Th? t?, 25/11/2020 - 14:18

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t

Dan trí

T?i 24/11??? di?n ra ?êm trao gi?i ph? cu?c thi?Hoa h?u Trái ??t,???i di?n Vi?t Nam Thái Th? Hoa xu?t s?c giành gi?i nh?t Trang ph?c dan t?c khu v?c Chau á - Thái Bình D??ng.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 1

Thái Th? Hoa ?? ch?n thi?t k? “M? ?u C?” ?? tham gia ph?n thi Trang ph?c dan t?c t?i cu?c thi Hoa h?u Trái ??t n?m nay và ?? giành ???c chi?n th?ng b?t ng? này.

T?i 24/11 ?? di?n ra ?êm trao gi?i ph? cu?c thi Hoa h?u Trái ??t, ??i di?n Vi?t Nam Thái Th? Hoa xu?t s?c giành gi?i nh?t Trang ph?c dan t?c khu v?c Chau á - Thái Bình D??ng.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 2

Hình ?nh áo dài g?n li?n v?i trang ph?c dan t?c?Vi?t Nam ??????c qu?c t? c?ng nh?n và kh?ng ??nh s?c hút riêng. Thái Th? Hoa chia s?, c? h?nh phúc vì th? hi?n ???c v? ??p c?a trang ph?c Vi?t Nam?g?i ??n v?i b?n bè qu?c t?.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? trang ph?c M? ?u C? ???c k? c?ng thi?t k? trong vòng 2 tháng. Kh?ng ch? gay ?n t??ng v?i h?a ti?t r?ng, các chi ti?t ???c m? vàng huy?n bí, ??c bi?t v?i chi?c m?n ??i ??u cao 1m và n?ng 5kg?v?i hình ?nh ??u r?ng.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 4

Thái Th? Hoa cho bi?t, c? có ph?n khó kh?n khi di chuy?n b?i s?c n?ng c?a b? trang ph?c nh?ng v?n c? g?ng th? hi?n t?t nh?t ph?n trình di?n c?a mình.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 5

Thái Th? Hoa ti?t l?, c? h?nh phúc ??n m?t ng? ngay sau khi bi?t tin mình chi?n th?ng trong ph?n thi này. “T?i t? hào khi áo dài Vi?t Nam v??t qua r?t nhi?u b? trang ph?c dan t?c c?u k? trên th? gi?i ?? giành gi?i nh?t. T?i g?i l?i c?m ?n ng??i ham m? ?? ?ng h? t?i trong su?t th?i gian v?a qua”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m nay là m?t n?m ??c bi?t khi Hoa h?u Trái ??t t? ch?c tr?c tuy?n vì v?y cách ch?n gi?i c?ng khác m?i n?m. Thay vì ch?n Top 3 Vàng, B?c, ??ng trong m?t ph?n thi thì n?m nay ch? ch?n duy nh?t 1 thí sinh chi?n th?ng. Vì v?y s? l??ng gi?i ph? c?ng ít h?n r?t nhi?u, ??t gi?i Trang ph?c Dan t?c giúp Thái Th? Hoa t? tin h?n r?t nhi?u trong vòng chung k?t s?p t?i.

Thái Th? Hoa ??t gi?i nh?t Trang ph?c Dan t?c t?i Hoa h?u Trái ??t - 6

Hi?n, Thái Th? Hoa cùng các thí sinh các n??c ?ang chu?n b? b??c vào ?êm chung k?t ngày 29/11 s?p t?i. ??i di?n Vi?t Nam chia s?, c? r?t h?i h?p khi càng ??n g?n ngày Chung k?t, nh?ng c? t? tin vì trong su?t th?i gian qua, c? và ê-kíp ?? c? g?ng ?? ??u t? h?t s?c mình cho t?t c? các ph?n tranh tài trong cu?c thi n?m nay nên.

B?ng Chau

?nh: NVCC