Th? ba, 24/11/2020 - 16:30

Nh?t B?n: H? tr? các tr??ng t? phát có h?c sinh qu?c t? ch?ng d?ch Covid-19

Dan trí

Các tr??ng h?c và c? s? giáo d?c dành cho h?c sinh qu?c t? ch?a ???c c?p phép ?ang ???c B? Giáo d?c Nh?t B?n tìm cách h? tr? ch?ng d?ch Covid-19.

B? Giáo d?c Nh?t B?n th?ng báo r?ng, h? ?ang can nh?c vi?c cung c?p th?ng tin liên quan ??n Covid-19 b?ng các ng?n ng? ti?ng n??c ngoài khác nhau ??n nh?ng c? s? giáo d?c và tr??ng h?c dành cho h?c sinh qu?c t? ?ang ho?t ??ng nh?ng ch?a ???c c?p phép trên l?nh th? Nh?t B?n.

C? quan này s? ph?i h?p v?i ??i s? quán các n??c ?? l?p danh sách nh?ng c? s? giáo d?c có y?u t? n??c ngoài ?? t? ?ó s? th??ng xuyên g?i cho h? th?ng tin v? Covid-19 b?ng nhi?u th? ti?ng n??c ngoài, bao g?m c? ti?ng Anh và ti?ng B? ?ào Nha.

Nh?t B?n: H? tr? các tr??ng t? phát có h?c sinh qu?c t? ch?ng d?ch Covid-19 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??ng h?c "t? phát" ?ang n?m ngoài s? h? tr? c?a chính ph? Nh?t B?n trong phòng ch?ng d?ch b?nh (?nh: Kyodo News).

Theo k?t qu? th?ng kê n?m 2019 do B? Giáo d?c th?c hi?n, có kho?ng 124.000 tr? em có qu?c t?ch n??c ngoài trong ?? tu?i t? 6 ??n 15 ?ang sinh s?ng ? Nh?t B?n.

Trong s? ?ó, ??c tính có kho?ng 19.000 tr? em kh?ng ???c ?i h?c ? h? th?ng giáo d?c chính th?c do nhà n??c qu?n ly mà ch? y?u là h?c ? nhà ho?c t?i các c? s? giáo d?c ch?a ???c c?p phép vì các y?u t? khác nhau.

??n tháng 3/2019, ?? có 126 tr??ng h?c dành cho ng??i n??c ngoài ? Nh?t B?n ???c c?p phép ho?t ??ng. ?ay là nh?ng ng?i tr??ng nh?n ???c s? h? tr? t? chính ph? Nh?t B?n ?? th?c hi?n các c?ng tác phòng ch?ng d?ch t? chính quy?n ??a ph??ng trong su?t th?i gian v?a r?i.

Nh?t B?n: H? tr? các tr??ng t? phát có h?c sinh qu?c t? ch?ng d?ch Covid-19 - 2

Nh?t B?n v?n ch?a th?ng kê ???c s? li?u chính xác các tr??ng h?c và c? s? giáo d?c dành cho ng??i n??c ngoài ?ang ho?t ??ng (?nh: Nippon).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? nh?ng, nh?ng c? s? giáo d?c nh? l?, t? phát ch?a ???c c?p phép (vì nhi?u ly do, trong ?ó có ?nh h??ng c?a Covid-19 trong n?m qua) thì hoàn toàn kh?ng nh?n ???c b?t c? s? h? tr? nào do chính quy?n ??a ph??ng g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c th?ng kê s? li?u h?c sinh và giáo viên c?a nh?ng ??n v? này.

??c bi?t, v?i tr? em ?ang ???c d?y theo t?ng nhóm h? gia ?ình thì chính quy?n g?n nh? ch?a th? th?ng kê ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, k? ho?ch này c?a B? Giáo d?c là m?t ph?n c?a chi?n d?ch nh?m ??m b?o chính quy?n kh?ng b? r?i b?t c? ai trong cu?c chi?n ch?ng d?ch ??y cam go này.

Nguy?n Thu?n

Theo Japan Times