Th? ba, 01/12/2020 - 19:46

Bí m?t v? quái v?t gi?ng quái v?t h? Loch Ness

Quái v?t h? Loch Ness thu hút hàng nghìn khách du l?ch m?i n?m nh?ng nó có th? kh?ng ph?i là quái v?t duy nh?t ?n náu trong các h? n??c sau c?a Anh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTác gi? Andy McGrath c?a cu?n sách Beasts of Britain ?? nghiên c?u k? t? 7 nhan ch?ng t?n m?t ch?ng ki?n m?t loài ??ng v?t l??ng c? dài t?i 12ft ? h? l?n nh?t và sau nh?t x? Wales, h? Bala trong V??n qu?c gia Snowdonia.

Bí m?t v? quái v?t gi?ng quái v?t h? Loch Ness - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình ?nh m? t? l?i quái v?t Teggie.

Nh?ng l?n nhìn th?y "quái v?t" có tên g?i Teggie of Llyn Tegid, có t? n?m 1975, t?t c? ??u báo cáo ?ó là m?t sinh v?t tr?ng gi?ng quái v?t h? Loch Ness "Nessie" song kích th??c nh? h?n Nessie.

???c m? t? là có màu nau xám ho?c ?en, và th??ng dài t? 8 ??n 12ft, loài ??ng v?t bí ?n ???c cho là có m?t ho?c hai b??u, c? dài và ??u tròn c? qu? bóng v?i m?m cá s?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"??t nhiên t?i nhìn th?y m?t v?t th? màu xám di chuy?n trong n??c. Dù là gì ?i n?a, nó c?ng dài 8 feet và có m?t cái b??u nh? ? gi?a.?Nó ?ang di chuy?n v? phía b? bi?n Llanycil (phía ??ng) ", Dewi Bowen, m?t ng??i t?ng tr?ng coi h? ? Llyn Tegid cho bi?t vào n?m 1975.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"T?i nh?y xu?ng xe c?a mình và lái ??n ?i?m mà ngh? r?ng sinh v?t này s? vào b?, nh?ng t?i kh?ng th? ??nh v? ho?c nhìn th?y nó l?n n?a. Khi m?i ng??i ép t?i sau ?ó ?? m? t? v? v?t th? mà t?i nhìn th?y, t?i ?? nói v?i h? r?ng nó tr?ng gi?ng m?t con cá s?u h?n b?t k? sinh v?t nào khác ".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAndy c?ng ghi l?i l?i k? c?a m?t c?p ??i tuyên b? r?ng khi h? ?ang b?i, h? ?? b? m?t sinh v?t to l?n bên d??i làm khi?p s?.

Bí m?t v? quái v?t gi?ng quái v?t h? Loch Ness - 2

Quái v?t h? Loch Ness huy?n tho?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng ng??i b?n nói r?ng h? quay tr? l?i H? Bala vào ngày h?m sau và tìm th?y m?t con cá v? r?t l?n, ?? ch?t trên b? v?i nh?ng v?t c?n l?n mà h? tin là do quái v?t Teggie ?? l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi xem xét kh? n?ng t?n t?i m?t sinh v?t nh? v?y ? V??ng qu?c Anh, Andy ?? ??a ra m?t s? k?t lu?n có th? gi?i thích b?ng cách nào mà Teggie và nhi?u sinh v?t g?n gi?ng th? có th? s?ng sót g?n nh? hoàn toàn trong t?m ng?m trong nhi?u n?m.

Andy nói: "T?i có gi? thuy?t r?ng nh?ng sinh v?t này c? trú ? h?u h?t các h?, ??m, s?ng và ???ng n??c ven bi?n ? V??ng qu?c Anh và r?ng, là ??ng v?t l??ng c?, chúng có th? di chuy?n trên ??t li?n khi c?n thi?t ?? ki?m ?n ho?c sinh s?n ? các vùng n??c khác ho?c s? d?ng các con s?ng. , k?t n?i v?i các h? khác và bi?n, ?? tìm n?i ki?m ?n m?i ho?c b?n tình.

"Có l? chúng c?ng có th? là nh?ng k? s?n m?i v? ?êm, ???c b?o v? b?i bóng t?i và ánh sáng ban ?êm t?i thi?u th??ng th?y ? các vùng n?ng th?n c?a V??ng qu?c Anh. ?i?u ki?n hoàn h?o cho m?t loài ??ng phát tri?n và ?n náu."

Theo B?o Ng?c?

Dan Vi?t/Daily Mail

T? khóa: