Th? t?, 25/11/2020 - 08:10

Choáng v?i b? b?i sau nh?t th? gi?i ch?a c? hang ??ng

Dan trí

V?i ?? sau lên t?i 45,5 m, b? Deepspot v?a thi?t l?p k? l?c m?i trên th? gi?i.

Choáng v?i b? b?i sau g?n 50 m sau nh?t th? gi?i ch?a c? hang ??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? b?i sau nh?t th? gi?i v?i tên g?i Deepspot v?a chính th?c m? c?a ?ón khách n?m g?n th? ?? Warsaw, Ba Lan. V?i ?? sau lên t?i 45,5 m, b? Deepspot ?? thi?t l?p k? l?c m?i trên th? gi?i.

Choáng v?i b? b?i sau nh?t th? gi?i ch?a c? hang ??ng - 1
Th? l?n khám phá b? b?i sau nh?t th? gi?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? có s?c ch?a t?i 8.000 m3 n??c - g?p 20 l?n so v?i m?t h? b?i 25 m th?ng th??ng. Nh? ?? sau ly t??ng nên b? còn có m?t hang ??ng nhan t?o d??i n??c và tàn tích c?a ng??i Maya - m?t trong nh?ng tàn tích sau nh?t th? gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?m chí, n?m sau bên d??i Deepspot còn có m?t xác tàu nh? là n?i ?? th? l?n có bình khí và th? l?n t? do khám phá. C?ng trình m?t 2 n?m thi c?ng và tiêu t?n kho?ng 10,6 tri?u USD.

Choáng v?i b? b?i sau nh?t th? gi?i ch?a c? hang ??ng - 2
Bên d??i h? b?i có hang ??ng và m? ph?ng tàn tích ng??i Maya

? th?i ?i?m hi?n t?i, b? b?i Deepspot v?n m? c?a gi?a quy ??nh phòng d?ch Covid-19 b?i ?ay c?ng là m?t trung tam hu?n luy?n c?a Ba Lan.

Tr??c ?ó, k? l?c Guiness dành cho h? b?i sau nh?t th? gi?i thu?c v? h? Montegotto Terme ? Italia v?i ?? sau 42 m.

Huy Hoàng

Theo CGTN