Th? t?, 11/11/2020 - 14:33

V? ?H T?n ??c Th?ng: "Mu?n cách ch?c hi?u tr??ng ph?i có c?n c? pháp lu?t"

Dan trí

T? ch? ??i h?c là ch? tr??ng l?n c?a ??ng và Nhà n??c. ?ay là v?n ?? m?i và khó. ?? hi?n th?c hóa ch? tr??ng này, nh?ng ng??i dám d?n than, dám ?i tiên phong nh? ?ng Lê Vinh Danh c?n ph?i ???c b?o v?.

Trong th?i gian v?a qua, cau chuy?n hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c T?n ??c Th?ng b? k? lu?t cách ch?c ?? và ?ang ???c s? quan tam r?t l?n c?a d? lu?n x? h?i, c? tri c? n??c, c?ng nh? ?? làm nóng phiên ch?t v?n c?a Qu?c h?i v?a qua.

Phóng viên Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD ?? có cu?c trao ??i v?i TS. Nguy?n S? D?ng, Nguyên Phó ch? nhi?m V?n phòng Qu?c h?i v? v?n ?? này.

V? ?H T?n ??c Th?ng: Mu?n cách ch?c hi?u tr??ng ph?i có c?n c? pháp lu?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTS. Nguy?n S? D?ng, Nguyên Phó ch? nhi?m V?n phòng Qu?c h?i (?nh VTC)

Phóng viên: Thành tích c?a ??i h?c T?n ??c Th?ng (TDTU) ?? ???c nhi?u nhà l?nh ??o, nhà qu?n ly, ??i tác và các t? ch?c x?p h?ng uy tín qu?c t? ?ánh giá cao, ???c xem là ?i?m sáng c?a t? ch? ??i h?c Vi?t Nam nh?ng hi?u tr??ng c?a tr??ng này v?a b? k? lu?t cách ch?c. ?ng có suy ngh? gì v? vi?c này?

TS. Nguy?n S? D?ng:Hình ảnh gây sốc khi chơi CD Qu? th?t, t?i th?y r?t b?n kho?n. T? ch? ??i h?c là ch? tr??ng l?n c?a ??ng, ?? ???c c? th? hóa trong Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t giáo d?c ??i h?c và trong Ngh? ??nh 99/2019/N?-CP.

Tr??ng ??i h?c T?n ??c Th?ng ?? ?i tiên phong th?c hi?n thí ?i?m t? ch? ??i h?c và ?? ??t k?t qu? tích c?c. Trong cùng m?t th?i ?i?m, các t? ch?c x?p h?ng qu?c t? ?ánh giá TDTU có th? h?ng trong TOP 800 (AWRU) và 700 (US News) tr??ng ??i h?c t?t nh?t th? gi?i và là c? s? giáo d?c ??i h?c s? 1 c?a Vi?t Nam.

?ay qu? th?t là m?t thành tích mà ngành giáo d?c ??i h?c c?a n??c ta, c?ng nh? TP HCM có th? t? hào. Chính vì v?y, m?i s? vi?c liên quan ??n TDTU c?n ???c xem xét m?t cách h?t s?c c?n tr?ng. K? lu?t Hi?u tr??ng c?a tr??ng trong b?i c?nh nh? nói trên d? làm cho d? lu?n d? ngh? vì ?i?u này r?t khó hi?u và r?t b?t h?p ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, c?ng c?n th?y r?ng thí ?i?m là làm theo cách m?i, theo chu?n m?c m?i. áp ??t cách c?, chu?n m?c c? thì còn thí ?i?m cái gì?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQua theo d?i v? vi?c Hi?u tr??ng TDTU b? k? lu?t trên ph??ng ti?n truy?n th?ng, t?i th?y sai ph?m ???c nêu ra kh?ng có gì th?t c? th? và k?t lu?n vi ph?m c?ng r?t chung chung.

T?i ???c bi?t ?ng Lê Vinh Danh, c?u Hi?u tr??ng c?a TDTU c?ng ?ang có khi?u n?i v? quy?t ??nh k? lu?t ??ng và quy?t ??nh k? lu?t cách ch?c ??i v?i ?ng.

Phóng viên: T?i phiên ch?t v?n sáng ngày 6/11 c?a Qu?c h?i, ??i bi?u Lê Thanh Van ?? nêu cau h?i và 2 l?n tranh lu?n xung quanh vi?c cách ch?c hi?u tr??ng TDTU, ?ng có ?ánh giá gì v? v?n ?? này?

TS. Nguy?n S? D?ng: Tr??c h?t, vi?c ??i bi?u Qu?c h?i ch?t v?n ? di?n ?àn c?a Qu?c h?i cho th?y ?ay là v?n ?? có t?m quan tr?ng ??i v?i qu?c gia và là v?n ?? ?ang ???c d? lu?n x? h?i quan tam.

Th? hai, t?i ?ng h? quan ?i?m c?a ??i bi?u Qu?c h?i Lê Thanh Van. Vi?c cách ch?c ?ng Lê Vinh Danh ph?i tuan th? các quy ??nh c?a pháp lu?t.?

Lu?t Giáo d?c ??i h?c và Ngh? ??nh 99/2019 h??ng d?n thi hành ??u quy ??nh r?t r? v? th?m quy?n c?a h?i ??ng tr??ng, c?a c? quan ch? qu?n trong vi?c quy?t ??nh nhan s? ch?c danh hi?u tr??ng, c?ng nh? th? t?c ?? ti?n hành c?ng vi?c này. Quan tr?ng là ph?i tuan th? các quy ??nh nói trên, thì vi?c cách ch?c ?ng Lê Vinh Danh m?i h?p pháp ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?m chí khuy?t h?i ??ng tr??ng c?ng kh?ng ph?i là ly do ?? c? quan ch? qu?n có th? tr?c ti?p cách ch?c hi?u tr??ng.

?i?m a Kho?n 6 ?i?u 7 c?a Ngh? ??nh 99/2019 quy ??nh: “Tr??ng h?p nhi?m k? c?a hi?u tr??ng k?t thúc ??ng th?i v?i nhi?m k? c?a h?i ??ng tr??ng thì hi?u tr??ng ???c kéo dài th?i gian th?c hi?n nhi?m v? cho ??n khi c? quan qu?n ly tr?c ti?p c?ng nh?n hi?u tr??ng c?a nhi?m k? k? ti?p, trên c? s? ?? ngh? c?a h?i ??ng tr??ng nhi?m k? k? ti?p”. Nh? v?y, vi?c cách ch?c ?ng Lê Vinh Danh là r? ràng là ch?a tuan th? quy ??nh này c?a pháp lu?t.

T?i c?ng tán thành l?p lu?n c?a ??i bi?u Lê Thanh Van là: khi x? ly m?t v?n ?? pháp ly, chúng ta c?n ph?i áp d?ng v?n b?n lu?t chuyên ngành tr??c, ch? khi nào kh?ng có lu?t chuyên ngành ho?c lu?t chuyên ngành kh?ng quy ??nh thì m?i áp d?ng v?n b?n pháp lu?t khác có liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i th?c t? nh? trên trên, t?i cho r?ng c? quan ch? qu?n nên xem xét l?i quy?t ??nh cách ch?c ?ng Lê Vinh Danh c?a mình ?? tránh b? ki?n t?ng và tránh gay ra m?t cu?c kh?ng ho?ng truy?n th?ng kh?ng ?áng có.

Phóng viên: T? s? vi?c này, theo ?ng c?n rút ra bài h?c gì cho các c? quan, t? ch?c có tr??ng ??i h?c? ?ang v?n d?ng m? hình t? ch??

TS. Nguy?n S? D?ng: T? ch? ??i h?c là ch? tr??ng l?n, ph?n ánh t?m nhìn chi?n l??c c?a ??ng và Nhà n??c ta. Tuy nhiên, ?ay là m?t c?ng vi?c r?t m?i, ??ng th?i r?t khó. ?? hi?n th?c hóa ch? tr??ng này, nh?ng ng??i dám d?n than, dám ?i tiên phong nh? ?ng Lê Vinh Danh c?n ph?i ???c b?o v?.

Phóng viên: Xin tran tr?ng c?m ?n ?ng!

H?ng H?nh