Th? t?, 25/11/2020 - 15:30

Video sóc b? say vì ?n ph?i lê lên men thu hút g?n 2 tri?u l??t xem

Dan trí

Do ?n nh?m ph?i m?y qu? lê b? b? quên ?? lên men nên sóc d??ng nh? b? say men khi?n m?t th?ng b?ng và ?? ??n.

Video sóc ?? ??n nh? b? say thu hút g?n 2 tri?u l??t xem

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?o?n video quay h?m 20/11 t?i bên ngoài m?t ng?i nhà ? Inver Grove Heights, bang Minnesota, M?, ?ang thu hút g?n 2 tri?u l??t xem trên m?ng x? h?i, v?i nhi?u y ki?n bày t? s? thích thú l?n lo l?ng.

Trong hình ?nh t? video có th? th?y m?t con sóc ?ang nhai h?t, b?ng nhiên m?t ?? ??n r?i ??u ?? sang m?t bên. Con v?t d??ng nh? r?i vào tr?ng thái b? say nên c? th? m?t th?ng b?ng. Nó ti?p t?c ng? ra phía sau m?t vài giay r?i m?i t?nh táo tr? l?i và ti?p t?c g?m n?t ch? h?t.

Video sóc b? say vì ?n ph?i lê lên men thu hút g?n 2 tri?u l??t xem - 1
C?n c?nh kho?nh kh?c ?? ??n c?a chú sóc

Theo l?i chia s? c?a ng??i quay video, con sóc ?? b? say vì nó ?n nh?m ph?i nh?ng qu? lê ?? lên men do gia ?ình b? quên d??i ?áy t? l?nh.

"T?i th?y m?t túi lê c? ?? d??i ?áy t?. ??nh b? ?i nh?ng r?i t?i mang cho Hamlet - tên c?a chú l?n c?ng gia ?ình ?ang nu?i. Nh?ng Hamlet ch? ?n m?t qu? r?i b? ??y. Và con sóc th?y th? li?n v?i t?i ?m m?t qu? r?i b? ch?y", c? Kathleen k? l?i.

Video sóc b? say vì ?n ph?i lê lên men thu hút g?n 2 tri?u l??t xem - 2
Kho?nh kh?c chú sóc b? say

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?y con v?t có v? thích lê nên c? Kathleen ?? mang n?t nh?ng qu? còn sót trong nhà ?? ra ngoài. Và sau ?ó, c? phát hi?n th?y d??ng nh? con sóc ?? b? say khi ?n ph?i nh?ng qu? lên men.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, lên men v?n là quá trình trong ?ó th?c ph?m b? thay ??i v? m?t hóa h?c khi?n các ch?t nh? glucoso, fructoso và sucrose bi?n ??i thành c?n. N?u ?n ph?i nh?ng trái cay này có th? s? b? say.

Tr??c nhi?u y ki?n bày t? s? lo l?ng, c? Kathleen cho bi?t hi?n con sóc ?? t?nh táo và kh?e m?nh tr? l?i.

Huy Hoàng

Theo DM