Th? t?, 14/10/2020 - 09:03

M?a l? và n?n phá r?ng

Ng??i ch?ng, khu?n m?t ?au ??n, th?t th?n, gào khóc th?m thi?t, ng? qu? bên bi?n n??c mênh m?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDòng n??c l? hung d? ?? cu?n tr?i ngay tr??c m?t anh ng??i v? và ??a con còn ch?a k?p chào ??i trên ???ng h? t?i b?nh vi?n. ?ó là c?nh t??ng th??ng tam x?y ra ? huy?n Phong ?i?n - Th?a Thiên-Hu? trong c?n b?o l? v?a qua.

M?a l? và n?n phá r?ng - 1
Ng??i ch?ng ng? qu? bên bi?n n??c mênh m?ng - c?nh t??ng th??ng tam x?y ra ? huy?n Phong ?i?n - Th?a Thiên-Hu? trong c?n b?o l? v?a qua.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?au ??n quá mi?n Trung. ?? có t?i 32 ??ng bào ch?t và m?t tích vì m?a l?.

M?a l? ?ang ?? l?i nh?ng h?u qu? r?t kh?ng khi?p. 109.034 nhà dan b? ng?p. 584ha lúa, 3.879ha hoa màu b? ng?p, vùi l?p; 2.141ha th?y s?n b? thi?t h?i; 271 con gia súc, 150.489 con gia c?m b? ch?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVà ?au ??n nh?t là ?? có t?i 32 ??ng bào ?? ch?t, m?t tích.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i sao h?u qu? l?i th?m kh?c t?i nh? v?y?

?? ?ành b?o s? 6 là c?n b?o l?n. ?? ?ành là m?a l? v??t m?c k? l?c l?ch s? n?m 1983. Nh?ng th?t ra, còn có m?t nguyên nhan khác. ?ó là s? bi?n m?t c?a kh?ng ít di?n tích r?ng t? nhiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTS Nguy?n Huy, m?t chuyên gia v? bi?n ??i khí h?u t?ng phan tích các b?n ?? v? tinh ???c ch?p liên t?c t? n?m 2000 ??n nay ?? c?nh báo v? hi?n t??ng bi?n m?t c?a l?p th?c bì trong các khu r?ng nguyên sinh phía ??ng Tr??ng S?n, Tay Tr??ng S?n v?n r?t quan tr?ng trong ?i?u hoà khí h?u Vi?t Nam.

H?y nh?, m?t trong nh?ng quy?t ??nh ??u tiên ngay sau khi nh?m ch?c, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?? ra l?nh ?óng c?a r?ng.

3 n?m sau ?ó, trong v?n b?n tr? l?i ch?t v?n ?BQH Nguy?n Kim Thuy, Th? t??ng ti?p t?c kh?ng ??nh: “?óng c?a r?ng là m?t quy?t ??nh c?ng r?n nh?ng c?n thi?t...”.

Th? t??ng c?ng yêu c?u các b?, ngành, ??a ph??ng ti?p t?c t?ng c??ng x? ly nghiêm các v? phá r?ng trái phép.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng lam t?c kh?ng ch? g?m lam t?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? li?u d??i ?ay t?ng ???c báo chí c?ng b?: Tính ??n 2019, ch? m?t t?nh nh? Lam ??ng có 31/53 d? án ???c ??ng y cho chuy?n t? r?ng t? nhiên sang tr?ng caosu. ??n tháng 5.2020, t?ng di?n tích cay caosu ch?ng h?n trên ??a bàn huy?n B?o Lam ch? kho?ng 3.510ha, nh?ng h?u h?t r?ng t? nhiên ???c c?p phép t?n thu g? ?? b? khai thác h?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó l?, cùng v?i vi?c b?o v? ch?t ch? các khu r?ng, cùng v?i vi?c x? ly lam t?c mang c?a, chúng ra c?ng kh?ng th? kh?ng xem l?i vi?c chuy?n ??i r?ng khi nh?ng cánh r?ng thay th? kh?ng cách gì có ???c s? b?o v? t? nhiên nh? r?ng nguyên sinh. B?i ??n gi?n, m?t cái cay c? th? b? ??n ch?t trong r?ng thì ?ó là s? ra ?i g?n nh? v?nh vi?n khi kh?ng ch? m?t vài cái cay mà chúng ta m?t ?i c? l?p th?m th?c bì, gi? n??c và ?i?u hoà khí h?u, m?t ?i s? b?o v? t? nhiên.

?Theo ?ào Tu?n

Lao ??ng

T? khóa: