Th? t?, 25/11/2020 - 08:02

Nam sinh nghèo ?n ?? trúng tuy?n h?c vi?n ballet danh ti?ng c?a Anh

Dan trí

Kamal Singh là m?t trong nh?ng h?c sinh ?n ?? ??u tiên ???c nh?n vào H?c vi?n Ballet Qu?c gia Anh.

Kamal Singh sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo. B? anh làm ngh? lái xe t?i thành ph? Delhi, ?n ??.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKamal ch?a h? ???c ti?p xúc v?i múa ballet cho t?i n?m 17 tu?i, khi anh ???c t?i tr??ng múa ballet Imperial Fernando t?i Delhi vào mùa hè n?m 2016. Tr??c ?ó, Kamal ?? b? gay ?n t??ng m?nh b?i múa ballet qua m?t b? phim Bollywood và mu?n th? s?c v?i b? m?n này.?

Nam sinh nghèo ?n ?? trúng tuy?n h?c vi?n ballet danh ti?ng c?a Anh - 1
Kamal Singh v??t qua hoàn c?nh khó kh?n ?? tr? thành h?c viên t?i tr??ng ballet danh ti?ng c?a Anh.

Tuy nhiên, ??c m? múa ballet c?a Kamal ?? có th? kh?ng th?c hi?n ???c n?u kh?ng có s? giúp ?? c?a ?ng Fernando Aguilera, giáo viên d?y múa c?a anh t?i tr??ng Imperial Fernando và các nhà h?o tam ?n ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?c phí tr??ng múa ballet t?i London cùng chi phí sinh ho?t vào kho?ng 20.000 b?ng Anh, v??t quá kh? n?ng tài chính c?a gia ?ình anh. Tuy nhiên, m?t ch??ng trình gay qu? có s? tham gia c?a nhi?u m?nh th??ng quan ?n ?? ?? giúp Kamal nh?n ???c s? ti?n c?n thi?t ?? sang Anh h?c ballet ch? trong ch?a t?i 2 tu?n.?

Khi ?ng Fernando Aguilera, giáo viên ??ng th?i là ng??i sáng l?p tr??ng ballet Imperial Fernando g?p Kamal, ?ng nh?n ra tài n?ng múa b?m sinh ? chàng trai này. “T?i ngay l?p t?c nh?n ra r?ng c?u bé có tài n?ng. Em có th? di chuy?n r?t linh ho?t. Em có c? th? phù h?p ?? múa ballet và ?i?u em c?n là ???c d?y cách s? d?ng c? th? ?? múa”, ?ng Fernando nói.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, gia ?ình Kamal kh?ng ?? kh? n?ng chi tr? h?c phí 3.500 rupee/tháng t?i tr??ng múa và em t?ng ph?i xin th?i h?c. Th?y Fernando ?? mi?n h?c phí cho em.?

Nói v? h?c trò c?a mình, th?y Fernando cho bi?t: “Kamal r?t ch?m ch?, em luy?n t?p r?t ch?m ch? và th?c s? mu?n h?c h?i. T?i ?? d?y em trong 4 n?m nh?ng em kh?ng bao gi? xin ngh?, kh?ng bao gi? ngh? h?c dù ch? m?t ngày”.

Chính ?ng Fernando là ng??i ?? ch? d?n cho Kamal múa ballet có th? là m?t ngh? nghi?p và t?i g?p gia ?ình Kamal ?? thuy?t ph?c h? cho em theo h?c múa ballet toàn th?i gian.?

Khi bi?t H?c vi?n Ballet Qu?c gia Anh tuy?n nam di?n viên múa. Kamal ??ng ky và nh?n ???c email th?ng báo trúng tuy?n vào tháng 9.?

“Cháu c?m th?y nh? th? ??c m? tr? thành s? th?c. ?i?u này th?t tuy?t v?i. Gia ?ình cháu kh?ng hi?u bi?t nhi?u v? múa ballet nh?ng h? r?t vui m?ng và t? hào khi cháu ???c theo h?c t?i H?c vi?n Ballet Qu?c gia Anh. Cháu là thành viên ??u tiên trong gia ?ình ???c t?i London”, Kamal cho bi?t.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, h?c phí 8.000 b?ng Anh và phí sinh ho?t 12.000 b?ng Anh v??t quá kh? n?ng chi tr? c?a gia ?ình Kamal. Th?y Fernando ??nh vay ti?n ?? chu c?p cho h?c sinh c?a mình. Sau ?ó, h? ngh? ra y t??ng gay qu?. Sau 2 tu?n, h? ?? gay qu? ???c 1,9 tri?u rupee nh? s? giúp ?? c?a m?t s? ng?i sao Bollywood.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i cu?i tháng 9, Kamal t?i London theo h?c t?i tr??ng múa. Kamal là m?t trong s? 10 di?n viên nam và 10 di?n viên múa ???c ch?n theo h?c t?i nhà tr??ng n?m nay.?

Minh H??ng

Theo Guardian