Th? t?, 25/11/2020 - 15:04

Di?n viên B?o Thanh úp m? ti?t l? gi?i tính con th? hai

Dan trí

N? di?n viên phim "V? nhà ?i con" chia s? ?nh ch?p cùng c? em B?o Han và ng?m ti?t l? gi?i tính c?a con th? hai.

M?i ?ay, trên trang cá nhan, di?n viên B?o Thanh ?? chia s? hình ?nh vui v? bên ?àn em, di?n viên B?o Han. Dù ?ang trong giai ?o?n thai nghén và t?ng can nh?ng g??ng m?t n? di?n viên v?n toát lên v? quy?n r?, r?ng ng?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKèm theo b?c ?nh, B?o Thanh vi?t: "Trong b?c ?nh này có 1 tomboy loi choi và 2 nàng c?ng chúa nha. Happy". Nhi?u y ki?n cho r?ng, n? di?n viên ?ang mang b?u con gái. B?i trong ?nh, ngoài "tomboy loi choi" B?o Han (bi?t danh c?a n? di?n viên tr? khi ?óng "V? nhà ?i con"), 2 nàng c?ng chúa B?o Thanh nh?c ??n kh?ng ai khác ngoài c? và em bé trong b?ng…

Di?n viên B?o Thanh úp m? ti?t l? gi?i tính con th? hai - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?o Thanh chia s? hình ?nh ch?p cùng B?o Han trên trang cá nhan.

D??i ph?n bình lu?n, ngh? s? Trung Anh g?i l?i chúc m?ng "nh?ng bình r??u m?". Trong phim "V? nhà ?i con", ngh? s? Trung Anh t?ng có m?t cau tho?i gay xúc ??ng. "Ngày x?a các c? nói, con gái quy nh? r??u m?. B? ch?ng có gì ngoài 3 ??a, coi nh? là 3 bình r??u m? quy. R??u quy ch? dành cho nh?ng ng??i x?ng ?áng th?i các con ?".

Tr??c ?ó, B?o Thanh chính th?c th?ng báo mang thai l?n 2. ?ng x? B?o Thanh c?ng lên ti?ng xác nh?n. N? di?n viên c?ng t?ng th? l? mong ??c có m?t ti?u c?ng chúa s?p xu?t hi?n trong cu?c s?ng c?a v? ch?ng c?.

Di?n viên B?o Thanh úp m? ti?t l? gi?i tính con th? hai - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?o Thanh ?? t?m gác m?i c?ng vi?c ?? d??ng thai và ch? ngày sinh con.

Di?n viên B?o Thanh l?p gia ?ình n?m 21 tu?i, khi ?ang là sinh viên n?m th? 3 c?a ??i h?c San kh?u - ?i?n ?nh Vi?t Nam. ?Ly do khi?n c? l?p gia ?ình khi ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng và m?i ch?m ng? 21 tu?i là do… "bác s? b?o c??i".

? th?i ?i?m hi?n t?i, n? di?n viên sinh n?m 1990 ?ang có m?t gia ?ình h?nh phúc v?i c?u con trai. N? di?n viên cho bi?t, trong giai ?o?n mang thai l?n ??u, c? may m?n có ng??i ch?ng t?t, s?n sàng b?o b?c c? m?i lúc m?i n?i, nh?t là giai ?o?n c? b? m?t tam lí vì l?n ??u làm m?. Ngoài ra, c? c?ng kh?ng quên nh?c ??n s? yêu th??ng và ??ng viên c?a b? m? hai bên…

Di?n viên B?o Thanh úp m? ti?t l? gi?i tính con th? hai - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?o Thanh t?ng chia s? mình và ch?ng h?c chung tr??ng c?p 3.

Hà Thanh