Th? ba, 01/12/2020 - 06:57

Cá s?u có th? m?c l?i ?u?i nh? th?n l?n

Dan trí

Nh?ng loài bò sát nh? nh? t?c kè n?i ti?ng v?i kh? n?ng hy sinh ?áng n? ph?n ?u?i c?a mình và sau ?ó m?c l?i ?u?i nhanh chóng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, tr??c s? ng?c nhiên c?a các nhà khoa h?c, hóa ra nh?ng con cá s?u l?n h?n nhi?u c?ng có th? m?c l?i m?t ph?n ?u?i. Nh?ng ch? khi h? còn ?ang phát tri?n.

Cá s?u có th? m?c l?i ?u?i nh? th?n l?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCá s?u M? tr??ng thành (Alligator mississippiensis) có th? m?c l?i t?i 18% t?ng chi?u dài c? th? c?a chúng. B?ng cách ch?p ?nh và m? x? ?u?i m?c l?i, các nhà nghiên c?u t? ??i h?c bang Arizona (ASU) nh?n th?y cá s?u làm ?i?u này hoàn toàn khác v?i nh?ng loài ??ng v?t khác mà chúng ta bi?t có th? tái t?o ph?n ph? c?a chúng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi các b? ph?n c? th? m?c l?i, l??ng c? là nhà v? ??ch v? kh? n?ng tái sinh gi?a các loài ??ng v?t trên c?n có b? x??ng bên trong. N?u b? th??ng, chúng có th? c?i t? m?t b? x??ng ?? phan ?o?n, hoàn ch?nh v?i các c? khác nhau theo chi?u cao phan bi?t t? trên xu?ng d??i.

?u?i th?n l?n m?c l?i kh?ng có b? x??ng phan ?o?n, nh?ng th?n l?n có c? c?i t?o m?c dù chúng tr?ng gi?ng nhau hoàn toàn, kh?ng có s? thay ??i v? c?u trúc ph?n trên so v?i ph?n d??i.

?i?u này có th? là do vi?c tái t?o các ph?n ph? r?t t?n kém v? m?t sinh ly và ? nh?ng loài th?n l?n nh? h?n ?? ???c ch?ng minh là làm gi?m t?c ?? t?ng tr??ng t?ng th?. Nh?ng có v? nh? cá s?u th?m chí kh?ng thèm tái phát tri?n c? b?p chút nào.

Nhà sinh ly h?c ??ng v?t c?a ASU, Jeanne Wilson-Rawls, cho bi?t: "R? ràng là có m?t chi phí cao ?? t?o ra c? b?p m?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhóm nghiên c?u tin r?ng ngay c? m?t ph?n ?u?i th?a kh?ng có c? b?p c?ng ph?i giúp nh?ng k? s?n m?i nguy hi?m này có l?i th? trong nh?ng ng?i nhà ??y n??c am u c?a chúng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng gi?ng nh? th?n l?n, cá s?u kh?ng th? t? c?t c?t ?u?i c?a mình. M?t ?u?i th??ng do ch?n th??ng do xam l??c l?nh th? ho?c ?n th?t ??ng lo?i t? nh?ng cá th? l?n h?n. Thi?t h?i do t??ng tác c?a con ng??i c?ng ?? ???c ghi nh?n.

Nhóm nghiên c?u gi?i thích, vi?c m? cá s?u thay th? c? x??ng gi?ng nh? vi?c ch?a lành v?t th??ng mà b?n s? th?y ? ??ng v?t có vú.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?u?i cá s?u m?c l?i ???c h? tr? b?i m?t ?ng s?n kh?ng phan m?nh ch? kh?ng ph?i x??ng. ?u?i m?c l?i c?a cá s?u M? v? thành niên th? hi?n các ??c ?i?m c?a c? vi?c tái t?o và s?a ch?a v?t th??ng", các nhà nghiên c?u gi?i thích.

Nh?ng s? phát tri?n l?i c?a s?n, m?ch máu, day th?n kinh và v?y l?i t??ng t? nh? nh?ng gì th?y ? th?n l?n.

Các nghiên c?u cho r?ng nh?ng so sánh trong t??ng lai s? r?t quan tr?ng ?? hi?u t?i sao kh? n?ng tái t?o l?i thay ??i gi?a các nhóm bò sát và ??ng v?t khác nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCá s?u là m?t dòng bò sát c? ??i, có chung t? tiên v?i các loài chim cách ?ay kho?ng 245 tri?u n?m, khi kh?ng long kh?ng ph?i chim th?ng tr? Trái ??t. Th?m chí có b?ng ch?ng hóa th?ch v? m?t con cá s?u c? ??i t? k? Jura c?ng có ?u?i tái sinh ???c.

"?i?u này ??t ra cau h?i ?ó là có khi nào trong quá trình ti?n hóa, kh? n?ng này ?? b? m?t ?i. Li?u có nh?ng hóa th?ch c?a kh?ng long, loài có dòng d?i d?n ??n các loài chim hi?n ??i, v?i ?u?i m?c l?i kh?ng? Chúng t?i kh?ng tìm th?y b?t k? b?ng ch?ng nào v? ?i?u ?ó cho ??n nay trong các tài li?u ?? xu?t b?n", nhà khoa h?c y sinh c?a ASU, Kenro Kusumi ??t v?n ??.

Nhóm nghiên c?u ghi nh?n cho ??n nay h? ch? có th? quan sát s?n ph?m cu?i cùng c?a quá trình tái t?o ?u?i ? cá s?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo chúng là loài b? ?e d?a, các nghiên c?u sau h?n v? cách th?c ho?t ??ng c?a quá trình này có th? là m?t thách th?c, nh?ng có th? cung c?p m?t s? th?ng tin h?u ích.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà gi?i ph?u h?c Rebecca Fisher c?a ASU cho bi?t thêm: "N?u chúng ta hi?u các loài ??ng v?t khác nhau có th? s?a ch?a và tái t?o m? nh? th? nào, thì ki?n th?c này có th? ???c t?n d?ng ?? phát tri?n các li?u pháp y h?c".

Trang Ph?m

Theo Live Science?

T? khóa: