Th? sáu, 27/11/2020 - 06:22

Ch? t?o máy ch?p c?ng h??ng t? n?o có th? di ??ng v?i giá thành r?

Dan trí

Khi nói ??n ch?p c?ng h??ng t? n?o ?? ?ánh giá ch?n th??ng ? ??u, phát hi?n ung th? n?o và th?c hi?n nhi?u xét nghi?m khác, thì ch?p c?ng h??ng t? (MRI) là l?a ch?n t?t nh?t.

Tuy nhiên, máy MRI có giá thành ??t ??, c?n ??n h? t?ng ??c bi?t và kh?ng di ??ng.

Gi? ?ay, m?t nhóm nghiên c?u t?i B?nh vi?n ?a khoa Massachusetts ?? ch? t?o ???c máy MRI "ch? dành cho ??u" có giá thành r?, c?ng su?t th?p, nh? g?n, di ??ng ?? g?n trong xe c?u th??ng, có th? ??y vào phòng b?nh, ??a vào phòng khám t? ho?c b?nh vi?n b?ng bánh xe. Nghiên c?u ?? ???c c?ng b? trên t?p chí Nature Biomedical Engineering.

Ch? t?o máy ch?p c?ng h??ng t? n?o có th? di ??ng v?i giá thành r? - 1
Ch? t?o máy ch?p c?ng h??ng t? n?o có th? di ??ng v?i giá thành r?

TS. Clarissa Zimmerman Cooley, tác gi? chính c?a nghiên c?u cho bi?t: "M?c dù MRI là ph??ng th?c ch?p c?ng h??ng t? ??u tiên, nh?ng vi?c mua và l?p ??t máy MRI truy?n th?ng có ?? phan gi?i cao l?i khá khó kh?n và t?n kém. Ngay c? khi b?nh vi?n có s?n máy MRI, thì v?n có nh?ng tr??ng h?p vi?c v?n chuy?n b?nh nhan ??n ?úng v? trí máy quét là quá khó ho?c nguy hi?m. Nghiên c?u này ???c tri?n khai, t?o thu?n l?i cho vi?c ti?p c?n d? h?n v?i máy MRI".

Nhóm nghiên c?u ?? thi?t k? và th? nghi?m m?u máy MRI m?i di ??ng có th? ???c c?m vào ? ?i?n th?ng th??ng và phát ra ít ti?ng ?n h?n nhi?u so v?i máy MRI truy?n th?ng. B?n than nam cham này có kích th??c b?ng m?t gi? ??ng qu?n áo và t?ng tr?ng l??ng c?a toàn b? h? th?ng (bao g?m nam cham, cu?n day, b? khu?ch ??i, b?ng ?i?u khi?n và xe ??y) là 230 kg và m?t ng??i duy nh?t có th? ??y xe ?? v?n chuy?n máy. N?u các linh ki?n c?a thi?t b? truy?n th?ng ???c thay th? b?ng các thi?t k? g?n nh? có hi?u qu? tùy ch?nh, thì t?ng tr?ng l??ng máy s? gi?m còn 160 kg. Khi th? nghi?m ? ba tình nguy?n viên tr??ng thành kh?e m?nh, máy MRI ?? t?o ra hình ?nh n?o ? d?ng 3D th??ng trong vòng 10 phút.

TS. Cooley cho r?ng: "C?ng ngh? này th?c s? có th? m? r?ng ph?m vi ti?p c?n ch?p c?ng h??ng t?. V?i m?t s? c?i ti?n n?a, c?ng ngh? s? cho phép ch?p c?ng h??ng cho b?nh nhan bên gi??ng b?nh ho?c t?i các vùng xa n?i kh?ng có s?n máy MRI truy?n th?ng".

N.P.D

Theo Medicalxpress

T? khóa: