Th? t?, 25/11/2020 - 12:00

Nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí ?ài Loan n?m 2020

Dan trí

Truy?n th?ng ?ài Loan v?a c?ng b? danh sách nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí x? ?ài n?m 2020. Lam Tam Nh?, Tri?u H?u ?ình, Tr??ng Quan Ninh ??u có m?t trong danh sách này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? ETtoday ?? c?ng b? danh sách nh?ng ngh? s? có thu nh?p cao nh?t trong n?m 2020 c?a làng gi?i trí ?ài Loan. Do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19, các s? ki?n b? ho?n, các b? phim kh?ng th? ra r?p, nhi?u d? án phim ph?i ho?n quay v? th?i h?n khi?n thu nh?p nhìn chung c?a ngh? s? ??u s?t gi?m so v?i nh?ng n?m tr??c.

??ng ??u danh sách ngh? s? có thu nh?p cao nh?t ?ài Loan n?m 2020 là m? nam Tri?u H?u ?ình v?i t?ng thu nh?p 4,5 tri?u USD. Tri?u H?u ?ình sinh n?m 1984, là nam di?n viên ng??i ?ài Loan. Anh tham gia nhi?u b? phim ?i?n ?nh n?i ti?ng nh? G?i thanh xuan ?? qua c?a chúng ta (So Young) và ??ch Nhan Ki?t: Th?n ?? Long V??ng, phim truy?n hình Tam sinh tam th? th?p ly ?ào hoa (n?m 2017) cùng D??ng M?ch…

Nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí ?ài Loan n?m 2020 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTri?u H?u ?ình ??ng ??u top 5 ngh? s? có thu nh?p cao nh?t ?ài Loan n?m 2020 v?i thu nh?p 4,5 tri?u USD.?

Trong m?t n?m qua, anh tham gia hai b? phim và h?u nh? kh?ng tham gia b?t k? s? ki?n nào, song thu nh?p c?a anh kh?ng gi?m sút nh? cát-sê qu?ng cáo v?n ???c ??m b?o. M?c thu nh?p t? ho?t ??ng làm ??i di?n cho các th??ng hi?u trong n?m qua c?a Tri?u H?u ?ình kho?ng 3 tri?u USD. Anh k?t h?n v?i “?àn ch?” Cao Viên Viên và có m?t c? con gái chung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th? hai trong danh sách là nam di?n viên V??ng Di?u Khánh v?i thu nh?p kho?ng 3,5 tri?u USD trong n?m qua. Anh t?ng góp m?t trong các b? phim nh? Tr?m k? ti?p là h?nh phúc, C?u c?u qu?c dan, show truy?n hình Wonder Agency, The Irresistible...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDX?p ? v? trí th? 3 trong danh sách này là ng??i ??p Tr??ng Quan Ninh và nam di?n viên Minh ??o. Trong n?m qua, thu nh?p c?a ng??i ??p Tr??ng Quan Ninh là 1,7 tri?u USD. C? t?t hai h?ng so v?i n?m ngoái. Tr??ng Quan Ninh, sinh n?m 1982, là m?t trong nh?ng m? nhan mu?n ch?ng n?i ti?ng nh?t làng gi?i trí ?ài Loan.

Nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí ?ài Loan n?m 2020 - 2

Tr??ng Quan Ninh x?p v? trí th? 3 v?i thu nh?p 1,7 tri?u USD trong n?m v?a qua.?

V?i g??ng m?t xinh ??p và d?u dàng cùng l?i di?n xu?t chan th?c, c? n?i ti?ng qua nh?ng b? phim nh? V? M? N??ng truy?n k?, H?u cung Chan Hoàn truy?n,... Dù sinh ra trong m?t gia ?ình giàu có và có ??a v? nh?ng Tr??ng Quan Ninh l?i quy?t theo ?u?i nghi?p di?n. C? s? h?u t?m b?ng ti?n s? lu?t c?a tr??ng ??i h?c ?ài B?c. Ng??i ??p xinh ??p lu?n có tên trong danh sách nh?ng m? nhan ?áng khao khát nh?t c?a làng gi?i trí Hoa ng? nhi?u n?m g?n ?ay.

C?ng ? m?c thu nh?p 1,7 tri?u USD trong n?m qua, nam di?n viên Minh ??o x?p h?ng 3 cùng Tr??ng Quan Ninh. V?i dáng vóc can ??i và g??ng m?t th? sinh, Minh ??o nhanh chóng tr? nên n?i ti?ng và ???c các ??o di?n m?i ?óng phim. N?m 2005 là m?t n?m b??c ngo?t trong s? nghi?p c?a Minh ??o khi b? phim “Hoàng t? ?ch” mà anh ??m nh?n vai nam chính thành c?ng r?c r? và ???c fan yêu thích.

Sau “Hoàng t? ?ch”, Minh ??o ???c x?p hàng ng?i sao th?n t??ng c?a ?ài Loan và r?t n?i ti?ng. Tuy nhiên, nh?ng vai di?n sau này c?a Minh ??o ??u kh?ng v??t qua ???c cái bóng “Hoàng t? ?ch” nên anh d?n m?t ?i?m trong lòng ng??i ham m? và d?n r?i vào quên l?ng.

Nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí ?ài Loan n?m 2020 - 3

Minh ??o x?p v? trí th? 3 v?i thu nh?p 1,7 tri?u USD trong n?m v?a qua.?

??u n?m 2020, Minh ??o t?ng b? ch? trích khi nh?n l?i tham gia nhi?u show t?p k? l?n livestream bán hàng. Bên c?nh ?ó, th?ng tin anh trai ru?t c?a Minh ??o gi?t ch?t v? con r?i t? sát vì n? n?n ngay nh?ng ??u n?m m?i t?ng khi?n danh ti?ng và tam tr?ng c?a Minh ??o b? ?nh h??ng. V??t qua n?i ?au c?a gia ?ình, Minh ??o t?p trung cho c?ng vi?c và chuy?n h??ng kinh doanh th??ng hi?u m? ph?m riêng khá thành c?ng.

X?p v? trí cu?i cùng trong top 5 ngh? s? có thu nh?p cao nh?t ?ài Loan n?m 2020 là “H? T? Vy” Lam Tam Nh?. Trong n?m v?a qua, dù ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19 nh?ng Lam Tam Nh? v?n làm vi?c khá ch?m ch?. C? góp m?t t?i nhi?u s? ki?n, b?n r?n ? phim tr??ng. C? ch? y?u ho?t ??ng t?i ?ài Loan trong n?m 2020 này ?? ? g?n ch?ng con. N?m 2020, thu nh?p ??c tính c?a Lam Tam Nh? là 1,4 tri?u USD trong khi “?ng x?” Ho?c Ki?n Hoa c?a ng??i ??p kh?ng có m?t trong danh sách này vì anh t? ch?i m?i l?i m?i ?óng phim, dành tr?n v?n 1 n?m ?? ngh? ng?i, ch?m sóc con gái giúp v? trong th?i gian c? b?n r?n.

Nh?ng ng?i sao có thu nh?p cao nh?t làng gi?i trí ?ài Loan n?m 2020 - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLam Tam Nh? x?p v? trí th? 5 trong b?ng x?p h?ng ngh? s? có thu nh?p cao nh?t ?ài Loan n?m 2020 khi "b? túi' 1,4 tri?u USD trong n?m qua.?

Mi Van

Theo Asia