Th? ba, 24/11/2020 - 08:22

Huy?n Chip tr? thành ng??i có s?c ?nh h??ng m?ng Data Science và AI

Dan trí

Huy?n Chip ??ng ? v? trí th? 5 trong top 10 ng??i có s?c ?nh h??ng nh?t l?nh v?c Khoa h?c D? li?u và Trí th?ng minh nhan t?o trên LinkedIn n?m 2020.

LinkedIn News m?i ?ay c?ng b? danh sách nh?ng ng??i có ti?ng nói quan tr?ng? trong l?nh v?c Khoa h?c D? li?u và Trí Th?ng minh Nhan t?o (Data Science & AI) n?m 2020.

Trong b?i c?nh c? th? gi?i ch?p nh?n s?ng chung v?i d?ch Covid-19, nh?ng nhan v?t này ?? có nh?ng quan ?i?m, theo Linkedln, giúp phan tích ???c s? thay ??i c?a toàn c?u, thay ??i ?? ??t ???c s? can b?ng cu?i cùng.

Huy?n Chip tr? thành ng??i có s?c ?nh h??ng m?ng Data Science và AI - 1

V??t qua hàng tr?m ng??i khác, Huy?n Chip n?m trong top?5 ng??i có s?c ?nh h??ng nh?t l?nh v?c này trên Linkedln.?

?áng chú y, Huy?n Chip x?p v? th? 5, v?i nh?ng chia s? v? cách áp d?ng m?n khoa h?c máy tính vào th?c t?. Kh?ng ch? d?ng l?i ? cách th?c h?c th? nào ?? có hi?u qu?, Huy?n Chip c?ng ??a ra 11 cách ?u tiên ?? có th? th?c hi?n hoá gi?c m? tr? thành k? s? khoa h?c máy tính.?

Kh?ng ch? v?y, n?m ngoái Huy?n Chip c?ng t?ng ??ng ??u trong danh sách Top Voices c?a LinkedIn v? m?t m?ng khác là phát tri?n ph?n m?m.

???c bi?t, ?ay là m?t gi?i th??ng th??ng niên c?a LinkedIn có t? n?m 2014, ?? vinh danh nh?ng tác gi?, chuyên gia có nhi?u ?óng góp trong vi?c chia s? th?ng tin và thúc ??y các cu?c th?o lu?n liên quan ??n khoa h?c, c?ng ngh? t?i?c?ng ??ng c?a mình.

Huy?n Chip tr? thành ng??i có s?c ?nh h??ng m?ng Data Science và AI - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t bài vi?t c?a Huy?n Chip trên Twitter m?i ?ay ???c t? phú Elon Musk chú y và?bình lu?n.?

Huy?n Chip tr? thành ng??i có s?c ?nh h??ng m?ng Data Science và AI - 3

Huy?n Chip c?ng ??a ra 11 Tip ?u tiên ?? có th? th?c hi?n hoá gi?c m? tr? thành k? s? khoa h?c máy tính.

Huy?n Chip tên th?t là Nguy?n Th? Khánh Huy?n, c?u h?c sinh THPT chuyên Khoa h?c T? nhiên (?H Khoa h?c T? nhiên, ?H Qu?c gia Hà N?i).?N?m 2014, Huy?n Chip sang M? du h?c t?i ??i h?c Stanford, sau ?ó t?t nghi?p th?c s? ngành Khoa h?c Máy tính.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? t?ng làm vi?c t?i nhi?u c?ng ty c?ng ngh? hàng ??u th? gi?i nh? Netflix, NVIDIA - m?t t?p ?oàn c?ng ngh? ?a qu?c gia chuyên v? phát tri?n b? x? ly ?? h?a (GPU) và c?ng ngh? chipset cho các máy tr?m, máy tính cá nhan, và các thi?t b? di ??ng. Cu?i n?m 2019, c? b?t ng? tuyên b? s? r?i NVIDIA ch? sau 1 n?m gia nh?p ?? kh?i nghi?p c?ng ty AI Snorkel.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, Huy?n Chip d? ??nh s? v? tr??ng c? - ??i h?c Stanford - ?? d?y m?t khóa h?c m?i có tên “Machine Learning Systems Design – Làm th? nào ?? có th? thi?t k?, xay d?ng, và tri?n khai ch??ng trình trí tu? nhan t?o vào trong ??i s?ng th?c” t? tháng 1/2021.

M?t s? bài gi?ng tr?c tuy?n c?a Huy?n Chip hi?n ?? ???c ??ng t?i trên kênh YouTube c?a ??i h?c Stanford.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n ?ay, Huy?n Chip còn vui v? chia s? l?i kho?nh kh?c ???c t? phú Elon Musk ?? y và bình lu?n d??i bài vi?t c?a mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó vào n?m 2017, t?i bu?i thuy?t trình v? "?ào t?o khoa h?c máy tính: nh?ng bài h?c t? Thung l?ng Silicon" t?i s? ki?n Ngày th? T? C?ng ngh? do C?c C?c t? ch?c, Huy?n Chip nh?n m?nh v? t?m quan tr?ng c? b?i c?nh hi?n t?i l?n trong t??ng lai c?a ngành khoa h?c máy tính.?

Huy?n Chip cho hay: “Khoa h?c máy tính (CS) t?i Hoa K? ???c coi là m?t trong nh?ng m?n h?c quan tr?ng hàng ??u. T?i ?H Stanford có ??n trên 90% sinh viên ? t?t c? các ngành khác nhau ??u theo h?c m?t m?n CS nào ?ó”.

Kh?ng ch? sinh viên m?i nh?n th?c ???c ?i?u này mà ngay c? các b?c ph? huynh t?i Hoa K? c?ng cho r?ng CS ít nh?t c?ng ph?i là m?t m?n h?c c?n có nh? toán, khoa h?c, l?ch s?.

Trong khi ?ó ? Vi?t Nam, h?c sinh và các b?c ph? huynh d??ng ít quan tam ??n tin h?c vì nó kh?ng n?m trong ch??ng trình tuy?n sinh ??i h?c. Kh?o sát nhanh c?a C?c C?c cho th?y có 34,37% sinh viên cho r?ng CS kh?ng quan tr?ng.

“?ay là m?t quan ni?m c?n ???c thay ??i vì th?c t? ngày nay b?t c? chuyên ngành nào t? v?t ly ??n v?n ch??ng ??u c?n ??n nh?ng ki?n th?c v? khoa h?c máy tính”, Huy?n nh?n m?nh.

Huy?n Chip tr? thành ng??i có s?c ?nh h??ng m?ng Data Science và AI - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?t nghi?p Th?c s? Khoa h?c máy tính t?i Stanford, Huy?n Chip t?ng làm vi?c t?i nhi?u c?ng ty c?ng ngh? hàng ??u th? gi?i.

C? ?? ch? ra m?t th?c t? r?ng: “T?i Silicon Valley, r?t nhi?u lo?i xe t? lái ?ang ???c th? nghi?m. B?n có th? th?y chúng trên ???ng hàng ngày. Có l? ch? vài n?m n?a th?i vi?c các lái xe truy?n th?ng s? b? thay th? b?i xe kh?ng ng??i lái. T??ng t? ngh? phiên d?ch s? khó t?n t?i khi mà các máy d?ch t? ??ng ngày càng tr? nên th?ng minh h?n.

N?u kh?ng n?m b?t ???c xu h??ng, r?t có th? chúng ta s? t?t h?u r?t sau v? phía sau ho?c ??a ra nh?ng l?a ch?n sai l?m v? ngh? nghi?p. Và ?? ??n lúc Vi?t nam kh?ng th? “t?ng l?” m?n tin h?c ???c n?a”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?ng nh?ng kinh nghi?p th?c t? trong quá trình h?c t?p, gi?ng d?y c?ng nh? quá trình làm vi?c t?i thung l?ng Silicon, c? kh?ng ??nh b?t c? ai c?ng nên tìm hi?u v? Khoa h?c máy tính b?i nh?ng hi?u bi?t v? nó s? m? ra r?t nhi?u c? h?i cho dù chuyên ngành chính c?a b?n là gì.

L? Thu