Th? t?, 25/11/2020 - 17:33

H?n 1.000 h?c sinh tr??ng liên c?p Pascal bao gi? có ch? h?c ?n ??nh?

Dan trí

Vi?c tranh ch?p, ki?n t?ng kéo dài gi?a C?ng ty TDS và tr??ng THCS, THPT Newton (??n v? qu?n ly tr??ng ti?u h?c-THCS Pascal) khi?n h?n 1.000 h?c sinh tr??ng Pascal ph?i ?i h?c nh? su?t 2 n?m qua.

Ngày 4/9 v?a qua, Tòa án nhan dan Thành ph? Hà N?i ?? m? phiên xét x? phúc th?m v? án “Tranh ch?p h?p ??ng h?p tác ??u t?” gi?a C?ng ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Giáo d?c TDS Vi?t Nam (g?i t?t là C?ng ty TDS) và tr??ng THCS - THPT Newton (??n v? qu?n ly tr??ng ti?u h?c, THCS Pascal).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, tr??c nh?ng tình ti?t ph?c t?p c?a v? vi?c, t?i phiên phúc th?m, h?i ??ng xét x? ?? t?m ng?ng phiên tòa ?? các ???ng s? b? sung tài li?u, ch?ng c?. D? ki?n ngày 30/11 t?i ?ay, TAND TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x?.?

?i?u ?áng nói, do tranh ch?p, ki?n t?ng kéo dài, bên c?nh ?ó vi?c xu?t hi?n nh?ng hành vi phi giáo d?c ?? x?y ra t?i tr??ng khi?n t?p th? ph? huynh, h?c sinh r?t lo l?ng.

H?n 1.000 h?c sinh tr??ng liên c?p Pascal bao gi? có ch? h?c ?n ??nh? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n ki?n ngh? c?a các b?c ph? huynh mong mu?n v? vi?c ???c s?m ???c gi?i quy?t d?t ?i?m ?? h?n 1.000 h?c sinh có ch? h?c ?n ??nh.

Liên quan t?i v? vi?c, t?p th? ph? huynh tr??ng THCS,THPT Newton và tr??ng ti?u h?c, THCS Pascal ?? làm ??n ki?n ngh? v?i mong mu?n gi?i quy?t cho h?n 1.000 h?c sinh tr??ng Pascal có ch? h?c ?n ??nh thay vì ph?i ?i h?c nh? nh? hi?n nay.

Theo ??n ki?n ngh?, các ph? huynh bày t? Tr??ng TH - THCS Pascal ?? ho?t ??ng giáo d?c ???c h?n 6 n?m t?i l? TH1 và TH2, Khu ?? th? m?i C? Nhu?, qu?n B?c T? Liêm, Hà N?i. Tr??ng lu?n x?p h?ng th? Nh?t, th? Nhì qu?n B?c T? Liêm v? ch?t l??ng gi?ng d?y, h?c sinh c?a tr??ng lu?n có thành tích t?t và yêu quy g?n bó v?i ng?i tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng t? tháng 5/2018 ??n nay, các con lu?n ph?i h?c t?p trong m?i tr??ng lo l?ng, s? h?i vì các v? vi?c ?? g?ch ??t ?á, c?ng b?ng r?n trong khu?n viên tr??ng.

??c bi?t, v? tranh ch?p khi?n tam ly các em b? ?nh h??ng, t?p th? ph? huynh r?t lo ng?i v?n ?? an ninh, an toàn cho các cháu. Nên t? tr??c ngày khai gi?ng (tháng 6/2019), tr??ng Pascal ?? ph?i cho h?c sinh sang c?nh h?c nh?. K?t qu? tr??ng Newton - Pascal chung t?m m?t tòa nhà, ?n ng? h?c ??u cùng m?t phòng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i mong mu?n có kh?ng gian r?ng r?i cho h?c sinh, ??ng th?i th?c hi?n vi?c gi?n cách x? h?i khi d?ch Covid-19 v?n ti?m ?n nguy c?, ph? huynh hai tr??ng ki?n ngh? t?i các c? quan ch?c n?ng "gi?i quy?t t?m th?i cho các cháu nh? v? h?c t?i kh?i l?p h?c t?i l? TH1 này. Khi nào Tòa án xét x? thì chúng t?i s? theo k?t qu? c?a Tòa án".?

??ng th?i t?p th? ph? huynh c?ng mong mu?n c? quan ch?c n?ng các c?p xem xét k? v? vi?c, v? án, gi?i quy?t d?t ?i?m tranh ch?p ?? ??m b?o quy?n h?c t?p, m?i tr??ng sinh ho?t an toàn gi?a d?ch Covid-19.

?P.V