Th? t?, 02/12/2020 - 06:06

Cay c?u ch?t chóc và sinh v?t bí ?n gi?t ng??i ? Zimbabwe

?? ch?ng l?i k? gi?t ng??i bí ?n ? thành ph? Gwanda, tay nam Zimbabwe, ng??i ta quy?t ??nh m?i m?t chuyên gia ?? tr?c xu?t quái v?t siêu nhiên, báo ??a ph??ng The Chronicle ??a tin.

Cay c?u ch?t chóc và sinh v?t bí ?n gi?t ng??i ? Zimbabwe - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? dan ??a ph??ng cho r?ng sinh v?t này xu?t hi?n ? s?ng Mtskhabezi kho?ng 50 n?m tr??c. N?n nhan ??u tiên c?a nó ???c cho là nh?ng em h?c sinh ra c?u l?y n??c và?sau ?ó ch?t m?t cách bí ?n. Nh?ng n?m g?n ?ay, ng??i dan ?i t?m c?ng th??ng xuyên b? ch?t ?u?i ? g?n cay c?u ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? qu? c?a chi nhánh ??a ph??ng thu?c Hi?p h?i Qu?c gia các th?y thu?c Zimbabwe, Gogo Banda, c?m th?y có gì ?ó r?t ?áng nghi khi th?y t?t c? nh?ng ng??i ch?t ?u?i ??u là nam gi?i. Theo c?, kh?ng th? gi?i thích cái ch?t c?a h? là do nguyên nhan t? nhiên, vì s?ng kh?ng ?? sau ?? gay nguy hi?m cho ng??i l?n. ??ng th?i, Banda c?ng lo?i tr? r?ng các nàng tiên cá có liên quan ??n v? ch?t ?u?i: thi th? c?a t?t c? các n?n nhan ?? ???c tìm th?y, còn các n?n nhan c?a các nàng tiên cá lu?n bi?n m?t kh?ng ?? l?i d?u v?t.

Vi?c tìm ki?m sinh v?t này?s? ???c th?c hi?n b?i nhà tiên tri c?a Giáo h?i T?ng ?? Zion ? Trung Phi, Mehluli Moyo. Trong h? s? c?a ?ng ?? có vài v? t??ng t?: ?ng tuyên b? mình t?ng ?ánh b?i nh?ng con yêu tinh kh?ng b? giáo viên ? làng Kezi, ?ng c?ng tham gia vào vi?c tr?c xu?t m?t con kh? ??u chó t? m?t tr??ng ti?u h?c ? Gwanda và c?u c? dan c?a Garanyemba kh?i m?t con r?n kh?ng l? ?? dìm các n?n nhan xu?ng n??c ??n ch?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Moyo tin r?ng, ?ng s? tìm ra nh?ng ly do c?a nh?ng cái ch?t ? g?n cay c?u b?c qua Mtskhabezi. N?u ?ay là chuy?n liên quan t?i phù th?y, nhà tiên tri s? t? mình ??i phó v?i sinh v?t ?ó. Còn n?u cái ch?t c?a các n?n nhan liên quan t?i linh h?n c?a t? tiên, ?ng khuy?n cáo c?n tìm t?i các th?y cúng ?? làm l? gi?i oan.

Theo Tu?n Anh?

Dan Vi?t/Sputnik

T? khóa: