Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?p ?nh gia "bó tay" tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i

Các nhà v??n cúc h?a mi ? Hà N?i ?ang ?ón hàng ngàn l??t b?n tr? ??n ch?p ?nh check-in. Nhi?u b?n tr? ph?i x?p hàng, chen chan ?? ch?p ???c m?t b?c ?nh ??p.

Chen chan ch?p ?nh cúc h?a mi ? Hà N?i

Nh?ng v??n cúc h?a mi n? r? d?p ??u mùa ??ng ch?a bao gi? h?t thu hút nh?ng b?n tr? ?am mê ch?p ?nh. D?p cu?i tu?n c?ng là lúc nh?ng v??n cúc h?a mi lu?n trong tình tr?ng ch?t c?ng ng??i t?i tham quan, ch?p l?i nh?ng b?c hình ??p. Nh?ng n?i nh? làng hoa Nh?t Tan, khu b?i ?á s?ng H?ng chính là nh?ng ??a ?i?m hot thu hút r?t nhi?u b?n tr? t?i ki?m tìm ?nh ??p.

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 1

Hai ngày cu?i tu?n n?ng ??p v?a qua, các v??n hoa cúc ho? mi ? Hà N?i lu?n ch?t kín du khách t?i tham quan, ch?p ?nh t? t? m? sáng cho ??n t?i mu?n. ?nh:Nam Nguy?n

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 2

Trong tay m?i du khách ghé th?m v??n hoa ai c?ng chu?n b? cho mình m?t thi?t b? ch?p hình. Ng??i thì máy ?nh chuyên nghi?p, ng??i c?m smartphone s?n sàng ghi l?i kho?nh kh?c ??p nh?t, yêu thích nh?t theo y mình. ?nh: Nam Nguy?n

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 3

Tuy nhiên di?n tích các v??n hoa c?ng có gi?i h?n mà l??ng du khách tham quan ngày càng ??ng khi?n nh?ng ng??i "yêu cái ??p" ph?i chen chan ?? ki?m ch? ??ng t?t nh?t trong v??n ho? mi. ?nh: Nam Nguy?n

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 4

?i?u này khi?n các "nhi?p ?nh gia" chuyên nghi?p c?ng ph?i ngán ng?m bu?ng máy ??ng nhìn, b?i khi ch?p m?u c?a h? trong v??n hoa, r?t d? "dính ch?c" hàng ch?c ng??i khác xung quanh vào b?c ?nh. ?nh: Nam Nguy?n

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 5

Th?c s? khó có l?a ch?n nào khác cho nh?ng ng??i yêu cúc ho? mi b?i mùa hoa ??p tinh kh?i này ch? kéo dài trong kho?ng h?n m?t tháng, trong khi ?ó r?t nhi?u ng??i trong s? h? c?ng ch? có d?p cu?i tu?n ?? ngh? ng?i ?i ch?i cùng gia ?ình và bè b?n. ?nh: Nam Nguy?n

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 6

Cho ??n nh?ng ngày ??u tu?n b?n r?n, các v??n cúc ho? mi ? H? Tay v?n thu hút hàng tr?m l??t du khách t?i ch?p ?nh. ?a ph?n là các b?n tr?.

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 7
Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 8
Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 9

Cúc h?a mi lu?n là loài hoa ???c nhi?u ng??i b?n tr? s?n ?ón b?i ph?ng n?n cúc h?a mi khi ch?p ?nh s? khi?n b?t kì ai c?ng c?m th?y hài lòng. Loài hoa này mang ??m b?n s?c c?a mùa ??ng, hoa n? khi kh?ng khí se l?nh tràn v?. S?c tr?ng tinh kh?i c?a cúc h?a mi khi?n cho m?i tam h?n tr? lên xao xuy?n, t?o nên m?t khung c?nh l?ng m?n, tinh kh?i.

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 10

M?t v??n cúc ho? mi t?i khu v?c làng hoa Nh?t Tan.

B?n Nguy?n Ph??ng Thùy (C?u Gi?y, Hà N?i) cho bi?t l?n ??u ?i ch?p ?nh v?i cúc h?a mi v?i b?n khi?n c? hai b?t ng? vì quá ??ng ng??i ??n ch?p ?nh. “Kh?ng ??m h?t ???c s? ng??i ??n ch?p ?nh vì quá ??ng. Em ngh? m?i ng??i ??n ?ay ??ng vì l? m?t ph?n, ph?n vì th?y nhi?u ng??i ch?p quá nên c?ng tò mò ??n xem th? nào. ??ng ng??i r?t khó ch?p vì v??ng ng??i khác vào trong ph?ng n?n b?c ?nh c?a mình”, Ph??ng Thùy chia s?.

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 11
Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 12
Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 13
Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 14

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ch?p ?nh v?i cúc h?a mi, nhi?u b?n tr? kh?ng c?n t?i trang ?i?m chuyên nghi?p, c?ng kh?ng c?n lu?n c? m?t tay máy ?nh có ngh?. Ch? c?n m?t chi?c ?i?n tho?i th?ng minh và nhi?u ph?n m?m ch?nh s?a ?nh “th?n thánh” là b?n ?? có th? ch?p nhi?u b?c hình ??p, có th? chia s? ngay trên m?ng x? h?i mà kh?ng ph?i ch? ??i h?u kì ?nh, ch?nh s?a ?nh…

Nhi?p ?nh gia bó tay tr??c c?nh chen chan trong v??n cúc ho? mi ? Hà N?i - 15

Cúc h?a mi n? nhanh, tàn c?ng nhanh nên khi th?i ?i?m cúc h?a mi n? r?, nhi?u b?n tr? v?i vàng tìm ??n các v??n hoa ?? ch?p ?nh check-in. Ch? c?n ch?m chan 2 – 3 d?p cu?i tu?n, khi hoa tàn là b?n s? ph?i ch? ??n n?m sau m?i có th? ch?p ?nh v?i loài hoa này.

Nguy?n B?c