Th? hai, 23/11/2020 - 08:14

"Giáo d?c c?a chúng ta ít khi d?y b? xu?ng s? gi?n d?, phi?n mu?n"

Nh?ng tr?n ?ánh ghen ?iên cu?ng ? Hà N?i, Hu?… cho th?y m?t c?p ?? khác khi con ng??i ta l?t m?t trái c?a tình yêu. ?ó là ph?i tung hê b? m?t th?t c?a nh?ng ng??i ?? làm t?n th??ng mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng ch? tr? thù k? ?? “c??p tình yêu” c?a ??i mình b?ng nh?ng ?òn ?ánh, mà còn ph?i cho con ng??i ?y nh?c nh? ??n t?n cùng, ??n kh?ng th? ng?ng m?t lên… B?ng cách quay l?i tr?n ?ánh ghen ?y và post lên m?ng x? h?i…

N?i s? h?i c?a m?t con ng??i b? l?y m?t m?t th? tình c?m, m?t ch? d?a… t? ch? ?au ??n và tuy?t v?ng, b?ng ch?c bi?n thành c?n cu?ng n?. M?t mình ch?a ??, h? c?n thêm s? giúp s?c c?a b?n bè và ng??i than ?? c?n cu?ng n? ?y ??t t?i ??nh c?a s? th?a m?n c?n gi?n.

Ph?n l?n nh?ng con ng??i ?y, bao g?m c? ng??i “ch? m?u” l?n ng??i h?p s?c, bình th??ng ch?ng ai hung h?n ??n th?. Nh?ng ?ay là m?t tình hu?ng mà h? ph?i ch?ng t? “s?c m?nh” c?a h? trong m?t nh?ng ng??i còn l?i, cùng v?i ?ó là s? h? hê c?n thi?t c?a ?ám ??ng khi cùng nhau ch?ng l?i m?t “k? x?u” dám làm h?i ng??i than yêu c?a mình.

Giáo d?c c?a chúng ta ít khi d?y b? xu?ng s? gi?n d?, phi?n mu?n - 1
V? ?ánh ghen ? ph? Ly Nam ?? gay x?n xao

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng v? án ?ánh ghen có b?n án r? ràng, nh?ng phiên tòa x? t?i c? y gay th??ng tích v? th? ch?t l?n tinh th?n c?a ng??i khác, th?ng qua ch?ng c? là các clip ?ánh ghen trên m?ng, ???c t??ng thu?t kh?ng thi?u trên t?t c? các ph??ng ti?n truy?n th?ng… Song, lúc n?i s? h?i bi?n thành c?n gi?n, t?t c? nh?ng gì mà nh?ng ng??i ?i ?ánh ghen ghi nh? trong ??u ch? ??n gi?n là: “Ph?i nh?c m? ng??i kia cho b?ng ???c b?t ch?p m?i chuy?n sau ?ó có ra sao”. Cho ??n khi ??ng sau song s?t, gi?t mình nh?n ra, m?i th?y lòng tràn ng?p m?t n?i h?i h?n vì mình ?? kh?ng t?nh táo…

Giáo d?c c?a chúng ta, ph?n l?n, d?y con ng??i cách n?m b?t và theo ?u?i m?c tiêu, tham v?ng, ??c m?… Th? nh?ng l?i r?t ít khi d?y cách b? xu?ng mu?n phi?n, s? gi?n d?… ?? tr? mình v? ?úng giá tr? th?t c?a con mình, tr? l?i cho mình m?t cu?c s?ng nhi?u s? bao dung và t? t?. Vì r?t ít ng??i ???c h?c ho?c kh?ng xem tr?ng cách gi?i phóng n?ng l??ng tiêu c?c ra kh?i b?n than, cho ??n lúc g?p chuy?n thì ??u ch? bi?t g?c ??u h?i l?i sau giay phút gay ra nh?ng s? vi?c có tác h?i kh?n l??ng.

L? ra, nh?ng bài h?c ??u tiên trong tình yêu, trong h?nh phúc gia ?ình kh?ng ph?i là vi?c vun vén, ch?m sóc, t?n t?y, n??ng t?a… nh? lau nay chúng ta hay nói, mà ph?i là nh?ng bài h?c v? vi?c nói ra nh?ng ?i?u kh?ng vui, chia s? v? nh?ng b?t ??ng, bày t? v? các khúc m?c và quan tr?ng nh?t h?c cách ch?p nh?n nh?ng th? v?n d? kh?ng th? thay ??i ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? hi?n th?c dù tàn nh?n ??n m?y mà m?t ngày kia chúng ta bu?c ph?i ??i di?n- chúng ta ph?i gi?i quy?t nó ra sao b?ng nh?n th?c th?u hi?u v? th? c?m xúc bu?ng b? t? bên trong, ch? kh?ng ph?i là nh?ng ?òn thù b?ng tay chan hay y ngh? h?n h?c.

M?ng x? h?i phát tri?n, nó giúp cho con ng??i ta có c? h?i nh?n ra mình có th? c?t lên ti?ng nói cá nhan m?t cách m?nh m?, nh?ng ??ng th?i nó c?ng s? khi?n cho con ng??i “phát ti?t” ra nh?ng c?m xúc x?u xí v?i hy v?ng ???c ??ng c?m t? ?ám ??ng trên kh?ng gian ?o kia…

Nh?ng v? ?ánh ghen r?i c?ng s? ti?p di?n, nh?ng clip ghi l?i khung c?nh s? vi?c “tr? thù tình c?m” kh?ng vì nh?ng phiên tòa lu?n t?i ?? di?n ra mà b?t ???c post lên m?ng… Thì ch? còn m?t cách, khi mà giáo d?c ch?a ti?p c?n ???c ph?n nh?n th?c v? s? bu?ng b? c?c k? quan tr?ng ?y, chúng ta- m?i con ng??i, ph?i t? giúp mình thay ??i cách nhìn nh?n v? tình yêu.

Giáo d?c c?a chúng ta ít khi d?y b? xu?ng s? gi?n d?, phi?n mu?n - 2
Các ??i t??ng b? kh?i t? trong v? ?ánh ghen t?i Hu?

?Chúng ta ??c sách, xem phim, l?ng nghe, quan sát, ti?p nh?n… ?? gia t?ng càng nhi?u nh?ng c?i m? và b?n l?nh khi ??i di?n m?t s? t?n th??ng v? tình c?m trong ??i s?ng. Quan tr?ng nh?t, chúng ta ph?i bi?t r?ng trong b?t k? m?t bi?n c? nào x?y ra trong ??i, ít nhi?u ??u s? có d?u chan c?a chúng ta d? ph?n trong ?ó. H?y hi?u ?i?u ?y ?? nh?n ra chúng ta có m?t ph?n l?i…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?i l?m x?y ra là ?? tha th?. Và ng??i m?nh m? bao gi? c?ng là ng??i bi?t tha th? cho nh?ng n?i ?au trong lòng mình nhi?u nh?t!

Chúng ta ai c?ng c?n ph?i s?ng cu?c ??i c?a mình, vui hay bu?n là do mình ch?n. Mà ch?c ch?n r?ng, kh?ng ai vui ???c nh?ng ni?m vui th?t s? d?a trên c?m xúc c?a s? trút xu?ng nh?ng c?n cu?ng n? dành cho m?t ng??i khác trong cu?c ??i này.

Nh?ng v? ?ánh ghen s? ch? khi?n chính ng??i ?i ?ánh ghen tr? thành th?m th??ng trong m?t t?t c? m?i ....

Nguy?n Phong Vi?t

Theo vietnamnet

T? khóa: