Th? ba, 10/11/2020 - 10:27

Ai C?p s?p hé l? khám phá l?n nh?t trong n?m ? “Thành ph? c?a ng??i ch?t”

Dan trí

Khám phá kh?o c? h?c l?n nh?t trong n?m s? s?m ???c B? Du l?ch và Di tích c? c?a Ai C?p c?ng b?.

Các nhà kh?o c? h?c làm vi?c ? khu ngh?a trang c?a ng??i Ai C?p c? ??i Saqqara Necropolis, g?n Cairo, cho bi?t h? ?? phát hi?n ra m?t s? bí m?t và s? s?m c?ng b? v?i báo chí trong vài ngày t?i.

Tháng tr??c, B? tr??ng Du l?ch và Di tích c?, ?ng Khaled El-Enany c?ng ?? ?? c?p ??n phát hi?n này. ?ng cho bi?t Th? t??ng Ai C?p ?? ??n th?m ??a ?i?m khai qu?t và chính ph? s? cung c?p th?ng tin chi ti?t v? phát hi?n này.

Theo báo Ai C?p Ngày nay, k?t qu? c?a khám phá này là 100 chi?c quan tài ???c s?n ph? v?n còn trong tình tr?ng r?t t?t và ch?a t?ng ???c m? su?t hàng nghìn n?m qua. ?ay là ??t khai qu?t ti?p theo sau ??t khai qu?t 59 chi?c quan tài có tu?i ??i 2.500 n?m ? cùng ??a ?i?m và ?? ???c c?ng b? vào tháng tr??c.

Ai C?p s?p hé l? khám phá l?n nh?t trong n?m ? “Thành ph? c?a ng??i ch?t” - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhám phá l?n này ???c cho là g?m 100 chi?c quan tài c? còn nguyên v?n gi?ng nh? nh?ng chi?c ?? tìm th?y vào tháng tr??c.

Bên c?nh nh?ng chi?c quan tài, ng??i ta còn tìm th?y nh?ng b?c t??ng g? và m?t n? m? vàng. H?u h?t các quan tài ??u v? hình r?t r? nét và gi?ng hình ng??i. T?t c? ??u ???c tìm th?y d??i các h?m ch?n ch?a t?ng ???c m? trong 2.500 n?m qua. Ng??i ta cho r?ng nhi?u chi?c quan tài v?n ch?a xác ng??i bên trong. Các h?m m? ? ?ay quy t?p ? vùng ??t ???c g?i là “Thành ph? c?a ng??i ch?t”.

Ai C?p s?p hé l? khám phá l?n nh?t trong n?m ? “Thành ph? c?a ng??i ch?t” - 2

B?c t??ng ??ng này c?ng ???c tìm th?y ? ?ay và ???c n?m ?á quy.

Ai C?p s?p hé l? khám phá l?n nh?t trong n?m ? “Thành ph? c?a ng??i ch?t” - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?m m? ch?n 13 chi?c quan tài còn nguyên v?n ???c tìm th?y sau 2.500 n?m và có th? ch?u nh?ng l?i nguy?n.

M?t phát hi?n quan tr?ng khác là m?t b?c t??ng ??ng c?a th?n Nefertum ???c n?m ?á quy. C?ng b? s?p t?i c?a chính ph? s? cho bi?t thêm nhi?u th?ng tin v? các khám phá khác t??ng t? nh? này và m?t s? th?ng tin chi ti?t v? k? ho?ch khám nghi?m các xác ??p trong m?t s? quan tài v?a tìm th?y.

Ph?m H??ng?

Theo The Sun?