Th? hai, 23/11/2020 - 15:00

Hàn Qu?c: Trí tu? nhan t?o s? thành m?n h?c ph? th?ng t? 2021

Dan trí

B? tr??ng Giáo d?c Hàn Qu?c cho hay, Trí tu? nhan t?o (AI) s? tr? thành m?n h?c m?i trong ch??ng trình giáo d?c THPT t?i Hàn Qu?c t? n?m 2021.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i ?ay, B? tr??ng Giáo d?c Hàn Qu?c Yoo Eun-hae ??a ra th?ng báo trên trong cu?c h?p v? ?i?u ch?nh chính sách giáo d?c nh?m t?ng c??ng ngu?n nhan l?c cho k? nguyên AI.

Qu?c gia này l?a ch?n AI nh? m?t chi?n l??c giáo d?c quan tr?ng sau khi nh?n th?y c?ng ngh? s? hóa ???c ??y m?nh trong b?i c?nh ??i d?ch Covid-19 hoành hành kh?p th? gi?i.

Hàn Qu?c: Trí tu? nhan t?o s? thành m?n h?c ph? th?ng t? 2021 - 1
Trí tu? nhan t?o (AI) s? tr? thành m?n h?c m?i trong ch??ng trình giáo d?c THPT t?i Hàn Qu?c t? n?m 2021 (?nh:?Yonhap).

Theo ?ó, hai m?n giáo d?c ngh? nghi?p g?m Nh?p m?n AI và Toán h?c AI s? ???c ??a vào gi?ng d?y t?i các tr??ng trung h?c ph? th?ng trên toàn qu?c t? h?c k? hai c?a n?m h?c 2021.

Sau ?ó, các m?n h?c v? AI nh? l?p trình, nguyên t?c c? b?n c?a AI, s? d?ng AI và ??o ly AI c?ng s? ???c ??a vào ch??ng trình gi?ng d?y c?p ti?u h?c và trung h?c c? s? tr??c cu?i n?m 2025.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính ph? Hàn Qu?c s? cung c?p tài li?u h?c AI t?i các c?p t? ??u n?m sau ?? h?c sinh tìm hi?u tr??c khi ch??ng trình m?i b?t ??u. ??ng th?i, phát tri?n n?i dung h?c ?a d?ng nh?m giúp tr? em m?u giáo làm quen v?i AI th?ng qua trò ch?i.

??i ng? giáo viên c?ng s? ???c g?p rút ?ào t?o v? AI ?? ph?c v? chi?n l??c giáo d?c c?a x? s? kim chi. T? nay t?i n?m 2025, Chính ph? Hàn Qu?c d? ??nh thúc ??y các tr??ng s? ph?m cung c?p ch??ng trình ?ào t?o b? sung v? AI cho kho?ng 5.000 giáo viên t?i ch?c.

L? Thu?

(Theo?Yonhap)