Th? ba, 01/12/2020 - 10:46

Bí ?n kho vàng T??ng phát xít Nh?t c?t gi?u sau khi c??p bóc ? ??ng Nam á

Các nhà ?i?u tra ?? có phát hi?n b?t ng? sau khi ??a m?t robot vào ???ng h?m ?? s?n tìm kho vàng T??ng phát xít Nh?t c?t gi?u sau khi c??p bóc ? ??ng Nam á th?i Chi?n tranh th? gi?i th? 2.

Bí ?n kho vàng T??ng phát xít Nh?t c?t gi?u sau khi c??p bóc ? ??ng Nam á - 1

Nhi?u th? s?n kho báu ?ang tìm ki?m kho vàng c?a t??ng phát xít Nh?t

Tomoyuki Yamashita là t??ng ph?c v? cho Quan ??i ?? qu?c Nh?t B?n (phát xít Nh?t) trong Chi?n tranh th? gi?i th? 2.

Do nhi?u t?i ác tày ?ình trong chi?n tranh, Yamashita - còn ???c g?i là "Con h? Malaya" - ?? b? xét x? và b? k?t t?i vì t?i ác chi?n tranh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, tr??c khi b? k?t t?i, Yamashita c?ng b? tình nghi là ?? c?t gi?u m?t kho vàng l?n h?n c??p ???c t? ??ng Nam á trong các hang ??ng, ???ng h?m và các khu ph?c h?p d??i lòng ??t trên kh?p Philippines.

Bí ?n kho vàng T??ng phát xít Nh?t c?t gi?u sau khi c??p bóc ? ??ng Nam á - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng phát xít Nh?t Tomoyuki Yamashita.?

Th?ng tin này thu hút nhi?u th? s?n kho báu trong nh?ng n?m g?n ?ay ?? ?i tìm l?i gi?i.

Và b? phim tài li?u "Kho vàng b? m?t trong Th? chi?n 2" ?? theo chan m?t nhóm th? s?n kho báu ?? ?i tìm nh?ng thùng vàng c?a viên t??ng Nh?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"John Casey là m?t nhà th?u xay d?ng t? M? và ?ng ?y ?ang ? Philippines ?? tìm ki?m vàng c?a Yamashita", b? phim gi?i thi?u.

Gi?ng nh? nhi?u ng??i khác, John tin r?ng t??ng Nh?t Tomoyuki Yamashita ?? tr?m kho báu tr? giá hàng t? USD mà quan ??i Nh?t B?n c??p bóc ???c trong Th? chi?n 2 và ch?n nó ? Philippines.

Theo m?t nhan ch?ng nói ?? t?n m?t ch?ng ki?n quá trình này, nh?ng chi?c thùng g? bí ?n ?? ???c các tù nhan chi?n tranh kéo lên m?t ng?n núi và ch?n trong các ???ng h?m r?i phá h?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"D?a trên l?i k? ?ó, John ?? theo d?i m?t lo?t các bi?u t??ng bí ?n d?n ??n ba ??a ?i?m ??y h?a h?n. M?t thác n??c, m?t mi?ng núi l?a ???c g?i là Breach 6 và m?t ???ng h?m mà h? v?a phát hi?n vào n?m ngoái", b? phim tài li?u m? t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhóm nghiên c?u ?? ??n khu v?c ???ng h?m tr??c, n?i các th? m? Levi và Geo Duncan ?? c?n th?n ?ào b?i l?p ?á xung quanh.

Bí ?n kho vàng T??ng phát xít Nh?t c?t gi?u sau khi c??p bóc ? ??ng Nam á - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng h?m v?a ???c phát hi?n ?? s?t l?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH? ?? phát hi?n m?t b??c ??t phá khi tìm ra th? có v? là m?t ???ng h?m c? vào núi, nh?ng r?t kh?ng ?n ??nh ?? b??c vào. Vì v?y nhóm ?? ngh? ra m?t k? ho?ch. H? ?? ??a robot vào thám hi?m tr??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRobot ?i?u khi?n t? xa ???c ??a vào h? th?ng hang ??ng và s?m phát hi?n nh?ng b?t th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"H?y nhìn vào b?c t??ng, tr?ng gi?ng nh? có m?t v?t ??c. B?n có th? th?y trên t?ng ?á, ?ó là m?t v?t c?t s?ch s?. Nó tr?ng gi?ng nh? m?t d?u hi?u nào ?ó, kh?ng ph?i ???c khoan máy. N?u nó ???c ??c b?ng tay thì ???ng h?m này c? k? l?m r?i", ?ng Levi nói.

"Có nh?ng con s? ???c kh?c trên các c?t", ng??i ?àn ?ng nói thêm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy do t?i sao các con s? l?i thu hút các nhà ?i?u tra ?ó là kho?ng 27.000 ng??i M? ?? b? Nh?t B?n b?t làm tù binh trong Th? chi?n 2.

"Ng??i ta tin r?ng Yamashita ?? d?a vào chúng ?? xay d?ng m?ng l??i ???ng h?m kho báu c?a h?n", ?ng Levi bình lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhóm quy?t ??nh cho robot ti?n sau h?n vào ???ng h?m nh?ng kh?ng may con ???ng này ?? b? ch?n b?i m?t v? s?t l? ??t khi?n tr?n b? s?p và robot bu?c ph?i d?ng l?i.

Trong ??ng ?? nát, h? tìm th?y th? ???c cho là m?t con dao c?a quan ??i.

"?ay là m?t ?? t?o tác th?c s? quan tr?ng. N?u nó có t? Th? chi?n 2, ch? có Chúa m?i bi?t nó có th? nói gì v?i chúng ta", ?ng Casey tuyên b? vào tháng 4.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhóm nghiên c?u cho bi?t h? s? g?i con dao ?i ?? ki?m tra và lên k? ho?ch b?o v? ???ng h?m ?? có th? ?i vào an toàn trong t??ng lai.

Theo Minh Nh?t

Dan Vi?t

T? khóa: