Th? hai, 09/11/2020 - 11:26

Carbon màu nau nguy hi?m ???c phát hi?n trong kh?ng khí ? Himalaya

Dan trí

Himalaya có nh?ng ??nh cao nh?t so v?i b?t k? d?y núi nào trên Trái ??t và là n?i có tr? l??ng b?ng tuy?t l?n nh?t bên ngoài vòng B?c C?c và Nam C?c.

Nh?ng vi?c ? trên cao và bi?t l?p ?? kh?ng giúp khu v?c này tránh ???c ? nhi?m kh?ng khí c?ng nghi?p.

Carbon màu nau nguy hi?m ???c phát hi?n trong kh?ng khí ? Himalaya - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t báo cáo m?i ?? phan tích thành ph?n c?a các h?t trong kh?ng khí trên d?y núi tr?i dài qua ?n ??, Pakistan, Afghanistan, Trung Qu?c, Bhutan, Nepal, và phát hi?n ra s? hi?n di?n d?i dào ??n m?c ?áng báo ??ng c?a carbon nau.

Carbon trong khí quy?n ???c chia thành carbon ?en và carbon nau. Trong ?ó, carbon ?en là m?t ch?t d?ng h?t m?n, ch? y?u là carbon nguyên ch?t. Nó th??ng ???c hình thành trong quá trình ??t cháy kh?ng hoàn toàn ? nhi?t ?? cao và là thành ph?n chính c?a mu?i than.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCarbon nau là carbon tr?n v?i ?xy nh?ng c?ng có d?u v?t c?a các nguyên t? khác nh? nit?, l?u hu?nh và kali. Ch?t này ch? y?u ???c t?o ra trong quá trình ??t sinh kh?i ho?c th?m th?c v?t và cu?i cùng t?o ra nh?ng qu? c?u h?c ín, nh?ng qu? c?u nh?, nh?t ch? có kích th??c vài tr?m nanomet.

Các nghiên c?u tr??c ?ay t? lau ?? làm n?i b?t ?nh h??ng c?a carbon ?en trong khu v?c và theo d?i cách các h?t sol khí này di chuy?n d?c theo qu? ??o c?a kh?i kh?ng khí t? Trung Qu?c và ?n ?? ??n Cao nguyên Tay T?ng và Himalaya. Carbon nau ?? b? nghi ng? ?i theo con ???ng t??ng t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng m?u kh?ng khí ???c l?y t?i m?t tr?m ghi ?? cao t? xa trên s??n phía b?c c?a d?y Himalaya và nhóm nghiên c?u nh?n th?y r?ng 28% trong s? hàng nghìn h?t ???c phát hi?n là nh?ng qu? c?u h?c ín.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng qu? c?u h?c ín này v?a h?p th? ánh sáng v?a h?p th? nhi?t, khi?n b?ng tuy?t khó ph?n x? l?i tia M?t tr?i và do ?ó s?ng b?ng d? tan ch?y h?n.

Trang Ph?m

Theo IFL Science?

T? khóa: