Th? n?m, 03/12/2020 - 14:09

B?ng ch?ng ng??i ngoài hành tinh s?ng trên sao H?a

Nghiên c?u m?i mang tính ??t phá ?? ti?t l? r?ng các vi sinh v?t ngoài hành tinh có th? ?? phát tri?n m?nh d??i b? m?t Hành tinh ?? hàng t? n?m tr??c.

B?ng ch?ng ng??i ngoài hành tinh s?ng trên sao H?a - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà khoa h?c cho bi?t Hành tinh ?? có th? ?? ch?a thêm nhi?u sinh v?t ??a c?u n?m sau d??i lòng ??t khi hàng t?n b?ng dày b? nung ch?y. Ti?n s? Lujendra Ojha, ??i g?c Rutgers, M? cho bi?t: "? ?? sau nh? v?y, s? s?ng có th? ???c duy trì b?ng ho?t ??ng th?y nhi?t và ph?n ?ng ?á-n??c. Vì v?y phát hi?n n??c ch?y trên b? m?t c?a sao h?a là m?t b??c ??t phá ti?m n?ng trong cu?c tìm ki?m s? s?ng ngoài Trái ??t.?

Các nhà nghiên c?u c?ng cho bi?t b?ng có th? ?? b? tan ch?y cách ?ay 4 t? n?m khi m?t tr?i m? h?n kho?ng 25% so v?i ngày nay.

?ay là khi các sinh v?t ??n bào b?t ??u phát tri?n m?nh trên Trái ??t - m?c dù s?c m?nh c?a ng?i sao ?? gi?m. Ngh?ch ly ?? ???c ??t ra cho các lo?i khí cách nhi?t ho?c các c?n b?o m?t tr?i t? tính.

Hi?n t??ng t??ng t? có th? ?? x?y ra trên sao H?a - ???c thúc ??y b?i các quá trình phan r? phóng x? trong th? gi?i ?á.

B?ng ch?ng ng??i ngoài hành tinh s?ng trên sao H?a - 2

Ti?n s? Ojha cho bi?t: "Ngay c? khi các khí nhà kính nh? carbon dioxide và h?i n??c ???c b?m vào b?u khí quy?n c?a sao H?a ban ??u trong m? ph?ng máy tính, các m? hình khí h?u v?n ph?i v?t l?n ?? h? tr? m?t sao H?a ?m và ?m ??t trong th?i gian dài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNghiên c?u ???c c?ng b? trên t?p chí Science Advances ?? làm sáng t? m?t cau h?i quan tr?ng còn t?n t?i trong l?ch s? c?a hành tinh ch? em c?a Trái ??t.

M?t tr?i là m?t lò ph?n ?ng h?t nhan kh?ng l? t?o ra n?ng l??ng b?ng cách h?p nh?t hydro thành heli.

Theo th?i gian, m?t tr?i ?? d?n sáng và làm ?m b? m?t các hành tinh trong h? m?t tr?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKho?ng 4 t? n?m tr??c, m?t tr?i m? h?n nhi?u. Khí h?u c?a sao H?a s? khai ?áng l? ph?i ?óng b?ng.

Nh?ng "l?p ??t trên cùng" hay còn g?i là regolith t? các ti?u hành tinh b? nghi?n thành b?i có lòng s?ng c? ??i, hóa ch?t và khoáng ch?t cho th?y nó là m?t th? gi?i n??c cách ?ay 4,1 ??n 3,7 t? n?m.

Trên các hành tinh ?á nh? Sao H?a, Trái ??t, Sao Kim và Sao Th?y, các nguyên t? nh? uranium, thorium và kali t?o ra nhi?t th?ng qua phan r? phóng x?.

Trong m?t k?ch b?n nh? v?y, n??c l?ng x?y ra th?ng qua quá trình tan ch?y d??i ?áy các t?ng b?ng dày - ngay c? khi m?t tr?i y?u h?n bay gi?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay c? khi khí h?u ?m áp, ?m ??t kh?ng có t? tr??ng, khí quy?n lo?ng và nhi?t ?? toàn c?u gi?m c?ng ch? t?o ?i?u ki?n cho n??c ch?y ? ?? sau l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà nghiên c?u cho bi?t ?ay là n?i mà s? s?ng ?? ???c tìm th?y - n?u nó t?ng b?t ngu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNghiên c?u s? là m?t ??ng l?c cho nh?ng ng??i tin r?ng ng??i ngoài hành tinh t?n t?i.

Theo B?o Ng?c

Dan Viêt/ Daily Star

T? khóa: