Th? b?y, 21/11/2020 - 09:31

?á lát hè "th? y?u"

??n gi?n là thi?u s? c?ng khai minh b?ch v? th?ng tin, quan tr?ng h?n là ch?a có s? giám sát c?a ng??i dan và c?ng ??ng x? h?i. Thi?u giám sát, kh?ng có ch? tài, làm sao có th? “t? nguy?n” s?a l?i?

?ang yên ?ang lành, v?a hè nhi?u tuy?n ph? ?ang r?t t?t thì TP Hà N?i n?i h?ng ?ào x?i tung lên ?? lát ?á cho ??p, cho b?n. Theo qu?ng cáo, v?t li?u lát v?a hè là “?á t? nhiên” có ?? b?n t?i 70 n?m, nh?ng ch? sau hai n?m nhi?u viên v? v?n.

Ng??i Hà N?i kh?ng kh?i ?au lòng, xót ru?t tr??c th?c tr?ng nhi?u tuy?n ph? lát “?á t? nhiên” v?i ?? b?n 70 n?m, ch? sau m?t ??n hai n?m ?? b? h? h?ng. Nhi?u ?o?n ph? b? bong tróc, ?á lát v?a hè v? ra nh? chi?c bánh ?a n??ng giòn b? ai ?ó ??p m?nh m?t cái.

T?t nhiên r?i, b?i c?a ?au con xót. V?n bi?t ?ay là ti?n ngan sách ch? kh?ng ph?i là ti?n túi c?a m?t ai ?ó c? th? c?, nh?ng làm sao có th? kh?ng bu?t ru?t khi “ném ti?n qua c?a s?”?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c th?c tr?ng trên, ng??i ta b?t ??u “ngh?” ra ?? th? ly do ?? gi?i thích. Ch?ng h?n nh? ch?t l??ng ?á ?úng là có th? th? ngang v?i m?t ng??i tu?i th?t th?p c? lai hy, ch? là do k?t c?u n?n kh?ng ch?c ch?n, thi?u ?n ??nh nên m?i d?n ??n vi?c b? bong tróc và v? v?n nh? v?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSong, dù có gi?i thích th? nào thì c?ng ch? là l?i c?a m?t phía, l?y gì ?? ??m b?o v?t li?u lát v?a hè ?úng là “?á t? nhiên” có ?? b?n t?i 70 n?m?

C?ng ch?ng ai có th? kh?ng ??nh nguyên nhan v? nát v?a hè ?á v?a lát ? m?t s? tuy?n ph? là do k?t c?u n?n thi?u ?n ??nh và kh?ng ch?c ch?n. Ngay c? khi v?a hè lát ?á v?a thi c?ng xong ???c 1-2 n?m b? bong tróc, v? nát do k?t c?u n?n y?u, thì ?ó c?ng là trách nhi?m c?a các ??n v? kh?o sát, thi c?ng.

Vì th?, các c? quan t? qu?n ly nhà n??c, ch? ??u t?, kh?o sát, ??n thi c?ng, giám sát c?ng trình... ??u kh?ng th? ch?i b? trách nhi?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, vào n?m 2017, các c? quan truy?n th?ng c?ng ?? t?n khá nhi?u gi?y m?c ?? ph?n ánh hi?n tr?ng nhi?u tuy?n ph? thi c?ng lát “?á t? nhiên” ch? sau 1-2 n?m ?? bong tróc, v? nát. Song, ?ó l?i kh?ng ph?i là “bài h?c ??t giá” cho các c? quan ch?c n?ng c?a TP Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng ai b? làm sao c? nên ch?ng có ly do gì ?? ng??i ta ph?i “rút kinh nghi?m sau s?c”. ?ó là ly do khi ti?p t?c tri?n khai lát ?á v?a hè, nhi?u tuy?n ph? l?i b? h? h?ng.

Vi?c v?a hè lát ?á c?a Th? ?? ch? sau 1-2 n?m ??a vào s? d?ng ?? v? nát, kh?ng ???c “tr??ng t?n v?i th?i gian” t?i 70 n?m nh? qu?ng cáo ?? là s? l?ng phí ngan sách l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSong, l?ng phí là g?p ??i, th?m chí g?p ba, khi mà v?a hè nhi?u tuy?n ph? ?ang r?t t?t, ph?ng lì, b?ng b? ?ào lên v?t h?t g?ch lát c? còn t?t nguyên, ?? thay b?ng v?t li?u “?á t? nhiên”. ??p h?n, b?n h?n ch?a th?y ?au, ch? sau m?t th?i gian v?a hè tr? nên “gh? l?” r?t khó coi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng tam mà nói, vi?c v?a hè bong tróc và v? nát c?ng kh?ng h?n ch? do hàng lo?t nguyên nhan ch? quan c?a con ng??i t? các c? quan qu?n ly nhà n??c, nhà th?u xay d?ng, t? v?n giám sát...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng có th? m?t ph?n nguyên nhan khách quan t? t? nhiên, nh? vi?c r? cay c? th? làm ??i v?a hè lên d?n ??n bong tróc và v? nát ?á. Song, 1-2 kh?ng ph?i là kho?ng th?i gian ?? lau ?? r? cay c? th? có th? phát tri?n t?i m?c ??i v?a hè lát ?á c?a Th? ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo phan tích c?a chuyên gia v? giao th?ng, vi?c v?a hè lát ?á c?a TP Hà N?i ch? ??a vào s? d?ng có 1-2 n?m ?? v? có r?t nhi?u nguyên nhan. Ngoài nguyên nhan ch?t l??ng ?á lát kh?ng ???c ??m b?o, còn có các nguyên nhan khác nh? x? ly n?n kh?ng t?t, s?t lún n?n do các c?ng trình ng?m nh? vi?n th?ng, ?i?n l?c... R?t nhi?u “th? ph?m” làm cho nh?ng viên ?á tu?i th? 70 n?m b? v? nát, nh?ng t?u trung ??u do ch? quan c?a con ng??i.

?? là ly do ch? quan c?a con ng??i, t?i sao sau khi m?t s? tuy?n ph? b? bong tróc, v? nát ?á lát v?a hè cách ?ay 3 n?m, ng??i ta l?i kh?ng th? kh?c ph?c ???c nh?ng “l?i” t??ng t? khi ti?p t?c tri?n khai d? án này trong các n?m 2019, 2020?

??n gi?n là thi?u s? c?ng khai minh b?ch v? th?ng tin, quan tr?ng h?n là ch?a có s? giám sát c?a ng??i dan và c?ng ??ng x? h?i. Thi?u giám sát, kh?ng có ch? tài, làm sao có th? “t? nguy?n” s?a l?i?

Dù báo chí c?ng ?? ph?n ánh khá nhi?u v? ch?t l??ng kém c?a nh?ng tuy?n ph? ?ang ???c ?ào x?i lên ?? lát ?á, nh?ng c?ng ch?a có c? quan ch?c n?ng nào vào cu?c giám sát, ki?m tra ?? ??a ra cau tr? l?i cho ng??i dan Th? ??.

Vì th?, d? lu?n có quy?n nghi ng? v? vi?c có hay kh?ng s? nh?m nháy, tiêu c?c, th?ng ??ng ?? ??a các lo?i v?t li?u ?á kém ch?t l??ng vào s? d?ng lát v?a hè, b?t xen nguyên v?t li?u, các c?ng ?o?n x? ly n?n...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?a c?n bi?t vi?c ?á lát v?a hè “th? y?u” có tiêu c?c, tham ?, tham nh?ng hay kh?ng. Ch? riêng chuy?n m?i ??a vào s? d?ng 1-2 n?m ?? h? h?ng, gay l?ng phí r?t l?n ngan sách c?ng ?? là ly do c?n thi?t và chính ?áng ?? các c? quan ch?c n?ng vào cu?c ?i?u tra, làm r?. Thi c?ng thi?u ki?m tra, giám sát, h? h?ng kh?ng có ch? tài, l?i kh?ng c? quan nào vào cu?c xác minh thì li?u có tránh ???c th?t thoát, l?ng phí ngan sách trong th?i gian t?i?

?Theo Tinh Anh

??i ?oàn k?t