Th? t?, 25/11/2020 - 13:29

Khi hoa h?u l? comment "v? c? l?"...

Chuy?n tan hoa h?u ?? Th? Hà b? "soi" nh?ng bình lu?n vi?t t?t ki?u "vcl, dm, vl…" trên FB cá nhan khi?n nhi?u ng??i ph?n ??i c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, t? góc nhìn c?a gi?i tr? thì d??ng nh? chúng ta ph?i ch?p nh?n nó nh? m?t th?c t?, và r?ng h?n, nh? m?t h?u qu? t? ?ng x? c?a ng??i l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD??ng nh? bay gi? ? b?t c? n?i ?au c?ng có th? d? dàng b?t g?p nh?ng cau nói t?c ch?i th?. Ng??i th??ng xuyên s? d?ng ph?n ??ng là các b?n tr?, th?m chí các b?n nh? m?i ??u c?p m?t. Kh?ng ch? cánh nam gi?i, mà nhi?u b?n n? c?ng h??ng ?ng "phong trào" này m?t cách nhi?t tình.

Nh?ng ti?ng ch?i th? ??i khi ???c bi?n t??ng ?i cho "nh?" h?n, ki?u "??nh m?nh", "??u xanh", nh?ng ng??i nghe bi?t ngay ngh?a chính xác c?a t? ?ó và y ng??i ?ó mu?n di?n ??t - t?c là ch?i th? ?? thành "quen tai" t? m?ng x? h?i cho ??n ??i th?c r?i. Nh?ng c?m t? vi?t t?t t? các t? b?y, t? ti?ng ch?i th? kh?ng còn xa l? trên m?ng x? h?i. M?t fanpage trên Facebook có tên "Ch?i thuê" chuyên dùng nh?ng cau ch?i th? có t?i h?n 2 tri?u l??t thích và theo d?i. M?i bài vi?t có ??n hàng ch?c ngàn l??t thích, và hàng tr?m l??t chia s?.?

T?i ng?i b?t chuy?n v?i m?t c? bé h?c c?p ba, h?i b?n ?y c?m nh?n nh? th? nào khi? ? l?a tu?i c?a b?n ?y dùng nh?ng cau ch?i th? ho?c dùng t? ??m nhi?u nh? v?y, b?n ?y nói r?ng: Ch? quan tam làm gì, b?n em nói "??p v?i xxx" thì c?ng ch? nh? là "r?t ??p" th?i...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b?n h?c sinh bay gi?, kh?ng dùng t? ??m tr??c m?t ?ng bà, b? m? và nh?ng ng??i l?n tu?i mà th?i, nh?ng trong các nhóm chat, hay nói chuy?n riêng v?i nhau, thì bu?ng ra kh?ng thi?u t? gì, c? th? tình c? ??c m?t ?o?n chat c?a con mà xem. Ngay c? ? trong tr??ng, khi kh?ng có m?t th?y c? c?ng v?y, ch? kh?ng ph?i ch? ra kh?i c?ng.?

Ch? b?n t?i b?o, t? h?i con ch? h?c l?p Ba, ch? ?? ph?i nói chuy?n v?i con v? t? b?y. ? tr??ng c?p m?t, có nh?ng b?n dùng nh?ng t? ??m, con th?c m?c, ch? ?? ph?i nói ?? con bi?t r?ng, trên ??i có nh?ng t? nh? th?, nó là m?t ph?n c?a ng?n ng?, nh?ng ng??i ta c?n ph?i dùng ?úng lúc, ví d? nh? khi r?t b?c xúc, t?c gi?n, khi ?? l?n, còn tr? con thì kh?ng nên dùng. Gi? con ch? h?c l?p 8, c? b?n là kh?ng dùng t? ??m. T?t nhiên là s? dùng "v?i", nh?ng "v?i" gì thì kh?ng nói ti?p.

Ngày x?a, h?i m?i ra tr??ng ?i làm, t?i c?ng ghét nh?ng ng??i nói b?y, th?m chí t? thái ?? khó ch?u khi nghe m?i ng??i xung quanh ??m ?? th?. T?i kh?ng quen, nh?ng r?i c?ng ph?i ch?p nh?n và nhìn nó m?t cách hài h??c h?n. Bi?t làm sao ???c, thà chúng ta nhìn nó m?t cách hài h??c còn h?n là ?? mình lúng túng ng? ng?n trong nhi?u tình hu?ng xung quanh. Và ?ành coi ?ó nh? nó là m?t ph?n c?a cu?c s?ng xung quanh.

Khi hoa h?u l? comment v? c? l?... - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?T?i r?t kh?ng thích các cháu c?p 1,2, c? c?p 3 n?a nói b?y. Nh?ng khi ng??i l?n còn bu?ng ?? th?, thì ??ng trách tr? con. B?t c? ? ?au ngoài ???ng, ng?i quán n??c, trong siêu th?, ?ang lái xe, k? c? trong c? quan, ng??i l?n c?ng bu?ng ra ?? th?, trách tr? con th? nào. ít nh?t, các b?n tr? kh?ng nói c?ng khai tr??c m?t ng??i l?n, c?ng là m?t s? t?n tr?ng ng??i l?n r?i.

Và các b?n ?y vi?t t?t, tuy r?ng chúng ta ai c?ng hi?u nó có ngh?a gì, nh?ng t?m th?i ch?p nh?n là "v?i lúa" ?i, "??p con mèo" ?i, cho ??i d? ch?u. N?u các b?n ?y bi?t là ch? nên dùng t? b?y ?ó trong b?i c?nh nào, thì c?ng ?? là t?t. ít nh?t là các b?n ?y bi?t cái gì, ? ?au là h?p ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn khía c?nh tích c?c c?a v?n ??, và nh?t là t? s?a mình, s?a m?i tr??ng ? nhi?m t? kh?ng khí ??n v?n hoá th?m m? xung quanh, h?n là b?i móc t?ng cái còm, t?ng cái tút ra mà d?y d?. Nh?t là sau khi cu?c thi hoa h?u k?t thúc, thì trên Facbook có nh?ng ng??i trong ??ng ?àn lên án, b?i móc nh?ng comment r?t c? c?a em ?y ?? ch? trích, t?i th?y bu?n c??i.

Trong cu?c s?ng này, ai c?ng s? có m?t th?i n?ng n?i. Quan tr?ng là sau khi ??ng quang, em ?y s? hoàn thi?n b?n than h?n, c?n th?n l?i ?n ti?ng nói h?n. ??ng ? góc nhìn c?a m?t ng??i làm báo nh? t?i, b?o là t?i bao dung ho?c t?i d? tính c?ng ???c.

T?i kh?ng bao gi? c? xuy cho hành ??ng nói t?c, ch?i th?. C?ng kh?ng ?ng h? nh?ng ?i?u ?ó. Trong bài vi?t này, t?i ch? mu?n có nh?ng chia s? v? góc nhìn nh?n v?n ?? c?a m?t ng??i tr? tu?i mà th?i. B?i v?n d? tr??c khi là hoa h?u, ?? Th? Hà c?ng ch? là ??a tr? th? h? 2k, c?ng là m?t ng??i bình th??ng trong hàng tri?u ??a tr? 2k bình th??ng,?h?n nhiên và s?ng th?t v?y là ?áng quy. ??ng b?i móc nh?ng gì ?? qua ?? ?ánh giá nhan ph?m c?a m?t con ng??i hi?n t?i.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng có th?, gi?i tr? bay gi? nói b?y, ch?i th? là do các em th?y ng??i xung quanh nói nhi?u, l?i kh?ng ???c ai nh?c nh? r?ng vi?c ?ó là sai trái, nên c? quen mi?ng h?c theo. Nói t?c, ch?i b?y ch?c ch?n ph?n ánh m?t ph?n nào ?ó v? v?n hóa c?a m?i ng??i, nh?ng kh?ng th? vì th? mà k?t lu?n r?ng các em có t? t??ng b?nh ho?n, thi?u ??o ??c. Hi?n t??ng này là do thói quen ?a ph?n kh?ng thu?c v? b?n ch?t, y th?c c?a các em h?c sinh. Tuy nhiên, ?? b? hoàn toàn thói quen "dan d?" này s? c?n m?t th?i gian thay ??i, n?u chúng ta th?c s? mu?n h?n ch? nh?ng phát ng?n kh?ng ?úng lúc ?úng ch? ki?u ?ó.

Theo gi?i nghiên c?u, s? d? th? h? ngày x?a kh?ng có nhi?u ng??i có thói quen nói t?c, ch?i b?y là vì con ng??i th?i ?y ???c giáo d?c k? l??ng, c? ? trong và ngoài gia ?ình. X? h?i g?m ?a s? gia ?ình gia giáo, t?n ti tr?t t?, ph?n v?, th? b?c r?t r?. Ng??i d??i kh?ng ???c v?ng t?c, h?n hào, quát n?t ng??i trên. Các b?c cha m? h?ng ngày rèn con vào khu?n phép, t? cách ?n ??n tác phong sinh ho?t, khu?n th??c ?ng x?. Th?y c? giáo th?c s? là nh?ng t?m g??ng m?u m?c… Ngày nay, cu?c s?ng hi?n ??i, nh?p s?ng nhanh, g?p gáp, con ng??i ch?u nhi?u áp l?c h?n và trong nhi?u tr??ng h?p, vi?c nói t?c? ch?i b?y còn là cách ?? gi?m stress.

Trong bu?i tr? l?i ph?ng v?n, ?? Th? Hà c?ng ?? gi?i bày cho nh?ng comment c?a mình trên trang cá nhan : "T?i ?? nói nh?ng l?i này khi còn là m?t c? bé ngay ng?, kh?ng bi?t ki?m soát v? phát ng?n. T?i bi?t mình ch?a hoàn h?o, tuy nhiên, ngay khi b?t ??u b??c vào Hoa h?u Vi?t Nam, t?i ?? y th?c vi?c ph?i gi? gìn l?i ?n ti?ng nói". ?? Th? Hà cho bi?t c? ?? "d?n d?p" trang cá nhan c?a mình khi ?i thi hoa h?u. Tuy nhiên, c? kh?ng khóa Facebook vì kh?ng ngh? s? ??ng quang. Ngoài ra, c? ngh? nh?ng b?c ?nh l?u ni?m th?i ?i h?c c?a mình kh?ng có gì nh?y c?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i t?i mà nói, t?c hay kh?ng thì c?ng tùy theo quan ni?m c?a m?i ng??i, ? m?i v? trí, góc nhìn khác nhau. Tùy vào t?ng hoàn c?nh và ?i?u ?ó kh?ng th? hi?n ???c gì v? b?n ch?t c?a m?i ng??i. Có nhi?u ng??i nói b?y nh?ng kh?ng làm b?y, c?ng có nh?ng ng??i ch?ng bao gi? th?t ra m?t l?i b?y b? nh?ng tam l?i r?t b?y b?. Chúng ta ??ng d?a vào ?ó ?? phán xét, ?ánh giá ng??i ??i di?n. H?y có cái nhìn v? tha, h?y t? hoàn thi?n b?n than c?a mình tr??c khi lên m?ng ch? trích m?t ng??i khác.

Và cu?i cùng, t?t c? nh?ng th? t? ??m t? b?y ??y, ??i v?i t?i, kh?ng ?áng lên án b?ng nh?ng bình lu?n ??y k? th? gi?i tính mà ng??i l?n bu?ng ra v?i c? hoa h?u, ki?u ng?c lép, r?ng h?, t?ng giá... Nh?ng bình lu?n kh?ng ch? cho c? hoa h?u, mà cho b?t k? c? b?n nào, ng??i ph? n? nào ??ng ?nh lên Facebook, m?t ki?u ?ùa nh? nh?t mà lau này d? b? b? qua, khi ng??i ta cho mình quy?n ???c ?em ng??i khác ra làm trò ?ùa.

?Phan M? Hà

Theo Dan Vi?t