Th? t?, 25/11/2020 - 09:53

Món ?n "kh? nh?c" ch? g?n 5 ti?ng m?i “ra lò” v?n khi?n th?c khách mê tít

Dan trí

Nh?ng mi?ng th?t ba ch? màu vàng óng sau khi t?m ??p gia v? th?m ph?c ???c x?p g?n vào m?t chi?c bát r?i ?em h?p cách th?y trong vài gi? ??ng h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhau nh?c (hay còn g?i là khau nh?c, n?m khau) là món ?n có ngu?n g?c t? Qu?ng ??ng, Trung Qu?c, ???c du nh?p vào Vi?t Nam t? lau. Qua th?i gian, khau nh?c ?? tr? thành món ?n n?i ti?ng c?a m?t s? vùng thu?c các t?nh phía B?c nh? L?ng S?n, B?c Giang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, t?i huy?n Tiên Yên, t?nh Qu?ng Ninh, món khau nh?c c?ng tr? thành ??c s?n n?c ti?ng c?a ng??i dan ??a ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTên c?a món ?n này xu?t phát t? phiên am ti?ng Hoa, trong ?ó “khau” có ngh?a là “h?p ??n m?m r?c” còn “nh?c” có ngh?a là "th?t". Do v?y, khau nh?c ???c hi?u là món th?t h?p cách th?y ??n chín nh?.

Món ?n kh? nh?c ch? g?n 5 ti?ng m?i “ra lò” v?n khi?n th?c khách mê tít - 1
Nhi?u th?c khách hài h??c r?ng th??ng th?c món này “v?a kh? v?a nh?c” c?ng ph?n vì tên g?i ??c ?áo c?a nó. ?nh: Trang Ph?m

Ch? Lê Th? Hòa - ch? c?a hàng khau nh?c gia truy?n K.H có ti?ng t?i ph? ??ng Ti?n 2, th? tr?n Tiên Yên, t?nh Qu?ng Ninh v?i g?n 30 n?m làm ngh? cho bi?t, y?u t? quy?t ??nh quan tr?ng t?i ch?t l??ng c?a món ?n này chính là th?t ba ch?. C?n ch?n lo?i th?t có ngu?n g?c xu?t x? r? ràng, ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m. Th?t ba ch? ???c ch?n là lo?i kh?ng n?c quá c?ng kh?ng m? quá và có 3 t?ng n?c là ngon nh?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?t ba ch? mua v? ???c c?o l?ng, làm s?ch r?i ?? nguyên t?ng cho vào lu?c qua n??c s?i, v?a lo?i b? ch?t b?n, v?a giúp th?t se ch?c.

Th?t ???c v?t ra và ti?n hành c?ng ?o?n “cham th?t” v?i d?ng c? ??c d?ng có ??u ?inh nh?n. Cham ??u kh?p ph?n bì ?? mi?ng th?t gi? ???c ?? giòn và d? ng?m gia v?.

Sau ?ó, b?i m?t l?p m?t ong lên b? m?t th?t r?i th? mi?ng th?t vào ch?o ng?p d?u, ch? 4-5 phút khi th?y ph?n bì có màu vàng ??p m?t là có th? v?t ra.

Món ?n kh? nh?c ch? g?n 5 ti?ng m?i “ra lò” v?n khi?n th?c khách mê tít - 2
Tho?t nhìn khau nh?c khá gi?ng món th?t kho tàu nh?ng ?ay l?i là món ?n ???c ch? bi?n r?t k? c?ng. ?nh: Hoa Ki?u

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? làm ra món khau nh?c th?m ngon thì kh?ng th? thi?u nh?ng lo?i gia v? ??c tr?ng quan tr?ng g?m thàu x?i, hành t?i, ??a li?n, th?o qu?, phùi nh?i (??u ph?), ch?m ch?m (chanh mu?i). T?t c? ???c thái nh?, b?m nhuy?n r?i tr?n ??u v?i nhau.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng mi?ng th?t ba ch? ???m màu nau cánh gián ???c thái thành t?ng mi?ng , t?m ??p v?i xì d?u và h?n h?p gia v? b?m nhuy?n trên. Ch? th?t ng?m gia v? trong kho?ng 30 phút r?i x?p th?t ra bát. Ph?n gia v? ???c ph? kín b? m?t th?t.

?? làm ra món khau nh?c thì nh?ng bát th?t ??y ??n sau khi t?m ??p gia v? ???c h?p cách th?y ? 100 ?? C trong vòng h?n 4 ti?ng.

Món ?n kh? nh?c ch? g?n 5 ti?ng m?i “ra lò” v?n khi?n th?c khách mê tít - 3
Khi ?n, ??t chi?c ??a lên mi?ng bát r?i úp ng??c l?i, t?o hình tròn ??p m?t. ?nh: B?p Nam Béo

Cách bài trí ??c ?áo c?a món khau nh?c c?ng mang y ngh?a ??c bi?t. Mi?ng th?t ???c x?p lên ??a theo hình d?ng m?t qu? ??i nh? ?ang nh? cao th? hi?n y chí và s? l?n m?nh trong t??ng lai.

Khau nh?c ??t chu?n có v? th?m n?c m?i t? g?n 10 lo?i gia v? kèm theo. Nh?ng mi?ng th?t màu nau cánh gián chín nh?, núng nính. ??a lên mi?ng c?m giác mi?ng th?t tan ch?y trong khoang mi?ng mà kh?ng h? t?o c?m giác ng?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMón ?n này th??ng xu?t hi?n trong nh?ng d?p ??c bi?t nh? d?p l? T?t, c??i h?i c?a ng??i dan ??a ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Ph?m Tu?n - con trai ch? Hòa chia s?, m?i ngày gia ?ình bán ???c kho?ng 300-400 bát khau nh?c. Th?i kì cao ?i?m, c? nhà làm lu?n tay ?? k?p hoàn thi?n 800 su?t giao cho khách.?

Kh?ng ch? có ? t?nh Qu?ng Ninh, L?ng S?n hay B?c Giang mà món khau nh?c còn ???c g?i t?i nhi?u t?nh thành khác trong c? n??c ?? ph?c v? nhu c?u th??ng th?c ??c s?n n?c ti?ng c?a th?c khách. Nhi?u ng??i Hoa hi?n sinh s?ng t?i các t?nh nh? TP. H? Chí Minh v?n th??ng làm món ?n này trong các d?p ??c bi?t.

Nhi?u th?c khách có d?p ???c th??ng th?c món khau nh?c Tiên Yên ??u c?m th?y thích thú và nh? m?i h??ng v? béo ng?y c?a mi?ng th?t cùng v?i mùi th?m n?c m?i c?a các lo?i gia v? ?i kèm.

Th?o Trinh