Th? t?, 25/11/2020 - 11:58

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con

Dan trí

Vi?c nhà ch?c trách Qatar v?a th?ng báo xác ??nh ???c cha m? bé gái s? sinh b? b? trong thùng rác, là di?n ti?n m?i nh?t trong v? “khám xét kh?a than” t?i san bay Hamad làm d?y sóng d? lu?n v?a qua.

Báo chí n??c ngoài ngày 23/11 d?n l?i m?t c?ng t? viên Qatar cho bi?t: ?? xác ??nh ???c cha m? c?a bé gái s? sinh b? b? l?i t?i san bay qu?c t? Hamad ? Th? ?? Doha là “ng??i chau á” (c?m t? này th??ng ???c Qatar s? d?ng ng? y t?i các c? dan khu v?c Nam á, n?i có nhi?u lao ??ng nh?p c? vào n??c này làm vi?c).

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con - 1
V? bé s? sinh b? b? trong thùng rác t?i san bay Hamad khi?n d? lu?n d?y sóng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, sau khi phát hi?n m?t bé gái sinh non còn s?ng b? b? trong thùng rác nhà v? sinh t?i s?nh ??n san bay qu?c t? Hamad h?m 2/10, các nhan viên y t? san bay ?? ?ón bé. Nhà ch?c trách Qatar ??m b?o bé an toàn và ???c các nhan viên x? h?i ch?m sóc.

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con - 2
Hình ?nh t? camera an ninh cho th?y các nhan viên y t? ??a bé s? sinh t? nhà v? sinh san bay Hamad ra.

V? vi?c tr? nên “?m ?” khi?n d? lu?n b?t bình và các n??c có c?ng dan b? liên quan lên ti?ng ph?n ?ng. Vì t? ?ó d?n t?i cu?c “khám xét kh?a than” 18 n? hành khách trên 10 chuy?n bay (có 13 ng??i Australia) c?a h?ng Qatar Airways r?i Doha h?m ?ó ngay trên ???ng b?ng san bay, v?i ly do tìm ki?m ng??i m? v?a sinh và b? r?i con.

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con - 3
Các nhan viên y t? b? bé gái s? sinh (qu?n trong chi?c ch?n màu xanh).

Sau quá trình ?i?u tra, nhà ch?c trách Qatar th?ng báo ?? tìm ???c cha c?a bé s? sinh. Anh này th?a nh?n có quan h? v?i m? c?a bé (c? 2 cùng mang qu?c t?ch “chau á”). H?m 2/10 anh ta nói nh?n ???c hình ?nh ch?p bé s? sinh kèm tin nh?n t? ng??i b?n gái, r?ng ?? sinh con và b? bé l?i tr??c khi lên máy bay v? n??c.

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con - 4
M?t góc s?nh san bay qu?c t? Hamad.

Qatar có quy ??nh t?t c? ng??i n??c ngoài t?i n??c này làm vi?c lau dài ??u ph?i cung c?p m?u máu khi làm th? t?c ??ng ky l?u trú, nên xét nghi?m DNA sau ?ó c?ng ch?ng minh c?p ??i này chính là cha m? c?a bé s? sinh b? b? r?i t?i san bay.

V? “khám xét kh?a than” t?i san bay: Qatar tìm th?y m? b? con - 5
M?t chi?c máy bay c?a Qatar t?i san bay qu?c t? Hamad.

Qatar là qu?c gia theo ch? ?? quan ch? H?i giáo, n?i quan h? tình d?c và sinh con ngoài h?n nhan s? b? ph?t tù. B?i th? ng??i m? b? r?i con này dù hi?n ?ang ? n??c ngoài nh?ng v?n có th? b? nhà ch?c trách Qatar xét x? v?ng m?t, c? ta ??i m?t v?i m?c án 15 n?m tù n?u b? k?t t?i “am m?u gi?t ng??i”.

Linh Lê

Theo Daily Mail