Th? n?m, 03/12/2020 - 14:06

B?n ?? 1 tri?u thiên hà m?i ???c l?p ch? trong… 300 gi?

Dan trí

M?i ?ay, các nhà thiên v?n h?c ? úc tuyên b? v?a l?p thành c?ng b?n ?? 83% v? tr? quan sát ???c ch? trong vòng 300 gi?.

B?n ?? 1 tri?u thiên hà m?i ???c l?p ch? trong… 300 gi? - 1

Cu?c kh?o sát b?u tr?i m?i mà T? ch?c Nghiên c?u Khoa h?c và C?ng nghi?p liên bang c?a úc (CSIRO) ?? m? t? trong m?t tuyên b? là "Google map c?a v? tr?", ?ánh d?u vi?c hoàn thành m?t th? nghi?m l?n ??i v?i kính Kính thiên v?n l?n và nhanh nh?t th? gi?i có tên Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP).

V?i chi phí xay d?ng lên ??n 155 tri?u USD, ASKAP là m?t d?y g?m 36 ?ng-ten v?i kích th??c ngang m?i cái lên ??n trên 12m n?m t?i vùng sa m?c phía tay n??c úc. ?ay ???c coi là m?t h? th?ng kh?ng l? th?c hi?n vai trò c?a m?t chi?c kính thiên v?n quan sát và thu th?p các b?c x? trong d?i t?n s? sóng v? tuy?n thay vì sóng ánh sáng nhìn th?y nh? trong kính thiên v?n th?ng th??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi các nhà thiên v?n h?c ?? s? d?ng ASKAP nghiên c?u b?u tr?i ?? tìm ki?m các d?u hi?u v? tuy?n (bao g?m c? các v? n? v? tuy?n nhanh bí ?n) k? t? n?m 2012, toàn b? d?i ?ng-ten c?a kính thiên v?n ch?a bao gi? ???c s? d?ng trong m?t cu?c kh?o sát b?u tr?i cho ??n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?ng cách khai thác toàn b? ti?m n?ng c?a ASKAP, các nhà nghiên c?u ?? l?p b?n ?? kho?ng 3 tri?u thiên hà trên b?u tr?i phía Nam. Kho?ng 1 tri?u thiên hà xa x?i này tr??c ?ay có th? ch?a ???c bi?t ??n ??i v?i thiên v?n h?c và ?ó có th? ch? là s? kh?i ??u. V?i s? thành c?ng c?a cu?c kh?o sát ??u tiên này, các nhà khoa h?c c?a CSIRO ?ang lên k? ho?ch quan sát chuyên sau h?n n?a trong nh?ng n?m t?i.

David McConnell, tác gi? chính c?a nghiên c?u, m?t nhà thiên v?n c?a CSIRO, cho bi?t: "L?n ??u tiên, ASKAP ?? v?n ??ng toàn b? n?ng l?c c?a mình, xay d?ng b?n ?? v? tr? chi ti?t h?n bao gi? h?t v?i t?c ?? k? l?c. Chúng t?i k? v?ng s? tìm th?y hàng ch?c tri?u thiên hà m?i trong các cu?c kh?o sát trong t??ng lai".

Nhi?u cu?c kh?o sát trên b?u tr?i có th? m?t hàng tháng, th?m chí hàng n?m ?? hoàn thành, trong khi ?ó v?i n? l?c m?i c?a CSIRO, h? ch? m?t vài tu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi m?i b? thu trong s? 36 b? thu c?a kính thiên v?n ch?p nh?ng b?c ?nh r?ng l?n, toàn c?nh v? b?u tr?i, thì m?t m?ng l??i siêu máy tính chuyên d?ng ?? làm vi?c g?p ??i th?i gian ?? k?t h?p chúng. B?n ?? k?t qu?, bao ph? 83% b?u tr?i là s? k?t h?p c?a 903 hình ?nh riêng l?, m?i hình ?nh ch?a 70 t? pixel.

M?i hình ?nh này s? ???c c?ng b? r?ng r?i th?ng qua C?ng truy c?p d? li?u c?a CSIRO khi các nhà khoa h?c phan tích k?t qu? và l?p k? ho?ch cho các cu?c nghiên c?u bi?u ?? b?u tr?i ti?p theo trong t??ng lai.

Trang Ph?m

Theo Live Science?

T? khóa: