Th? n?m, 04/06/2020 - 13:26

??i h?c Qu?c gia HN x?p s? 1 Vi?t Nam trong B?ng x?p h?ng ??i h?c chau á

Dan trí

L?n ??u tiên ?HQGHN có m?t trong B?ng x?p h?ng các tr??ng ??i h?c khu v?c chau á n?m 2020 do t?p chí Times Higher Education (THE Asia) v?a c?ng b?, v?i v? trí trong nhóm 201 – 250, ??ng ??u Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?HQGHN, hai c? s? giáo d?c ??i h?c khác c?a Vi?t Nam c?ng có m?t trong B?ng x?p h?ng THE Chau á 2020 là, Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i ???c x?p trong nhóm 251-300, và ??i h?c Qu?c gia TP.HCM nhóm 400+.

V?i t?ng s? ?i?m cao nh?t trong s? ba c? s? giáo d?c ??i h?c Vi?t Nam, 27.3–30.4, ?HQGHN còn có ?i?m cao nh?t v? các tiêu chí: Gi?ng d?y, Nghiên c?u, Qu?c t? hóa, trong khi Tr??ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i có ?i?m cao nh?t v? tiêu chí Ch? s? trích d?n và ?HQGHCM có ?i?m cao nh?t v? tiêu chí Thu nh?p t? doanh nghi?p.

??i h?c Qu?c gia HN x?p s? 1 Vi?t Nam trong B?ng x?p h?ng ??i h?c chau á - 1

?? th?c hi?n và c?ng b? B?ng x?p h?ng ??i h?c Chau á n?m 2020, Times Higher Education ?? s? d?ng b? tiêu chí g?m 13 ch? s? thu?c 5 nhóm Gi?ng d?y (30%), Nghiên c?u (30%), Ch? s? trích d?n (30%), Thu nh?p t? chuy?n giao tri th?c (7,5%) và Qu?c t? hóa (7,5%).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i cách ?ánh giá nh? v?y, nh?ng c? s? giáo d?c ??i h?c kh?ng ph?i là ??i h?c nghiên c?u ho?c kh?ng m?nh v? nghiên c?u khó có th? có m?t trong B?ng x?p h?ng này.

N?m nay, có g?n 500 c? s? giáo d?c thu?c 30 qu?c gia/vùng l?nh th? khu v?c Chau á ???c THE x?p h?ng, trong khi n?m tr??c ch? có 400 tr??ng, trong ?ó ba c? s? giáo d?c c?a Vi?t Nam ?óng góp cho s? gia t?ng này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khu v?c, ??ng ??u v?n là là ??i h?c Tsinghua (Trung Qu?c), th? 2 là ?H Peking (Trung Qu?c, v??n lên t? v? trí th? 5, 2019), th? 3 là ?H Qu?c gia Singapore (t? v? trí th? 2), th? 4 là ?H Hong Kong, th? 5 là ?H Khoa h?c & C?ng ngh? Hong Kong, ...

Các qu?c gia trong khu v?c, Thái Lan có thêm 2 tr??ng ?H ???c x?p h?ng nang t?ng s? lên 16 tr??ng có m?t trong B?ng x?p h?ng THE Chau á 2020; ?H Mahidol v?n ??ng ??u ? Thái Lan v?i v? trí 122 ? Chau á (104 n?m 2019).

Malaysia c?ng có thêm 2 tr??ng ??i h?c ???c x?p h?ng trong n?m nay, nang t?ng s? lên thành 13 tr??ng ??i h?c, trong ?ó ?H Malaya ??ng ??u ? Malaysia v?i th? h?ng 43 ? Chau á (38 n?m 2019), ...

H?ng H?nh