Th? ba, 01/12/2020 - 06:53

Các vùng "nóng" c?a V? tr? s? khai ?? ngu?i ?i nh? th? nào?

Dan trí

M?t nhóm các nhà v?t ly ly thuy?t c?a Nga ?? ??a ra gi? thuy?t r?ng, s? ngu?i l?nh c?a các vùng nóng trong V? tr? s? khai ?? x?y ra do phát x? neutrino.

Các vùng nóng c?a V? tr? s? khai ?? ngu?i ?i nh? th? nào? - 1

Theo các nhà khoa h?c ??n t? tr??ng ??i h?c Nghiên c?u H?t nhan Qu?c gia Nga MEPhI (NRNU MEPhI), hi?u ?ng làm l?nh neutrino có th? có tác ??ng l?n ??n s? ti?n hóa c?a th? gi?i chúng ta, bao g?m các quá trình quan tr?ng nh? tái ion hóa và hình thành sao.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng tác gi? c?ng trình Sergei Rubin, nghiên c?u viên cao c?p c?a tr??ng ??i h?c NRNU MEPhI, cho bi?t: "?i?u ?áng ng?c nhiên là chúng ta v?n ch?a hi?u r? c?u trúc c?a V? tr? ???c hình thành nh? th? nào - nh?ng l? ?en nguyên th?y kh?ng l?, nh?ng thiên hà, chu?n tinh và các v?t th? khác. Chúng ta kh?ng th? nói ch?c ch?n t?i sao v? tr? l?i có thành ph?n hóa h?c nh? v?y. ??ng th?i, v?t ly c?a V? tr? s? khai là m?t trong nh?ng c?ng c? chính ?? nghiên c?u c? v?t ly c?a các h?t c? b?n và v? tr? h?c. B?t k? d?u v?t v?t ly nào ? giai ?o?n ??u phát tri?n V? tr? và các hi?n t??ng ?? l?i nh?ng d?u v?t này ??u ?áng ???c phan tích c?n th?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Theo ?ng Rubin, ngày càng có nhi?u d?u hi?u cho th?y r?ng, các l? ?en kh?ng l? ?? xu?t hi?n trong v? tr? tr??c khi b?t ??u quá trình hình thành sao, t?c là kho?ng 13,5 t? n?m tr??c.

?Hi?n có m?t s? gi? thuy?t v? ngu?n g?c c?a các l? ?en nguyên th?y.?M?t gi? thuy?t trong s? ?ó ???c ?? xu?t b?i m?t nhóm các nhà v?t ly ly thuy?t t? tr??ng ??i h?c Nghiên c?u H?t nhan Qu?c gia Nga MEPhI (NRNU MEPhI) và ???c phát tri?n nh? s? h?p tác v?i các nhà khoa h?c t? Vi?n Nghiên c?u H?t nhan thu?c Vi?n Hàn lam Khoa h?c Nga và Tr??ng ??i h?c t?ng h?p Nam Liên bang (UFU).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo m? hình này, các l? ?en kh?ng xu?t hi?n t?ng cái m?t mà xu?t hi?n t?ng c?m. Và các vùng v?i c?m l? ?en nguyên th?y tách ra kh?i kh?ng gian ?ang gi?n ra c?a V? tr?. Các c?m l? ?en t?o thành nh?ng vùng b? c? l?p v? tr?ng l?c trong V? tr? và gi? plasma nóng s? c?p bên trong chúng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng vùng này có th? ???c làm nóng lên b?i các quá trình mà các nhà v?t ly h?t ?? bi?t. Chính gi? thi?t v? s? t?n t?i c?a các vùng ???c nung nóng riêng bi?t là ?i?m khác v?i các m? hình khác. Các tác gi? cho r?ng, s? v? cùng thú v? khi nghiên c?u nh?ng vùng này ?? hi?u làm th? nào chúng có th? ???c phát hi?n b?ng các ph??ng pháp thiên v?n h?c hi?n ??i.

???ng tác gi? c?a c?ng trình nghiên c?u Konstantin Belotskiy, nhà nghiên c?u hàng ??u t?i NRNU MEPhI cho bi?t: "Chúng t?i ?? phát hi?n nhi?u quá trình ?m lên trong các vùng nóng c? l?p c?a V? tr?, nh?ng, v?i quá trình làm l?nh thì có v?n ??. Xét theo m?i vi?c, b?c x? ?i?n t? th?ng th??ng kh?ng gay ra hi?n t??ng này. Tuy nhiên, r? ràng là ? nhi?t ?? cao, trong các quá trình nh? v?y ph?i xu?t hi?n quá trình t?o ra neutrino.

?Neutrino, kh?ng gi?ng nh? các h?t khác, có th? t? do r?i kh?i vùng, mang theo n?ng l??ng và nh? ?ó làm l?nh vùng ?ó. T?c là, neutrino có th? tr? thành m?t trong nh?ng "ch?t ?i?u ch?nh" chính ??i v?i nhi?t ?? trong nh?ng vùng gi? ??nh nh? v?y".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?M?t ?i?m khác bi?t quan tr?ng c?a m? hình này so v?i các m? hình khác là gi? ??nh r?ng, các l? ?en nguyên th?y kh?ng phan b? ??ng ??u trong V? tr? mà ?? hình thành các c?m. L?c h?p d?n c?a các c?m này ?? b?t gi? v?t ch?t, bao g?m v?t ch?t t?i, tr??c khi hình thành sao, khi nhi?t ?? c?a m?i tr??ng v? tr? ?? là ?? cao.

?Các nhà v?t ly ?? báo cáo v? kh? n?ng t?n t?i các vùng nguyên sinh ???c hình thành do s? tích t? c?a các l? ?en nguyên th?y trong c?ng trình "Electromagnetic probes of primordial black holes as dark matter" (Các ??u dò ?i?n t? c?a các l? ?en nguyên th?y nh? v?t ch?t t?i).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Theo các tác gi? c?a c?ng trình, h? ?? d? ?oán v? m?t ly thuy?t hi?u ?ng làm l?nh các vùng gi? ??nh c?a plasma s? c?p do b?c x? neutrino. Hi?u ?ng này có th? ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong quá trình ti?n hóa các vùng nh? v?y và do ?ó, ?nh h??ng ??n t?t c? các quá trình ti?p theo, bao g?m s? tái ion hóa c?a V? tr? và s? hình thành sao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? giai ?o?n ti?p theo, các nhà khoa h?c s? nghiên c?u s? ti?n hóa sau h?n c?a các vùng nóng c? l?p v? tr?ng l?c trong V? tr? s? khai. Ví d?, h? lên k? ho?ch xem xét quá trình hình thành các ng?i sao bên trong các vùng nh? v?y và các hi?u ?ng ??ng t?o ra b?i các l? ?en.

M.P?

Theo Sputnik

T? khóa: