Th? t?, 25/11/2020 - 14:21

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó

Dan trí

Ch? v?i 2 nghìn ??ng, b?nh nhan nghèo, lao ??ng g?p khó kh?n có th? ?n m?t b?a c?m t??m t?t, ??y ?? d??ng ch?t. M?i b?a ?n th?c s? là c?u cánh cho nh?ng ng??i ?ang trong c?n b? c?c.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 1

B?nh nhan và ng??i lao ??ng khó kh?n x?p hàng mua c?m giá 2 nghìn ??ng t?i quán Yên Vui.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?m 10h30, quán c?m Yên Vui (???ng Phùng Kh?c Khoan, ph??ng H?ng D?ng, TP Vinh, Ngh? An) ?? ??ng ngh?t ng??i ?n. Trong khi ?ó, m?t d?y dài ng??i ?ang x?p hàng ch? ??n l??t ???c ph?c v? c?m tr?a.

Ch? Ph?m Th? Th?y - qu?n ly quán c?m Yên Vui cho bi?t: "Quán c?m Yên Vui là 1 trong chu?i các quán c?m t? thi?n c?a Qu? t? thi?n B?ng Sen trên nhi?u t?nh thành c? n??c và là quán c?m ??u tiên t?i Ngh? An. Quán chính th?c ?i vào ho?t? ??ng t? ngày 16/11 v?a qua, m? c?a 1 tu?n 3 b?a, ph?c v? c?m tr?a các ngày th? 2, th? 4 và th? 6.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 2

Ch? v?i 2 nghìn ??ng, th?c khách ???c ph?c v? 1 món m?n, c?m, canh, rau và tráng mi?ng ??y ?? d??ng ch?t.

M?c giá 2 nghìn ??ng ch? mang tính t??ng tr?ng ?? th?c khách kh?ng c?m th?y áy này còn ph?n l?n chi phí th?c ph?m, n?u n??ng, m?t b?ng... ??u ???c các c? quan, ??n v?, m?nh th??ng quan tài tr?. B?i v?y, m?i ??ng ?ng h? ??u ???c chúng t?i tran tr?ng, ghi chép c?n th?n và c?ng khai trên trang Web c?a ch??ng trình.

Kh?ng ch? ph?c v? b?nh nhan nghèo mà b?t k? ai khó kh?n khi ??n v?i quán ??u ???c ?n su?t c?m ?? d??ng ch?t v?i giá 2 nghìn ??ng, c?m chay và mì t?m tr?ng giá 1 nghìn ??ng/su?t. Là quán c?m phi l?i nhu?n, chúng t?i mong mu?n có th? san s? m?t ph?n khó kh?n v?i ng??i b?nh và nh?ng ng??i nghèo khó".

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 3
Nh?ng su?t c?m ngh?a tình ?m lòng ng??i dan nghèo.

Quán ?n ???c m? g?n 4 b?nh vi?n, n?i có nhi?u b?nh nhan ?i?u tr? n?i trú v?i các c?n b?nh hi?m nghèo nh? ung th?, các b?nh v? máu và các ch?ng b?nh m?n tính khác.

?ng Phan Thanh Huy?n (quê Di?n Chau, Ngh? An) hi?n ?ang ?i?u tr? c?n b?nh ung th? d? dày t?i B?nh vi?n Ung b??u Ngh? An. C?n b?nh hi?m nghèo khi?n ?ng ?i vi?n nh? c?m b?a, c? m?i ??t ?i?u tr? kéo dài ??n vài tu?n. ??u ??n ngày 2 b?a ?ng mua c?m b?i ?n, bu?i sáng lót d? t?m chi?c bánh mì hay b?ng ng?.

Quán c?m 2 nghìn ??ng ?m lòng ng??i nghèo x? Ngh?

"V?i ng??i nghèo nh? chúng t?i m?t nghìn c?ng quy. Bình th??ng t?i ch? dám ?n su?t c?m b?i 20 nghìn ?? có s?c mà vào thu?c. T? h?m quán c?m này m?, tu?n 3 bu?i tr?a t?i ra ?ay ?n. Su?t 2 nghìn ??ng nh?ng có th?c ?n m?n, c?m, rau, canh, h?n c? c?m 20 nghìn v?n mua. Hàng quán s?ch s?, c?m canh ngon, thái ?? ph?c v? chu ?áo...", ?ng Huy?n cho hay.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 4
?ng Phan Thanh Huy?n: Ch? v?i 2 nghìn ??ng nh?ng chúng t?i ???c ?n ngon, ?n no, ???c ph?c v? chu ?áo.

Ch? Vi Th? Ty (T??ng D??ng, Ngh? An) có 2 ??a con nh? b? tan máu b?m sinh. C?n b?nh di truy?n khi?n hai bé Ngan Thái S? và Ngan Th? May Ly nh?p vi?n ?i?u tr? t?i Trung tam huy?t h?c truy?n máu t?nh Ngh? An nh? c?m b?a. Ch?ng ph?i ?i làm thuê, ch? Ty b?ng mang d? ch?a, l?i b?n ch?m con ?m ?au nên ph?i t?n ti?n ?? th? ?? duy trì vi?c ch?y ch?a lau dài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Bình th??ng 3 m? con ch? dám ?n 2 su?t c?m 20 nghìn ??ng/su?t. M?t su?t c?m ???c 3-4 mi?ng th?t, nh??ng cho con ?n, m? ?n c?m v?i rau. Gi? mua 3 su?t ch? m?t 6 nghìn ??ng mà th?c ?n ??y ??, c?m canh thi?u ???c thêm, ?n no thì th?i. V?i nh?ng ng??i l?y b?nh vi?n làm nhà nh? chúng t?i thì ti?t ki?m ???c ??ng nào hay ??ng ?ó", ng??i m? nghèo chia s?.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 5
Tr? th?c ?n m?n, còn l?i c?m, canh ph?c v? th?c khách kh?ng h?n ch?. V?i nh?ng ng??i ??n mu?n s? ???c ph?c v? m? t?m tr?ng ?? ??m b?o kh?ng ai ph?i mang b?ng ?ói quay v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào th?i ?i?m cao ?i?m, kh?ng k? qu?n ly hay nhan viên, kh?ng c?n phan c?ng, m?i ng??i ??u ??m trách t? b?ng bê, ti?p c?m, canh, r?a khay bát ?? quay vòng ph?c v? ???c nhi?u khách h?n. Th?c khách sau khi ?n c?m ??u t? ??ng ??ng d?y thu d?n khay bát, ph? giúp quán r?a d?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i bu?i quán ph?c v? 100 su?t c?m nh?ng d? trù thêm 20-30 su?t v?n kh?ng ??. Th?m chí khi th?c ?n h?t nh?n mà khách v?n x?p hàng dài, nhan viên c?a quán ph?i ra th?ng c?m, ??i sang mì t?m tr?ng ?? ??m b?o kh?ng ai ??n quán ph?i nh?n ?ói ra v?.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 6
Th?c khách ?n xong t? d?n d?p khay bát ?? nh??ng ch? cho ng??i ti?p theo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuán c?m phi l?i nhu?n nên ngoài th?c ?n m?n thuê m?t khách s?n n?u ?? ??m b?o an toàn v? sinh c?ng nh? ch?t l??ng và chi phí thuê m?t b?ng, toàn b? qu?n ly, nhan viên, ph?c v? ? ?ay ??u làm vi?c kh?ng l?y ti?n.

Su?t c?m 2 nghìn ?m lòng ng??i nghèo khó - 7
Tu?n 3 b?a, m?i b?a chu?n b? 100 su?t c?m nh?ng h?u nh? l?n nào quán c?ng "??i" lên 130-150 su?t b?i nhu c?u c?a ng??i b?nh, ng??i lao ??ng nghèo l?n.

Anh Phan Hùng S?n - tình nguy?n viên cho bi?t: "Nh?ng b?nh nhan ??n v?i quán h?u h?t ??u có hoàn c?nh khó kh?n, th?i gian ch?a tr? kéo dài khi?n h? m?t m?i nên r?t nh?y c?m. Chúng t?i ph?i chú y t? l?i ?n ti?ng nói, t? thái ?? ph?c v?, cách s?p x?p t?ng ??t khách... M?t nh?ng ai c?ng vui vì có th? giúp ?? ???c nhi?u ng??i khác".

Hoàng Lam