Th? t?, 25/11/2020 - 11:15

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng?

Dan trí

Có màu h?ng h?p d?n và ch?a khoáng ch?t ch? cao h?n mu?i th??ng m?t chút, nh?ng giá c?a mu?i h?ng Himalaya l?i ??t ?? h?n g?p 20 l?n.

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng?

Mu?i ?á h?ng Himalaya ???c khai thác t?i các khu m? ? Pakistan. Chúng v?n là lo?i mu?i ???c k?t tinh d??i ?áy bi?n t? 200 tri?u ??n 500 tri?u n?m tr??c.

M?t trong nh?ng m? mu?i h?ng n?i ti?ng nh?t ph?i k? t?i Khewra thu?c vùng Punjab, Pakistan. ?ay c?ng là m? mu?i l?n th? hai trên th? gi?i, ???c quan ?oàn c?a Alexander ??i ?? phát hi?n ra kho?ng n?m 320 Tr??c c?ng nguyên. Ngày nay, n?i này thu hút t?i g?n 300.000 l??t khách tham quan m?i n?m.

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng? - 1
C?n c?nh nh?ng phi?n mu?i h?ng ???c chia nh?

Theo chia s? c?a Business Insider, 100 gram mu?i h?ng có th? ??t g?p 20 l?n so v?i mu?i ?n bình th??ng dù ch? ch?a khoáng ch?t cao h?n m?t chút.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy gi?i t?i sao chúng l?i ??t ?? ??n th?, ng??i ta tin r?ng lo?i mu?i này có th? ch?a bách b?nh, t? gi?m béo, giúp ng?n quán trình l?o hóa, ?i?u hòa gi?c ng? cho t?i th?m chí t?ng ham mu?n tình d?c c?i thi?n ??i s?ng v? ch?ng.

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng? - 2
Các m? mu?i h?ng t?p trung nhi?u ? Pakistan thu?c chan d?y Himalaya

?? tìm hi?u s? khác bi?t c?a mu?i Himalaya, chúng ta c?n tìm hi?u quy trình khai thác các lo?i mu?i.

??u tiên nói v? mu?i th?ng th??ng, ng??i ta s? khoan sau xu?ng th?m bi?n, ??y n??c lên ?ê l?y mu?i tinh. Do ph?i tinh ch? nên các lo?i mu?i m?t h?t khoáng ch?t nh? magie hay kali. Mu?i bi?n s? k?t tinh b?ng cách dùng m?t tr?i hay lò ??t làm bay h?i n??c bi?n. Khác v?i mu?i tinh, nó gi? l?i toàn b? khoáng ch?t mà kh?ng qua x? ly hóa h?c.

Trong khi ?ó, các m? mu?i h?ng th??ng n?m ? ?? sau hàng tr?m mét d??i lòng ??t. Mu?n ti?p c?n chúng, ng??i ta ph?i ?ào các m? có ?? sau t??ng ???ng. Hi?n ph?n l?n m? mu?i ?á h?ng t?p trung ? Pakistan thu?c chan d?y Himalaya.

T?i m? khai thác, c?ng nhan s? dùng máy khoan c? l?n, xuyên qua ?á mu?i, phá v? k?t c?u ?? chia chúng thành nh?ng kh?i nh? h?n r?i v?n chuy?n lên m?t ??t.

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLo?i mu?i này có giá cao h?n mu?i th??ng t?i 20 l?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? Khewra ? vùng Punjab s?n xu?t h?n 35.000 t?n mu?i m?i n?m. Mu?i Himalaya nguyên ch?t có giá 10 USD/kg nh?ng các thành ph?n c?a nó ??t h?n nhi?u. Chúng ch?a t?i 84 khoáng ch?t và nguyên t? vi l??ng có l?i cho s?c kh?e, bao g?m kali, magie, stronti, molypden… C?ng nh? ?ó, chúng có màu h?ng ??c tr?ng.

Vì sao mu?i h?ng Himalaya l?i có giá ??t ?? g?p 20 l?n mu?i th??ng? - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy v?y, khoáng ch?t ch? chi?m kho?ng 2 % nh?ng nó v?n ???c gi?i thi?u là lo?i mu?i cao c?p. T?i n?m 2020, m?c tiêu th? c?a lo?i mu?i này ???c d? báo lên t?i 14,1 t? USD. Và dù th?c t? c?a c?ng d?ng ??n ?au, nh?ng hi?n t?i lo?i mu?i này v?n ?ang ???c ng??i tiêu dùng kh?p th? gi?i ?a chu?ng.

Qu?c Vi?t

Theo Business Insider/ News