Th? b?y, 15/08/2020 - 14:08

Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng vào top 701-800 tr??ng xu?t s?c nh?t th? gi?i

Dan trí

Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng (TDTU) là ?H duy nh?t c?a Vi?t Nam l?t vào b?ng x?p h?ng các ??i h?c xu?t s?c nh?t toàn th? gi?i n?m 2020 do H? th?ng x?p h?ng ??i h?c th? gi?i ARWU c?ng b?.

Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng vào top 701-800 tr??ng xu?t s?c nh?t th? gi?i - 1

B?ng x?p h?ng c?a h? th?ng x?p h?ng ??i h?c th? gi?i Academic Ranking for World Universities (ARWU) v?a c?ng b? tr?a nay (15/8)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr?a nay (15/8), h? th?ng x?p h?ng ??i h?c th? gi?i: Academic Ranking for World Universities (ARWU) v?a c?ng b? b?ng x?p h?ng các ??i h?c xu?t s?c nh?t toàn th? gi?i n?m 2020. Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng ti?p t?c vào trong b?ng này và ???c x?p Top 701-800, t?ng ít nh?t 200 b?c so v?i n?m 2019 (là 901-1000).

Cùng nhóm h?ng này là các ??i h?c danh ti?ng th? gi?i t? nhi?u n?m tr??c nh?: The University of Waikato (New Zealand, ??i h?c x?p th? 6 ? New Zealand), Università Della Svizzera Italiana (Th?y S?, x?p th? 9 ? Th?y S?), Czech Technical University in Prague (C?ng hoà Séc, Top 4 các ??i h?c c?a Czech), Université Gustave Eiffel (Pháp, Top 26 ? Pháp), Chulalongkorn University (Thái Lan, Top 2 c?a h? th?ng ??i h?c Thái Lan), Chungnam National University (Hàn Qu?c, Top 24 các ??i h?c Hàn Qu?c), Aston University, Heriot-Watt University, City University London (Top 46-54 c?a Anh Qu?c), Bielefeld University (Top 40-45 c?a ??c), Hong Kong Baptist University (Top 6 c?a Hong Kong), University of Jyvaskyla (Top 7 c?a h? th?ng ??i h?c Ph?n Lan)…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng ??u b?ng x?p h?ng này n?m nay v?n là nh?ng ??i h?c danh giá và lau ??i trên th? gi?i. S? m?t là ??i h?c Harvard (M?), s? hai là ??i h?c Stanford (M?), s? ba là ??i h?c Cambridge (Anh).

ARWU ???c gi?i giáo d?c ??i h?c th? gi?i nhìn nh?n là H? th?ng x?p h?ng ??i h?c uy tín, khách quan và khó nh?t th? gi?i. B?ng x?p h?ng ARWU ???c xem là khách quan b?i kh?ng ch? c?n c? vào th?c l?c, s?n ph?m ??u ra c?a các c? s? giáo d?c ??i h?c, thành c?ng c?a nhà tr??ng và ng??i h?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAWRU t? xay d?ng d? li?u ?ánh giá các ??i h?c trên toàn th? gi?i c?n c? vào các c? s? d? li?u khoa h?c hàng ??u th? gi?i, ch? kh?ng ph? thu?c và c?ng kh?ng yêu c?u các ??i h?c ph?i cung c?p d? li?u. Các tiêu chí ?ánh giá chính bao g?m: Ch?t l??ng giáo d?c (10%), Ch?t l??ng gi?ng viên (40%), Nghiên c?u khoa h?c (40%) và N?ng su?t h?c thu?t bình quan trên ??u ng??i (10%).

Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng vào top 701-800 tr??ng xu?t s?c nh?t th? gi?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? vi?n c?a tr??ng ?H T?n ??c Th?ng ?? k?t n?i v?i 9.000 th? vi?n c?a các tr??ng ??i h?c trên th? gi?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? n?m 2003, ARWU ?? gi?i thi?u 500 tr??ng hàng ??u th? gi?i hàng n?m d?a trên ph??ng pháp minh b?ch và s? d?ng d? li?u c?a bên th? ba nh?m cung c?p cho ng??i h?c ti?m n?ng, ph? huynh, doanh nghi?p, các nhà khoa h?c và x? h?i th?ng tin khách quan ?? ch?n ??i h?c mà ??u t? cho t??ng lai hay ?? làm vi?c. Nó c?ng là c? s? khách quan giúp các ??i h?c khác t? ??i sánh ?? có gi?i pháp hoàn thi?n chính sách phát tri?n c?a ??i h?c mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??ng ?H T?n ??c Th?ng ???c xem là ??i h?c ?i ??u v? t? ch? ??i h?c t?i Vi?t Nam. Tr??ng t?ng l?t Top 400 ??i h?c c?a th? gi?i theo nhóm ngành h?c thu?t n?m 2020 c?a ARWU. V?i ???ng phát tri?n khuynh h??ng nh? 10 n?m qua, Nhà tr??ng d? báo r?ng kh?ng quá 3 n?m t?i, TDTU s? vào Top 500 ??i h?c xu?t s?c nh?t th? gi?i theo ARWU.

Lê Ph??ng