Th? hai, 02/11/2020 - 16:18

TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n "ngoài t??ng t??ng" c?a con

Dan trí

Su?t c?m ch? v?i mi?ng tr?ng chiên, canh rau d?n l?ng b?ng, hay nui (m?) v?i tí teo th?t..., kh?u ph?n ?n c?a h?c sinh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i, Qu?n 9, TPHCM làm nhi?u ph? huynh b? s?c n?ng.

"Các cháu ?ang ?n cái gì th? này?"

Trao ??i v? s? vi?c, m?t nhóm ph? huynh có con h?c t?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i, Qu?n 9, TPHCM chia s?, con h? ?i h?c v? th??ng xuyên than ?ói.

T? s? b?t th??ng ?ó, vào th? N?m, ngày 22/10, m?t nhóm ph? huynh ?? ??n tr??ng ki?m tra b?a ?n c?a con.?

TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n ngoài t??ng t??ng c?a con - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?a ?n chính c?a h?c sinh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ngày 22/10. (?nh: Ph? huynh cung c?p)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh S. - m?t ph? huynh cho bi?t, su?t ?n ngày h?m ?ó c?a các con là c?m v?i ít lát tr?ng chiên, xì d?u và canh rau d?n l?ng b?ng và tráng mi?ng v?i chu?i.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH? ch?a h?t s?c thì ngày h?m sau, vào th? Sáu, 23/10, m?t s? ph? huynh ??n tr??ng có vi?c, v? tình nhìn th?y b?a ?n c?a các con là nui (m?) v?i vài chút th?t v?n v?t lèo tèo, qu? tr?ng cút...?

Ph? huynh cho bi?t, ti?n ?n là 30.000 ??ng/ngày, b?a tr?a là b?a chính, thêm m?t b?a x?. Ngoài ra, ph? huynh còn tr? ti?n ph?c v? bán trú 200.000 ??ng/tháng/h?c sinh, phí ph?c v? v? sinh bán trú là 30.000 ??ng/tháng/h?c sinh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi hình ?nh b?a ?n c?a các con ???c chia s?, nhi?u ph? huynh bàng hoàng th?t s?.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?"Con t?i và c? ngàn ??a tr? ?ang ?n u?ng nh? th? này ? tr??ng. V?y trách gì v? nhà kh?ng kêu ?ói? ?ang tu?i ?n, tu?i phát tri?n mà h?c sinh ph?i ?n u?ng nh? v?y", m?t ng??i m? b?c xúc.?

Liên ti?p tu?n sau ?ó, m?t s? ph? huynh ?? ??n tr??ng t? lúc 5h kém m?i sáng ?? giám sát th?c ph?m ??a vào n?u ?n cho các con.?

TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n ngoài t??ng t??ng c?a con - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSu?t ?n c?a h?c sinh t?i Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i, Qu?n 9, TPHCM làm nhi?u ph? huynh b? s?c n?ng.

Trong quá trình này, có ???c hóa ??n c?a b?p ?n, ph? huynh ng? ngàng khi con cái ???c ?n m?t lo?i giò r? ch? b?ng 1/3 so v?i giá th? tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo hóa ??n ph? huynh có ???c, 1 kg giò s?ng ???c cung c?p vào b?p ?n c?a tr??ng ch? có giá 64.000 ??ng, 1kg giò l?a giá 65.000 ??ng. R?i ??n các gia v? nh? n??c t??ng, t??ng ?t c?ng là nh?ng lo?i chi?t ra t? các can l?n.?

Có khi h? ch?ng ki?n th?c ?n c?a các con ???c chiên ? ch?o d?u ?en nh? th? dùng l?i nhi?u l?n.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?? ?n cho các con kh?ng ch? ít v? s? mà ph?i nói r?ng ch?t l??ng c?ng r?t ?áng ng?i. T?i sao chúng t?i ?óng ti?n nh? các tr??ng ? trong qu?n mà con chúng t?i l?i ???c cung c?p, s? d?ng nh?ng th?c ph?m nh? th? này?", m?t ph? huynh b?c b?ch.?

Ph? huynh t?p trung ??n tr??ng?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh? huynh ?? ph?n ánh b?a ?n c?a h?c sinh ??n tr??ng nh?ng nhà tr??ng trì ho?n cu?c g?p vào ngày 1/11.?

TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n ngoài t??ng t??ng c?a con - 3
TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n ngoài t??ng t??ng c?a con - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCà r?t, rau c?i d?p b? ph? huynh phát hi?n trong th?c ph?m t?i b?p ?n c?a tr??ng sáng ngày 2/11. (?nh: Ph? huynh cung c?p)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng 2/11, lo l?ng con ti?p t?c ph?i n?p ?? ?n kh?ng ch?t l??ng vào ng??i, m?t nhóm ph? huynh ti?p t?c ??n tr??ng ki?m tra th?c ph?m. T?i ?ay h? ghi nh?n, nhi?u qu? cà r?t b? th?i r?a, rau héo úa.?

Ngay sau ?ó, kho?ng 60 ph? huynh t?p trung ? tr??ng yêu c?u nhà tr??ng ph?i tr? l?i r? liên quan ??n b?a ?n c?a các con. Khi ?ó, ??i di?n Phòng GD&?T qu?n 9 c?ng có m?t t?i bu?i làm vi?c này.?

T?i ?ay, bà Nguy?n Th? Thu H??ng, Hi?u tr??ng kh?ng tr? l?i các cau h?i c? th? c?a ph? huynh v? su?t ?n c?a h?c sinh. Bà ch? kh?ng ??nh, nhà?tr??ng s? ch?u trách nhi?m n?u x?y ra ng? ??c th?c ph?m.?

TPHCM: Ph? huynh s?c n?ng khi th?y su?t ?n ngoài t??ng t??ng c?a con - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh? huynh t?p trung ??n tr??ng yêu c?u nhà tr??ng tr? l?i v? su?t ?n c?a h?c sinh.

Ngoài ra, t? y ki?n c?a ??i di?n Phòng GD&?T qu?n, t? ngày mai 3/11, tr??ng s? ??i nhà cung c?p th?c ph?m theo yêu c?u c?a ph? huynh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, Hi?u tr??ng nhà tr??ng h?a s? tr? l?i các th?c m?c c?a ph? huynh vào th? B?y tu?n này.?

Hoài Nam?

T? khóa: