Th? ba, 01/12/2020 - 06:28

C?u bé 9 tu?i b?t ng? tìm th?y c? v?t bí ?n 3.000 n?m tu?i

Dan trí

M?t c?u bé 9 tu?i tham gia d? án kh?o c? tình nguy?n ?? phát hi?n ra th? d??ng nh? là m?t h?t vàng ???c b?o qu?n c?c k? t?t t? th?i k? ??n th? th? nh?t có th? có niên ??i g?n 3.000 n?m tu?i.

C?u bé 9 tu?i b?t ng? tìm th?y c? v?t bí ?n 3.000 n?m tu?i - 1
Hình ?nh c? v?t c?u bé 9 tu?i tìm th?y.

N?m ? trung tam c?a khu v?c có tên Fertile Crescent (L??i li?m phì nhiêu), cái n?i c?a nhi?u n?n v?n minh c? ??i, m?nh ??t t?o nên Israel ngày nay ch?a r?t nhi?u ?? t?o tác c? ??i, cung c?p manh m?i v? m?i th? t? s? ra ??i c?a các t?n giáo h?u th?n cùng th?i ??n t? tr??ng c?a th? gi?i.

Binyamin Milt, m?t h?c sinh l?p tình nguy?n ?? phát hi?n ra món ?? t?o tác nh? bé có kích th??c 6 x 4mm trong khi tham gia D? án sàng l?c Núi ??n (TMSP), m?t sáng ki?n c?a ??i h?c Bar-Ilan ???c kh?i x??ng vào n?m 2004 và dành riêng ?? kh?i ph?c và nghiên c?u các hi?n v?t c? t? các m?nh v? ???c l?y ra t? Núi ??n (Haram esh-Sharif) ? Jerusalem kh?ng ???c ch?m sóc thích h?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMón ?? trang s?c gi?ng nh? v? ng? ???c chia c?t ba chi?u này có b?n l?p, m?i l?p bao g?m nh?ng h?t c?u vàng nh? k?t n?i v?i nhau thành hình b?ng hoa. TMSP cho bi?t ph??ng pháp s?n xu?t c? x?a c?a h?t ???c g?i là t?o h?t, v?i các h?t vàng ho?c b?c ???c g?n vào nhau theo cách hai ho?c ba chi?u trong m?t s?p x?p hình tròn.

Quá trình t?o ra ?? trang s?c ???c cho là có c?ng ngh? tiên ti?n bao g?m vi?c s? d?ng nhi?t ?? cao n?u ch?y, x? ly hóa h?c và ngh? nhan có tay ngh? cao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c b?o qu?n nguyên v?n c?a h?t trong nhi?u th? k? khi?n các nhà kh?o c? giám sát vi?c sàng l?c ??t gi? thuy?t nó là m?t món ?? hi?n ??i.

Các nhà kh?o c? h?c ??c tính h?t vàng có niên ??i t? th?i k? ?? s?t th? hai và th?i ?i?m c?a ng?i ??n th? nh?t - ng?i ??n c? c?a Solomon t?n t?i t? n?m 950 ??n n?m 586 tr??c C?ng nguyên, ??ng ngh?a nó ít nh?t 2.500 n?m tu?i ho?c g?n 3.000 n?m tu?i.

TMSP cho bi?t hi?n v?t này ??c bi?t hi?m vì nh?ng h?t t??ng t? ???c tìm th?y trong cùng khu v?c ???c làm b?ng b?c và ?? trang s?c b?ng vàng nguyên ch?t c?c k? hi?m, th??ng ???c nh?p kh?u t? n?i khác. H?n n?a, m?c dù các h?t ?? ???c tìm th?y trong khu v?c, nh?ng chúng có niên ??i ch? t? th? k? XIII tr??c C?ng nguyên ??n th? k? IV tr??c C?ng nguyên.

D? án Sàng l?c Núi ??n, d?a trên s? k?t h?p gi?a các tình nguy?n viên, khách du l?ch và các kho?n quyên góp c?a c?ng chúng ?? ti?p t?c ti?n hành, ?? tìm th?y nhi?u lo?i hi?n v?t l?ch s? t? th?i k? ?? ?á tr? v? th?i k? Ottoman (1517-1917) v?i các ?? t?o tác t? ?? g?m và bùa h? m?nh ??n các m?nh v? c?a t??ng, t??ng nh?, di tích ki?n trúc hay ti?n xu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhám phá v? h?t vàng th?c ch?t là m?t m?nh nh? trong v? s? các v?t ph?m có y ngh?a l?ch s? và kh?o c? h?c ???c tìm th?y trong và xung quanh thành ph? Jerusalem.

Trong nh?ng n?m g?n ?ay, các nhà kh?o c? h?c ?? khai qu?t m?i th? t? các ??a ?i?m ki?n trúc ?n gi?u ??n b?ng ch?ng v? các v? trí và ng??i ???c ?? c?p trong Kinh thánh, th?m chí c? b?ng ch?ng kh?o c? h?c có th? giúp các nhà khoa h?c khí h?u khám phá ra manh m?i v? cách th?c ho?t ??ng c?a t? tr??ng Trái ??t t? hàng nghìn n?m tr??c.

Trang Ph?m

Theo Sputnik

T? khóa: