Th? ba, 24/11/2020 - 13:31

H?i ch?ng s? sai

??i v?i nh?ng l?nh ??o, c? quan, ??n v?, có tam ly s? sai, kh?ng dám quy?t, dám làm nh?ng nhi?m v? thu?c ph?m vi quy?n h?n c?a mình, c?n nh??ng gh? cho nh?ng ng??i th?c s? có n?ng l?c và trách nhi?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Th?i gian qua, trong c?ng cu?c ??u tranh phòng ch?ng tham nh?ng ???c ??y m?nh, thì ? m?t s? n?i, m?t s? ch? l?i xu?t hi?n tam ly s? sai, s? trách nhi?m, d?n ??n th?m quy?n ???c trao nh?ng l?i kh?ng dám quy?t, dám làm. T? vi?c nh?, ??n vi?c l?n ??u ph?i xin y ki?n t?p th?, y ki?n c?p trên r?i c?p trên l?i có v?n b?n xin y ki?n các b?, ngành và Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThành th? có r?t nhi?u vi?c thu?c th?m quy?n trách nhi?m c?a ??a ph??ng nh?ng l?i ??y lên Chính ph?, Th? t??ng Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong báo cáo vi?c th?c hi?n nhi?m v? 6 tháng ??u n?m 2020, V?n phòng Chính ph? l?u y các b?, ngành, ??a ph??ng v? tình tr?ng, c?ng vi?c thu?c trách nhi?m, th?m quy?n nh?ng kh?ng dám làm, thi?u quy?t li?t, né tránh, th?m chí ??y trách nhi?m lên Chính ph?, Th? t??ng Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t? ? các ??a ph??ng, c?ng có xu h??ng ??y vi?c lên c?p trên, x? ??y lên huy?n, huy?n ??y lên t?nh, lên thành ph?. ??n c? t?i Hà N?i (ngày 10/11) m?i ?ay, H?ND thành ph? ?? chính th?c “bác” 5 d? án xay d?ng ???ng giao th?ng do thành ph? trình ra.

Ly do ?ay là nh?ng d? án thu?c th?m quy?n c?a c?p huy?n nên trách nhi?m quy?t ??nh ??u t? và qu?n ly thu?c th?m quy?n c?p huy?n. Hay vi?c Hà N?i "t?c" thanh toán cho các d?ch v? c?ng ích trong khi ti?n ngan sách ?? ???c phan b?. Cùng m?t c? ch?, trong khi TPHCM th?c hi?n ???c còn t?i Hà N?i kh?ng ai dám quy?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?u này cho th?y, tam ly s? sai, mu?n an toàn nên ??y vi?c ra t?p th?, lên c?p trên còn t?n t?i ? kh?ng ít các c? quan, ??n v?…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c ??y m?nh phan c?p, phan quy?n t? Trung ??ng cho ??a ph??ng th?i gian qua là m?t xu th? ?úng, ?áp ?ng yêu c?u c?i cách hành chính, nang cao tính n?ng ??ng, sáng t?o c?a chính quy?n ??a ph??ng trong quy?t ??nh các v?n ?? quan tr?ng v? kinh t?, x? h?i trên ??a bàn.

Qua ?ó, k?p th?i gi?i quy?t nh?ng v?n ?? b?c xúc mà ng??i dan, doanh nghi?p trên ??a bàn ??t ra, nh? c?p gi?y phép ??u t?, c?p gi?y phép xay d?ng, ch?ng ùn t?c giao th?ng, x? ly thu gom rác th?i…

??c bi?t, vi?c ??y m?nh phan c?p, phan quy?n còn có y ngh?a r?t l?n trong vi?c xóa b? c? ch? xin – cho, tránh tình tr?ng ??a ph??ng r?ng r?n “gánh” h? s? v? Hà N?i, r?i “x?p hàng” ?? ??i b?, ngành th?m ??nh, phê duy?t, c?p phép …

C?ng vì y ngh?a quan tr?ng ?ó nên trong th?i gian qua, khi s?a ??i các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t liên quan ??n t? ch?c, b? máy, ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, c?p phép ??u t?, xay d?ng… vi?c phan c?p, phan quy?n ???c Qu?c h?i ??c bi?t chú tr?ng. V? c? b?n, các quy ??nh c?a pháp lu?t ???c ban hành trong th?i gian qua ??u xu có h??ng phan c?p, phan quy?n m?nh v? cho các ??a ph??ng nh?m ?áp ?ng yêu c?u và ?òi h?i c?a th?c ti?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, sau phan c?p, phan quy?n nh?ng vi?c trong ph?m vi quy?n h?n, trách nhi?m ???c giao c?a b?, ngành, ??a ph??ng v?n b? ??y lên Chính ph?, Th? t??ng thì y ngh?a c?a phan c?p, phan quy?n s? ch?ng còn nhi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?m quy?n lu?n ph?i ?i li?n v?i trách nhi?m. Cho nên, ??i v?i nh?ng l?nh ??o, c? quan, ??n v?, có tam ly s? sai, kh?ng dám quy?t, dám làm nh?ng nhi?m v? thu?c ph?m vi quy?n h?n c?a mình, c?n b? ?ánh giá “tín nhi?m th?p” ?? nh??ng gh? cho nh?ng ng??i th?c s? có n?ng l?c và trách nhi?m.

V?n Kiên

Theo Ti?n Phong