Th? sáu, 13/11/2020 - 06:40

V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng

Dan trí

Hàng tr?m ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i, Qu?n 9, TPHCM - n?i x?y ra s? vi?c b?a ?n bán trú gay "s?c" - g?i ??n khi?u n?i ??n 7 ??n v? ch?c n?ng.

Qua ??n khi?u n?i, ph? huynh mong mu?n c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n thanh tra, ki?m tra v? sinh an toàn th?c ph?m các su?t ?n c?a ??n v? cung c?p su?t ?n cho Tr??ng Ti?u h?c Tr?n Th? B??i và thanh tra vi?c thu chi ti?n bán trú, các su?t ?n t?i tr??ng, làm r? hành vi tr?c l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ph? huynh c?ng ?? ngh? thanh tra nhi?u kho?n thu chi trong nhà tr??ng.

V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng - 1
V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng - 2
V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng - 3
V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng - 4

Hình ?nh su?t ?n, th?c ph?m, b?p ?n do ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ch?p l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n khi?u n?i trình bày vi?c ph? huynh ?? tr?c ti?p ch?ng ki?n b?a ?n c?a con t?i tr??ng mà theo h? ?ánh giá, b?a ?n kh?ng phù h?p v?i s? ti?n h? ?óng c?ng nh? kh?ng ??m b?o dinh d??ng cho tr?.

??n th? c?ng g?i kèm hình ?nh ph? huynh ch?p l?i ???c trong quá trình ki?m tra b?p ?n c?a tr??ng nh? rau c? b? th?i r?a; d?u m? chiên ?i chiên l?i ?en, s?i b?t; lo?i giò s?ng????c cung c?p vào b?p ?n c?a tr??ng ch? có giá 64.000 ??ng/kg, giò l?a giá 65.000 ??ng/kg.?

Ngày 11/11, ??n khi?u n?i ???c g?i ??n UBND TPHCM, S? GD&?T TPHCM, Thanh tra S? GD&?T TPHCM, Ban qu?n ly An toàn th?c ph?m TPHCM cùng m?t s? ??n v? ch?c n?ng t?i Q.9, TPHCM.?

Anh N.?.K., m?t trong nh?ng ph? huynh tham gia ??ng ??n chia s?, vi?c liên quan ??n b?a ?n c?a các con nên ph? huynh r?t b?c xúc và m?t ni?m tin. H? mong mu?n s? s? vi?c kh?n tr??ng ???c làm r? ?? tình hình nhà tr??ng ???c ?n ??nh, các con yên tam h?c t?p.?

Nh? Dan trí ?? ??a tin,?m?i ?ay, nhi?u ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ?? ch?p l?i ???c hình ?nh b?a ?n c?a h?c sinh ch? c?m v?i ít lát tr?ng chiên, canh rau d?n l?ng b?ng và tráng mi?ng v?i chu?i, m?t b?a chính ngày h?m khác là nui (m?) v?i vài chút th?t v?n v?t lèo tèo, qu? tr?ng cút...?

V? “s?c” vì b?a ?n bán trú: Ph? huynh g?i ??n ??n 7 ??n v? ch?c n?ng - 5

Ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i trong bu?i làm vi?c t?i tr??ng sau s? vi?c b?a ?n gay "s?c"

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo hóa ??n ph? huynh có ???c, giò ???c cung c?p vào b?p ?n c?a tr??ng ch? có giá 64.000 ??ng, 1 kg giò l?a giá 65.000 ??ng.

Sáng 2/11, m?t s? ph? huynh ??n tr??ng ki?m tra th?c ph?m, ghi nh?n t?i b?p ?n ghi nh?n cà r?t b? th?i, d?p, rau c?i c?ng b? d?p. Ph? huynh b?c xúc, ?? yêu c?u làm vi?c v?i nhà tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau s? vi?c, ?? di?n ra nhi?u bu?i làm vi?c gi?a ph? huynh, nhà tr??ng, Phòng GD&?T Q.9, UBND Q.9.??

Theo báo cáo h??ng gi?i quy?t c?a UBND Q.9, h? s? thành l?p t? liên ngành, ki?m tra toàn di?n ??i v?i nhà tr??ng v? c?ng tác bán trú, làm r? trách nhi?m c?a nh?ng ng??i liên quan, trách nhi?m c?a nhà cung c?p th?c ?n ?? x? ly trách nhi?m theo quy ??nh.?

?Lê ??ng ??t?