Th? t?, 25/11/2020 - 13:20

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n”

Dan trí

Chàng di?n viên ?i?n trai và n?i ti?ng ?ào hoa Lam Canh Tan cùng b?n gái tin ??n - Cái Nguy?t Hy v?a b? gi?i s?n tin b?t g?p ?i ?n t?i cùng nhau, ngày 24/11.

Lo?t ?nh Lam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy t?i m?t nhà hàng hi?n ???c nhi?u trang báo c?a Trung Qu?c ??ng t?i. Theo ?ó, hai ng??i cùng tham gia m?t bu?i ti?c, h? ng?i c?nh nhau. Lam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy có khá nhi?u c? ch? than thi?t. K?t thúc b?a ti?c, hai ng??i ra v? cùng nhau và kh?ng quên dành cho nhau nh?ng cái ?m r?t tình c?m.

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy l?t vào ?ng kính c?a gi?i s?n tin khi ?i ?n t?i cùng m?t nhóm b?n, t?i 24/11.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?p ??i ng?i c?nh nhau và có nhi?u c? ch? than thi?t.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 3

Lam Canh Tan dành cho b?n gái tin ??n s? quan tam và ch?m sóc ??c bi?t.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 4

Hai ng??i b? b?t g?p "khoá m?i" khi ra v?.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy ra v? cùng nhau khi b?a ti?c k?t thúc.?

Lam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy ???c cho r?ng hò h?n g?n 1 n?m nay sau khi cùng h?p tác trong b? phim “Bu?i g?p g? ??u tiên, phút chia ly cu?i cùng”. Hai ng??i t?ng xu?t hi?n cùng nhau t?i bu?i hoà nh?c c?a Chau Ki?t Luan vào n?m ngoái.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, c?ng ??ng m?ng c?ng phát hi?n ra chú g?u b?ng mà Cái Nguy?t Hy ?m ?? ch?p ?nh r?i ??ng trên m?ng x? h?i gi?ng h?t chú g?u b?ng mà Lam Canh Tam t?o dáng cùng trong m?t b?c ?nh. ?i?u này khi?n fan càng tin r?ng, c?p ??i ?ang hò h?n th?c s? ch? kh?ng ??n thu?n ch? là ??ng nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCái Nguy?t Hy xu?t than v?i vai trò là ng??i m?u chuyên nghi?p. C? t?ng giành chi?n th?ng t?i cu?c thi Ng??i m?u Ruili Cover Girl Championship. So v?i b?n gái, Lam Canh Tan n?i ti?ng h?n r?t nhi?u. Nam di?n viên sinh n?m 1988 ???c xem là nam di?n viên ?ình ?ám c?a làng gi?i trí Hoa ng? và t?ng là m?t trong Tan t? ??i ti?u sinh c?a màn ?nh Trung Qu?c n?m 2011.

Lam Canh Tan t?ng t?t nghi?p H?c vi?n Hy k?ch Th??ng H?i. Tài n?ng c?a Lam Canh Tan ???c kh?ng ??nh qua nh?ng b? phim nh? B? B? Kinh Tam, Hiên Viên Ki?m: Thiên Chi Ngan, ??ch Nhan Ki?t Chi Th?n ?? Long V??ng, V? L?c Truy?n K?, S? Ki?u Truy?n. Lam Canh Tan t?ng nhi?u l?n ???c ?? c? t?i các gi?i th??ng l?n và ???c các ??o di?n ?ánh giá cao.

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLam Canh Tan và Cái Nguy?t Hy ???c cho r?ng hò h?n g?n 1 n?m nay nh?ng kh?ng c?ng khai tình c?m.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 7
M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 8

C?p ??i b? phát hi?n ?m chung m?t con g?u b?ng ?? ch?p ?nh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, khác v?i hình ?nh chung tình trên màn ?nh, Lam Canh Tan ngoài ??i l?i là m?t chàng trai ?a tình v?i danh sách b?n gái toàn ng??i m?u, di?n viên và hotgirl n?i ti?ng. Lam Canh Tan t?ng h?n hò v?i m?t hotgirl m?ng x? h?i ??n t? Th??ng H?i xu?t than t? m?t gia ?ình giàu có và h?c cùng l?p ??i h?c v?i anh. C?p ??i vài l?n b? gi?i s?n tin b?t g?p ? san bay và c? gái này ???c cho r?ng ?? giúp ?? Lam Canh Tan trong con ???ng phát tri?n s? nghi?p. Sau khi hai ng??i chia tay, Lam Canh Tan t?ng b? ch? trích là k? b?i b?c, v?t b? b?n gái sau khi n?i ti?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh c?ng t?ng dính tin ??n tình c?m v?i n? di?n viên Chau ??ng V? khi cùng h?p tác v?i c? trong b? phim “B?n Cùng Bàn” nh?ng c?p ??i kiên quy?t ph? nh?n th?ng tin này. Lam Canh Tan còn b? ??n th?i b?i nh?ng m?i tình ch?p nhoáng v?i nh?ng n? di?n viên, ng??i m?u nh? T??ng M?ng Ti?p, n? ca s? Yoona c?a Hàn Qu?c, n? di?n viên V??ng L? Kh?n...

Cu?i n?m 2017, Lam Canh Tan c?ng khai g?i V??ng L? Kh?n là n? th?n và kh?ng ít l?n xu?t hi?n cùng c? trên ph?, ?i du l?ch... Dù kh?ng c?ng khai tình yêu nh?ng Lam Canh Tan r?t chi?u chu?ng b?n gái. Song, v??ng ph?i s? ph?n ??i c?a m?, Lam Canh Tan cu?i cùng l?i quy?t ??nh chia tay V??ng L? Kh?n sau hai n?m bên nhau. Dù n?i ti?ng ?a tình và l?ng nh?ng nh?ng Lam Canh Tan l?i kh?ng b? khán gi? ghét b?, trái l?i anh có l??ng fan khá hùng h?u vì ???c khen là m?t ngh? s? s?ng gi?n d?, g?n g?i.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 9

Lam Canh Tan sinh n?m 1988 là m? nam n?i ti?ng, tài n?ng và ?a tình c?a làng gi?i trí Hoa ng?.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 10

Anh t?ng góp m?t trong nh?ng b? phim nh? B? B? Kinh Tam, Hiên Viên Ki?m: Thiên Chi Ngan, ??ch Nhan Ki?t Chi Th?n ?? Long V??ng, V? L?c Truy?n K?, S? Ki?u Truy?n.

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 11

Danh sách b?n gái c?a Lam Canh Tan g?m nhi?u di?n viên, ng??i m?u và hotgirl m?ng x? h?i...

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 12

Lam Canh Tan ???c cho r?ng hò h?n v?i Chau ??ng V? khi cùng h?p tác v?i c? trong b? phim “B?n Cùng Bàn”.

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 13

M?i tình dài h?i nh?t c?a Lam Canh Tan là v?i n? di?n viên h?n tu?i - V??ng L? Kh?n kéo dài 2 n?m.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 14

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCái Nguy?t Hy là b?n gái tin ??n hi?n t?i c?a Lam Canh Tan. C? xu?t than t? m?t cu?c thi tìm ki?m ng??i m?u.?

M? nam ?a tình Lam Canh Tan l? ?nh hò h?n cùng “b?n gái tin ??n” - 15

So v?i b?n trai, c? kh?ng n?i ti?ng b?ng nh?ng c?ng có l??ng ng??i theo d?i ??ng ??o trên m?ng x? h?i.?

Mi Van

Theo QQ