tr??ng Qu?c h?i v?a qua. V?y cau h?i ??t ra là, li?u r?ng vi?c chuy?n giao c?ng ngh? t? qu?c t? có giúp Vi?t Nam gi?i quy?t v?n ?? này, th?a ?ng?

??ng Ph?m ??c Nghi?m: M?t trong nh?ng yêu c?u c?a l?nh v?c KHCN là ph?i nhìn tr??c, ?i tr??c c?ng ngh? ?? gi?i quy?t bài toán kinh t??- x? h?i ??t ra.

?Chính vì th?, trong ??nh h??ng k? ho?ch c?a chúng t?i là tích c?c tìm ki?m các c?ng ngh? ph?c v? cho ngành tái ch?. Mu?n phát tri?n c?ng nghi?p, thì kh?ng th? kh?ng có ch?t th?i, b?i v?y chúng ta ph?i gi?i quy?t ???c v?n ?? ch?t th?i và bi?n ch?t th?i thành tài nguyên, h?n ch? nh?ng ch?t th?i ??c h?i ra m?i tr??ng.

?Trên c? s? ?ó, chúng t?i ?? tích c?c tìm ki?m ???c các ??i tác n??c ngoài ?? ph?c v? cho bài toán mà Qu?c h?i ??t ra t?i K? h?p th? 10 là v?n ?? tái ch? pin n?ng l??ng m?t tr?i.

Chuy?n giao c?ng ngh? c?a th? gi?i ?? gi?i bài toán c?a Vi?t Nam - 2

??? gi?i quy?t v?n ?? này, ??i tác c?a chúng t?i- Australia, m?t trong nh?ng qu?c gia ?i ??u th? gi?i v? tái ch? pin n?ng l??ng m?t tr?i, tái ch? ch?t th?i nguy h?i trong l?nh v?c c?ng nghi?p, ?i?n t?, s? h? tr? gi?i quy?t bài toán lau dài c?a Vi?t Nam. Ngoài Australia, VCIC c?ng l?a ch?n m?t s? ??i tác ?u tiên nh? Hàn Qu?c, M?, Hà Lan. B?i ?ay là nh?ng qu?c gia có ??nh h??ng m?nh v? xu?t kh?u c?ng ngh? và h? có ch??ng trình h? tr? các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u ?? xu?t kh?u c?ng ngh? ra n??c ngoài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Chính vì th?, quá trình h?p tác s? ???c di?n ra thu?n l?i và các c?ng ngh? c?a h? n?m trong nhóm c?ng ngh? tiên ti?n. Chúng t?i c?ng kh?ng ??nh l?i r?ng, chúng t?i kh?ng ?u tiên cho các c?ng ngh? có trình ?? trung bình và th?p, nh?m th?c hi?n m?c tiêu: kh?ng ?ánh ??i m?i tr??ng l?y hi?u qu? phát tri?n kinh t?.

?Xay d?ng h? s? n?ng l?c c?a doanh nghi?p ??t chu?n qu?c t?

?Th?c t?, kh?ng ít doanh nghi?p Vi?t Nam do ch?a am hi?u ho?c ch?a hi?u h?t các ?i?u lu?t qu?c t?, d?n ??n g?p nhi?u rào c?n trong ti?p c?n th?ng tin, ky k?t h?p ??ng chuy?n giao c?ng ngh?. V?y, VCIC ?? và s? có nh?ng ho?t ??ng c? th? nào h? tr? doanh nghi?p?

?ng Ph?m ??c Nghi?m: B? KH&CN và WB có giao trách nhi?m cho VCIC ch?u trách nhi?m t?p h?p các chuyên gia c?a Vi?t Nam và n??c ngoài t? v?n giúp doanh nghi?p khi có nhu c?u h?p tác v?i m?t ??i tác c?ng ngh? c? th?. Theo ?ó, s? giúp doanh nghi?p Vi?t Nam xay d?ng b?n h? s? n?ng l?c c?a doanh nghi?p ??t chu?n qu?c t?. Trên c? s? ?ó, giúp cho quá trình k?t n?i, ?àm phán tr?c ti?p v?i doanh nghi?p n??c ngoài, ?? làm sao t?o ra ph??ng án h?p tác ??m b?o bình ??ng cho c? hai bên, c? v? quy?n l?i kinh t? và tính pháp ly. Chúng t?i s?n sàng ??ng hành v?i doanh nghi?p trong quá trình h?p tác, t? khau ky k?t cho ??n ti?p nh?n, ??ng ky h?p ??ng chuy?n giao c?ng ngh?.

??ó là cau chuy?n chuy?n giao c?ng ngh? c?a qu?c t? vào Vi?t Nam. Th? còn ng??c l?i thì sao? Hi?n nhi?u vi?n, tr??ng, doanh nghi?p trong n??c c?ng ?ang s? h?u c?ng ngh? m?i, hi?n ??i, th?m chí l?n ??u tiên trên th? gi?i. V?y, trong l? trình thi?t k? c?a VCIC có ??nh h??ng chuy?n giao nh?ng c?ng ngh? c?a Vi?t Nam ra n??c ngoài, th?a ?ng?

?ng Ph?m ??c Nghi?mHình ảnh gây sốc khi chơi CD: Trong thi?t k? c?a VCIC, ngoài vi?c tìm ki?m, l?a ch?n c?ng ngh? tiên ti?n, phù h?p v?i th?c ti?n s?n xu?t c?a Vi?t Nam, chúng t?i c?ng ?u tiên tìm ki?m, l?a ch?n nh?ng c?ng ngh? cao c?a ng??i Vi?t sáng t?o ra và trên c? s? ?ó k?t n?i v?i th? tr??ng n??c ngoài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Th?i gian qua, chúng t?i ?? k?t n?i, chuy?n giao ???c m?t s? c?ng ngh? do ng??i Vi?t Nam s? h?u cho các ??i tác n??c ngoài. Ví d?, nh? sáng ch? máy gieo h?t c?a tác gi? Ph?m V?n Hát ?? chuy?n giao thành c?ng sang Israel và ?ang ?àm phán chuy?n giao sang Nh?t B?n, Australia. Hay, c?ng ngh? s?n xu?t h?n h?p fullerene C70 c?a tác gi? Tr?nh ?ình N?ng c?ng ?ang th?ng qua h? th?ng VCIC k?t n?i v?i các qu? ??u t? n??c ngoài ?? thúc ??y chuy?n giao…

??ng ?ánh giá th? nào v? nhu c?u, c?ng nh? c? h?i mà doanh nghi?p Vi?t Nam có ???c khi tham gia k?t n?i v?i th? tr??ng qu?c t?, ??c bi?t trong b?i c?nh hi?n nay - khi mà Vi?t Nam ?? và ?ang tham gia nhi?u hi?p ??nh th??ng m?i t? do?

??ng Ph?m ??c Nghi?mHình ảnh gây sốc khi chơi CD: Vi?t Nam ngày càng h?i nh?p sau vào n?n kinh t? th? gi?i khi các hi?p ??nh th??ng m?i t? do (FTA) phát huy hi?u qu?. Th?ng qua quá trình t? do hóa, h?i nh?p kinh t? qu?c t? t?o ra nh?ng l?i th? m?i thúc ??y l?c l??ng s?n xu?t phát tri?n, ??y m?nh giao l?u kinh t? gi?a các n??c, góp ph?n khai thác t?i ?a l?i th? so sánh c?a các n??c tham gia vào n?n kinh t? toàn c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?i?u ?ó khi?n cho các doanh nghi?p Vi?t Nam ??c bi?t là các doanh nghi?p t? nhan g?p ph?i nh?ng thách th?c r?t l?n. H? ph?i ??i m?t v?i cu?c c?nh tranh quy?t li?t và gay g?t h?n, v?i nhi?u ??i th? h?n trên bình di?n r?ng và sau h?n ngay c? ? th? tr??ng trong n??c.

Trong b?i c?nh ?ó, chúng ta ph?i tri?n khai ??ng b? nhi?u gi?i pháp nh? kích thích tiêu dùng trong n??c, thúc ??y th??ng m?i n?i kh?i, k?t n?i th? tr??ng qu?c t? ?? tranh th? t?i ?a c?ng ngh? và các ngu?n l?c bên ngoài trong b?i c?nh các h? th?ng giao th??ng qu?c t? ?ang tái c?u trúc l?i sau ??i d?ch COVID-19.

?Xin tran tr?ng c?m ?n ?ng!

Nguy?n Hùng (Th?c hi?n)